Så ser partierna på arbetsmiljön

2022-08-25 10:18 Johanna Kronlid  
Partiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner. Från vänster: Alireza Akhondi (C), Anna Johansson (S), Ciczie Weidby (V), Leila Ali Elmi (MP), Magnus Persson (SD), Malin Danielsson (L), Mats Gren (M), Michael Anefur (KD).

Arbetarskydd har ställt frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt till partierna. Stress och rörlighet är viktiga frågor.

Alireza Akhondi, Centern:

 

Vilken fråga blir viktigaste att driva inom arbetsmiljö?


- Det behövs specifika satsningar på bättre förutsättningar för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. I satsningarna behövs ett speciellt fokus på små företag, eftersom de har mer begränsade resurser än stora företag. Satsningarna kan innebära kunskapsspridning, rådgivning eller bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa ser vi, bland annat, att skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare måste återinföras och rehabiliteringsstödet utvidgas.

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

- Som en följd av Januariavtalet (2019–2021) slöt arbetsmarknadens parter en historisk överenskommelse i december 2020 som innebär att anställningsskyddet i las reformeras så att arbetsgivare får mer flexibilitet och lättare kan anpassa kompetensen efter hur behoven ser ut. Vi tycker att det ska vara viktigare hur bra du är på ditt jobb, än hur länge du arbetat på en arbetsplats

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Den största tryggheten för en anställd är den kompetens man bär med sig, eftersom det gör en mer attraktiv både på sin nuvarande arbetsplats och när man ska söka ett nytt jobb.

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- För oss är det viktigt att arbetsmiljön ska syfta till att arbetstagaren mår bra på sin arbetsplats, inte bara förhindra att man blir sjuk. Det kan handla om allt från hur man trivs med sina kollegor, till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer. Arbetsmiljön är också en jämställhetsfråga. Kvinnor står i dag för en betydande del av sjuktalen

 

Anna Johansson, Socialdemokraterna:

 

Vilken fråga blir viktigaste att driva inom arbetsmiljö?
 

- Att få bukt med arbetslivskriminaliteten där människor utnyttjas hänsynslöst av kriminella och gör det svårt för hederliga företag med schyssta villkor att kunna konkurrera. Det är också viktigt med heltäckande kollektivavtal om arbetsmiljö som skyddar alla på arbetsplatsen oavsett anställningsform. En tredje viktigt sak är att kräva ett systematiskt arbetsmiljöarbete av alla arbetsgivare, inte minst ett förebyggande sådant.

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

- Att fler ska ha trygga anställningar, vilket krävs för att attrahera och behålla kompetens inom bland annat vård och omsorg. Normen på svensk arbetsmarknad ska vara att anställningar är tillsvidare, på heltid och omfattas av kollektivavtal. Vi vill att välfärdssektorn ska gå före och nå

ett mål under nästa mandatperiod om att minst 90 procent av alla välfärdsarbetare ska ha en tillsvidareanställning på heltid.

 

Vad är anställningstrygghet för dig?
 

- Det är när man har en anställning som ger en goda förutsättningar att planera tillvaron – man vet hur mycket man får i lön, när och hur mycket man ska jobba samt under vilka förutsättningar. Mycket av det som idag regleras via kollektivavtal, med andra ord.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- När arbetsmiljön är god är förutsättningarna bättre för att man ska trivas och må bra på jobbet, samtidigt som man både utmanas och utvecklas i en takt som passar ens egna förutsättningar. Därtill handlar det givetvis också om att man får de verktyg och hjälpmedel som krävs för att man ska kunna utföra jobbet på ett bra sätt.

 

Ciczie Weidby, Vänsterpartiet:

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsmiljö?

- Vi vill bl.a. stärka skyddsombudens rätt till utbildning och utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. Skyddsombudsutbildningens längd bör regleras i arbetsmiljölagen och uppgå till minst fem dagar. Det bör även införas en lagstadgad rätt till vidareutbildning för skyddsombud motsvarande en dag per år. Arbetsmiljölagen bör ändras så att regionala skyddsombud får rätt att verka på företag med kollektivavtal, även om det tillfälligtvis inte finns någon medlem vid företaget. Vi vill även öka anslaget till den regionala skyddsombudsverksamheten.

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

- Att stärka anställningstryggheten. Under de senaste decennierna har anställningstryggheten försvagats. Arbetsgivarnas möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna har utökats, tiden för återanställningsrätt har förkortats och allmän visstidsanställning har införts.  De förändringar i arbetsrätten som den socialdemokratiska regeringen drev igenom i juni 2022, som bygger på parternas principöverenskommelse, innebär ytterligare försämringar av anställningstryggheten.

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Det är att ha en anställning med tydliga, rättvisa och förutsebara villkor kring t.ex. uppsägning. Anställningstrygghet ger den enskilde löntagaren ett skydd mot arbetsgivarens godtycke. Samtidigt ger det arbetstagarna en kollektiv styrka gentemot arbetsköparna.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- Det är en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetslivet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till att utveckla individer och verksamheter. Konkret kan det handla om att ha tillgång till bra hjälpmedel, att ha en rimlig arbetsbelastning och att scheman med utrymme för tillräcklig återhämtning.

 

 

Leila Ali Elmi, Miljöpartiet:

 

Vilken fråga blir viktigaste att driva inom arbetsmiljö?

- De ökande sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa är ett akut problem som vi måste komma tillrätta med. Bristen på kollegor inom välfärdsyrkena, i synnerhet inom vård och omsorg, är en del av dect problemet. Miljöpartiet vill genomföra en permanent resursförstärkning på 40 miljarder kronor per år till vården och omsorgen. Pengarna ska användas till att höja lönerna, anställa fler medarbetare och stärka arbetsmiljön.

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

-
Vi behöver få bukt med missbruket av visstidsanställningar, timanställningar och sms-anställningar. Det handlar inte minst om de ibland orimliga arbetsvillkoren inom gig-ekonomin och de så kallade plattformsföretagen. Miljöpartiet vill att företag ska ta samma ansvar för personer i anställningsliknande former som om de varit anställda. Det är också viktigt att öka arbetstagares inflytande över sin arbetstid, som att ha rätt till heltid, avskaffa ofrivilliga delade arbetspass och motverka hyvling.

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Grundläggande är att veta förutsättningarna för sitt arbete och sin arbetstid, att veta att det finns pengar till mat och hyra i slutet av månaden och att ha inflytande över sin arbetstid och sina arbetsvillkor. Som miljöpartist värnar jag om den svenska arbetsmarknadsmodellen med ett nära samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- Det viktigaste är såklart att ha en arbetsmiljö som man inte blir sjuk av, varken fysiskt eller psykiskt. För mig betyder det en arbetsplats som har ett levande, systematiskt arbetsmiljöarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetsmiljön och minimera risker. Men en god arbetsmiljö innebär också frihet från diskriminering. Här vill Miljöpartiet satsa framåt och bland annat ge ökade resurser till både Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket.

 

Magnus Persson, Sverigedemokraterna:

 

Vilken fråga blir viktigaste att driva inom arbetsmiljö?

- Samtliga löntagares rätt till trygghet oavsett om man har avtal eller inte. I den bästa av världar har alla arbetsplatser någon form av kollektivavtal eller liknande, men så ser det tyvärr inte ut idag. Vi vill avpolitisera arbetsmiljöarbetet och fokusera på en trygg arbetsmiljö för alla löntagare.

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

- Gällande arbetsrätten skall man nu sjösätta en gigantisk reform som parterna kommit överens om och som SD står bakom. Viktigast är att man tittar brett och gemensamt löser dom problem som kan uppstå i framför allt etableringsfasen.

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Anställningstryggheten är för mig den svenska modellen där arbetsmarknadens parter sätter reglerna, och även den är en del av den stora reform som nu skall införas där parterna kommit överens om en reformering, vilken även SD står bakom.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- En god arbetsmiljö uppnås bäst när alla parter är delaktiga; såväl arbetsgivare som löntagare. Vi tror att detta är centralt för att säkerställa att ingen löntagare lämnas utanför. Här finns tyvärr fortfarande mycket att göra, inte minst då man på flera håll ofta prioriterar partibok före sitt kärnuppdrag om att värna en god arbetsmiljö för alla löntagare.

 

Malin Danielsson, Liberalerna;

 

Vilken fråga blir viktigaste att driva inom arbetsmiljö?

- Det viktigaste är hur arbetsplatser runt om i Sverige fungerar i sig, snarare än vad myndigheterna gör. Därför vill vi stärka välfärdens mest ansträngda delar med mer personal och mer skydd. Skolor, särskilt i utsatta områden, ska ha mer social stödpersonal som stöttar upp lärarna. Socialsekreterare ska få samma skydd som polis mot våld och hot. Sjukvården behöver fler vårdbiträden som gör att läkare och sjuksköterskor kan fokusera på sina expertområden.

                                             

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

- En historisk reform på arbetsmarknaden sjösätts nu tack vare Liberalerna. Arbetsrätten blir mer flexibel samtidigt som den enskildes möjlighet att utbilda sig vidare senare i livet stärks rejält. Viktigaste frågan framöver är att säkra ett utbildningsutbud inom omställningsstödet som matchar näringslivets behov av kompetens. Då säkrar vi Sveriges tillväxt och fler människors möjlighet till arbete.

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Anställningstrygghet för mig är att människor ska få användning av sin kompetens. Alltför många känner att det är inom fel yrke eller på fel arbetsplats men steget att byta jobb är för stort. Anställningstrygghet behöver därför både handla om inte sägas upp på orätta grunder men också en trygghet att kunna byta jobb.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- Att man vet att missförhållanden kan anmälas – och tas på allvar. Alla jobb kan ha perioder eller situationer med en dålig arbetsmiljö, det viktiga är att det leder till förändring. Det är därför Liberalerna arbetar för att det ska bli enklare att anmäla dålig arbetsmiljö, och att det ska kunna göras anonymt.

 

Mats Gren, Moderaterna:

 

Vilken fråga blir viktigaste att driva inom arbetsmiljö?

-
Dödolyckor på jobbet får vi aldrig acceptera, vi vill bland annat öka antalet inspektioner och fördubbla preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Men vi måste även minska arbetsmiljöproblemen inom offentlig sektor, där höga sjuktal i kvinnodominerade verksamheter som sjukvård, skola och omsorg är ett problem. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas bland annat genom effektivare tillsyn och uppföljning.

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

-
Vi har länge drivit på för en modernisering och mer flexibel arbetsrättslagstiftning, till exempel vad gäller turordningsreglerna, för att förbättra matchningen och öka rörligheten på arbetsmarknaden – samtidigt som omställningsmöjligheterna förstärks. Vi är därför positiva till att parterna kommit överens om ändringar i den här riktningen, det är nu viktigt att dessa genomförs på rätt sätt. 

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Det som vi nu ser framför oss är ett längre arbetsliv där kompetensutveckling och karriärbyten blir allt vanligare. Det gör att vi måste vara beredda att lära om och lära nytt under hela arbetslivet. Trygghet på arbetsmarknaden kommer i hög utsträckning att handla om kompetens och förmågan att lära mer och lära nytt. Möjligheter till kompetensutveckling innebär ökad trygghet.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- En arbetsplats med god kamratskap fri från diskriminering är en bra början. Det handlar också om att det finns en tydlighet i vad som förväntas och att ha rätt förutsättningar för att prestera. Att sedan chefen premierar rätt beteenden och prestationer skapar också förutsättning för en bättre arbetsmiljö. Det handlar självfallet också om att arbetet inte åsamkar fysiska skador.

 

Michael Anefur, Kristdemokraterna:

 

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsmiljö?

- Förbättrad psykosocial arbetsmiljö. I dag kan vi se att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken när det gäller arbetssjukdom hos kvinnor, särskilt inom vård, skola och omsorg. Både män och kvinnor inom dessa sektorer mår sämre än andra. Det behövs förbättrade villkor, organisatoriska förändringar, fler kollegor och fler karriärvägar.

Vilken fråga blir viktigast att driva inom arbetsrätt?

- Ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetsrätten utgör ett viktigt skydd för arbetstagaren. Men alltför strikta regler innebär också ökade svårigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att komma in, då färre vågar anställa. Regelförenklingar, fler och förstärkta nystartjobb och att införa matchningsanställningar är viktiga åtgärder för att öka rörligheten.

 

Vad är anställningstrygghet för dig?

- Att arbetsrätten ska skapa en rimlig trygghet för de anställda utan att leda till för höga trösklar in på arbetsmarknaden. För att garantera alla som blir arbetslösa en grundläggande ekonomisk trygghet vill vi även införa en allmän och obligatorisk a-kassa.

 

Vad är god arbetsmiljö för dig?

- Det handlar om hur arbetet är organiserat, hur ledarskapet ser ut och vilka förutsättningar som finns att utföra arbetet. Vad som händer privat påverkar också. Stress kopplat till familjepusslet försvinner inte enbart för att man befinner sig på jobbet

 

 

 

Johanna Kronlid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö