Här finns alla domar i...

2020-11-02 00:03  

... förvaltningsrättsmålen

Arbetarskydd bevakar hur rättsväsendet hanterar ansvaret för arbetsolyckor och arbetsskador samt brott mot arbetsmiljölagen. Här nedan finns alla förvaltningsrättsdomar, under första kvartalet 2021, utom de som rör överträdelser om föreskrifter som rör användningen och kontrollen av trycksatta anordningar, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Inte heller finns de domar som ör överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck eller de överträdelser som rör brister i fallskyddet. De finns alla samlade i en separat artikel.

Domarna ligger inlagda i den ordning som de vunnit laga kraft.

Kraven var inte uppfyllda
Efter en inspektion hos en brukare där Omtanken Dalarna AB bedriver assistens ställde Arbetsmiljöverket flera krav på förbättringar av arbetsmiljön. I kraven ingick ett jourrum nära brukarens bostad, liksom reducering av buller, då brukaren ständigt har TV eller stereo på hög volym. Föreläggandet kopplades till två viten om 100 000 respektive 30 000 kronor. 
När Arbetsmiljöverket gjorde en ny inspektion fann man att vissa punkter i föreläggandet hade uppfyllts, men någon professionell bullermätning har inte utförts och personalen är fortsatt hänvisade till att använda brukarens kök som jourrum.
Verket ville att ett vite jämkat till 60 000 kronor skulle dömas ut, vilket förvaltningsrätten gjorde. Bolaget överklagade till Kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd.
21 september 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 2078-20.
/BL
 
Förhållandena hade inte undersökts
I mars 2019 inspekterade Arbetsmiljöverket Goda Rum i Kumla Sjöpark AB och konstaterade att restaurangen hade vissa brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid ett vite på 50 000 kronor förelades bolaget att ta itu med dessa. Vid ett uppföljande besök fann verket att flera kravpunkter fortfarande inte var uppfyllda – man hade inte gjort rutinen för anmälan av olycksfall känd för arbetstagarna och arbetsförhållandena var inte tillräckligt undersökta, bland annat avseende arbetsbörda för personalen och risken för hot och våld. 
Verket begärde att ett jämkat vite om 25 000 kronor skulle dömas ut, vilket också skedde i förvaltningsrätten. Bolaget överklagade med hänvisning bland annat till att sjukskrivningar i personalen hade försenat processen, men kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd. Domen står fast och det jämkade vitet på 25 000 kronor ska betalas.
6 oktober 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 3539-20.
/BL
 
Arbetsmiljöplan saknades
HusBygg & Fastighet i Sverige AB hade ingen arbetsmiljöplan på plats då Arbetsmiljöverket inspekterade en byggarbetsplats i Alvesta. Verket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
15 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Växjö, mål 1987-20.
/BL
 
Arbetsmiljöplan saknades 2
Även UAB Tak Reparation hade påbörjat ett bygge utan att kunna visa upp en arbetsmiljöplan då Arbetsmiljöverket inspekterade. Verket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift.
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
15 oktober, Förvaltningsrätten i Växjö, mål 400-20.
/BL 
 
Arbetsmiljöplan saknades 3
Även Snickar Henke AB hade påbörjat byggnadsarbete utan arbetsmiljöplan då Arbetsmiljöverket inspekterade. Verket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
15 oktober, Förvaltningsrätten i Växjö, mål 405-20.
/BL
 
Ställningsbyggare var inte utbildade
Falk Bostäder i Skaraborg hade påbörjat ett byggnadsarbete på en arbetsplats i Vara utan att det fanns en arbetsmiljöplan på plats. Bolaget lät också arbetstagare resa byggnadsställningar, trots att de inte kunde uppvisa utbildningsbevis för ställningsbygge. Arbetsmiljöverket inspekterade och krävde en sanktionsavgift på 10 000 kronor för den saknade arbetsmiljöplanen och en på 20 000 kronor för ställningsbygget. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgifterna.
20 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6735-19, 6736-19.
/BL
 
Krav på åtgärder var inte uppfyllda
Efter en inspektion hos Nisstany Team AB ställde Arbetsmiljöverket flera krav på åtgärder rörande ventilation, kemiska risker och belastningsergonomi. Ett vite sattes till totalt 250 000 kronor. Vid tidsfristens utgång fann verket att ett par kravpunkter – kring kemikalier och ergonomi – fortfarande inte uppfyllts. Verket krävde ett vite jämkat till lägst 30 000 kronor skulle dömas ut. 
Förvaltningsrätten anser att bolaget ändå har vidtagit så många åtgärder att man jämkar lite till och dömer ut 25 000 kronor i vite.
20 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 667-20.
/BL
 
Förhandsanmälan var inte gjord, arbetsmiljöplan saknades
Mordenfeldts Bygg AB hade påbörjat ett större bygge i Ulricehamn utan att ha gjort någon förhandsanmälan. Det konstaterade Arbetsmiljöverket vid en inspektion i februari 2019. Verket krävde 5 000 kronor i sanktionsavgift. Det saknades också en arbetsmiljöplan på bygget, vilket Arbetsmiljöverket krävde en sanktionsavgift om 50 000 kronor för. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgifterna.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 761-20, 763-20.
/BL
 
Vite för Ymmot
I april 2020 ställde Arbetsmiljöverket flera krav på Ymmot Livs AB i ett vitesföreläggande. Bolaget skulle redovisa sina åtgärder senast i augusti, men hördes över huvud taget inte av efter tidsfristens utgång. Verket krävde att vitet på 20 000 kronor skulle dömas ut. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
22 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 20006-20.
/BL
 

Förbudet mot nattarbete står fast
Demotkos AB, som saknar kollektivavtal, lät sina arbetstagare arbeta natt. Arbetsmiljöverket ingrep med ett förbud kopplat till ett vite på 900 000 kronor. 
Bolaget överklagade förbudet till förvaltningsrätten, som avslår överklagandet.
22 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 3068-20.
/BL
 
Strippbolaget får betala för brott mot arbetstidslagen
Workit AB i konkurs som har haft strippor i sin personal har i ett stort antal fall brutit mot arbetstidslagen. Kollektivavtal saknades. 
Arbetsmiljöverket begärde 832 675 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgift.
26 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 2437-20.
/BL
 
Farliga bussar fortsatte vara i trafik
Arriva Sverige AB fick år 2014 ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att så kallade boogibussar med styrning på bakaxeln inte fick användas vid Alviks bussterminal då denna inte är fri från obehöriga fordon. Bolaget skulle också vidta flera åtgärder för att sådana bussar – med ett bakparti som kan skada personer vid en kraftig sväng - inte skulle riskera att skada till exempel köande människor. 
Vid uppföljande besök har Arbetsmiljöverket kunnat dokumentera att dessa bussar fortsatt har använts i strid med föreläggandet. Verket krävde att vitet på 100 000 kronor skulle dömas ut, vilket också skedde i förvaltningsrätten.
Bolaget överklagade till kammarrätten, som avslår överklagandet, varför förvaltningsrättens dom står fast.
2 november 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 1814-20.
/BL
 
Smittskyddskraven ska uppfyllas
På grund av coronapandemin ställde Arbetsmiljöverket i april flera krav på Siljan buss för att skydda arbetstagarna mot smitta. Bland kraven fanns att de främre dörrarna skulle hållas stängda och vissa platser spärras av. Bolaget ansåg att kraven var för långtgående stod i strid med både Europakonventionen och dataskyddsförordningen och överklagade Arbetsmiljöverkets föreläggande och förbud. 
Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
3 november 2020, Kammarrätten i Sundsvall, mål 1999-20.
/BL

 Arbetstagare hade inte anmälts
Arbetsmiljöverket inspekterade en byggarbetsplats i Skokloster där estniska bolaget FormEhitus hade utländsk personal som inte hade anmälts enligt utstationeringslagen. Verket krävde 20 000 kronor i sanktionsavgift, som dömdes ut av förvaltningsrätten. Bolaget överklagade till kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens dom står fast.
11 november 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 4294-20.
/BL
 
Fortsatt bullrigt i smidesverkstaden
I september 2019 inspekterade Arbetsmiljöverket T.J. Smide Aktiebolag och fann en bullrig arbetsmiljö, kemiska riskkällor kring vilka kännedomen var dålig och en pelarborrmaskin som var dåligt skyddad. Ett föreläggande med ett vite på 150 000 kronor utfärdades. 
Vid en uppföljande inspektion efter tidsfristens utgång i december 2019 fann verket att bara vissa punkter hade uppfyllts, bullret fanns kvar, kemikalierna var inte dokumenterade och det nya skyddet på pelarborrmaskinen var inte tillräckligt enligt de krav som ställts.
Verket krävde att 40 000 kronor av vitet skulle dömas ut. Förvaltningsrätten dömer ut det jämkade vitet.
12 november 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 4066-20.
/BL


Region Uppsala ska betala vite
I mars 2020 ställde Arbetsmiljöverket flera krav på Region Uppsala gällande brister i arbetsmiljön vid den psykiatriska akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. 
Vid en uppföljning fann man att en av tre punkter inte hade uppfyllts. Det gällde ett krav att bygga bort möjligheten för obehöriga att ta sig in i kontorslandskapet som ligger nära mottagningens väntrum.
Arbetsmiljöverket krävde att 10 000 kronor av det ursprungliga vitet på 30 000 kronor skulle dömas ut. Förvaltningsrätten dömer ut det jämkade vitet.
13 november 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 19822-20.
/BL
 
Lyfthjälp måste finnas
Arbetsmiljöverket ställde i april 2020 flera krav på Logent AB kring belastningsergonomi för de anställda. Det gällde bland annat att lyfthjälpmedel ska finnas för bördor som väger över 12 kilo, och att arbetsväxling ska organiseras för att undvika belastningsskador. Ett vite sattes till 1 500 000 kronor och verket satte den 15 mars 2021 som datumet då allt skulle vara åtgärdat. 
Bolaget överklagade föreläggandet och framförde till rätten att man på det aktuella arbetsstället utförde arbete åt en kund, och att det är kunden som står för all utrustning där, varför krav inte alls borde riktas mot Logent AB.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet, men ändrar tidpunkten för när åtgärderna ska ha vidtagits till i september 2021.
19 november 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 10557-20.
/BL
 
Kvarts utan riskreducering
Finland Oy utförde arbeten på en byggarbetsplats där det förekom kvartsdamm utan att ha vidtagit åtgärder för att reducera riskerna med detta. 
Arbetsmiljöverket krävde en sanktionsavgift på 150 000 kronor. Förvaltningsrätten dömde ut avgiften. Bolaget överklagade till kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom står fast.
23 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 3282-20.
/BL
 
Vite för brister i hantering av kemikalier
Vid en inspektion hos K. Fogelberg's Fastighetsservice fann Arbetsmiljöverket att bolaget hade brustit i hanteringen av kemikalier. Riskbedömningar saknades liksom en förteckning över de kemiska riskkällorna och vilka hygieniska gränsvärden de olika ämnena har. Verket krävde vid vitet 25 000 kronor att detta skulle vara åtgärdat till den 2 september 2019. 
Vid en uppföljande inspektion konstaterade verket att kraven inte hade uppfyllts och begärde hos förvaltningsrätten att vitet skulle dömas ut.
Rätten dömde ut vitet. Bolaget överklagade till kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom står fast.
1 december 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 6071-20.
/BL
 

Grävmaskinen skulle ha besiktats
När Arbetsmiljöverket inspekterade ett arbetsställe där Tera Entreprenad AB utförde grävarbeten fann man att företaget använde en grävmaskin som inte hade genomgått föreskriven besiktning. 
Verket krävde 47 900 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
4 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2756-20.
/BL
 
Arbetsmiljöplan saknades
SBA AS hade påbörjat arbeten på ett arbetsställe där det fanns risk för exponering av kvartshaltigt stendamm utan att det fanns en arbetsmiljöplan på plats. 
Arbetsmiljöverket krävde 50 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
9 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 3437-20.
/BL
 
Saknade utbildning för farligt fogskum
Hallsbergs Bostadsstiftelse hade vid Arbetsmiljöverkets inspektion anställda som använde ett fogskum med hälsofarligt kemikaliskt innehåll, utan att de anställda genomgått utbildning för hur sådant ska användas korrekt. 
Verket krävde 110 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
11 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 5142-20.
/BL
 
Grävmaskinen hade brister
Tranab Markbyggnad AB använde vid Arbetsmiljöverkets inspektion en grävmaskin som hade fått anmärkningar i besiktningen. Dessa fel hade sedan inte åtgärdats. 
Verket krävde 80 300 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
16 november 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 1771-20.
/BL
 
Ingen riskreducering hade gjorts
Ett dödsbo lät arbetstagare arbeta med kvartshaltigt material utan att först göra riskbedömningar och företa riskreducerande åtgärder. 
Arbetsmiljöverket krävde 15 500 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
17 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 4752-20.
/BL
 
Arbetsmiljöverket räknade fel på antalet anställda
Laura Bygg och Design Handelsbolag hade påbörjat ett bygge, där ingen förhandsanmälan var gjord då Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion. Verket krävde en sanktionsavgift på 5 000 kronor, då man menade att mer än 20 personer skulle arbeta på platsen och att arbetet skulle pågå längre än 30 dagar. 
Bolaget protesterade och la inför förvaltningsrätten fram fakta som tydde på att där aldrig varit fler än nio personer sysselsatta.
Förvaltningsrätten ifrågasätter inte den uppgiften och avslår därför Arbetsmiljöverkets krav på en sanktionsavgift.
26 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4324-20.
/BL
 
Arbetstagare var inte anmälda
Dolena UAB LT hade arbetstagare som inte hade anmälts enligt utstationeringslagen då Arbetsmiljöverket inspekterade en arbetsplats i Sälen. Verket krävde 20 000 kronor i sanktionsavgift. 
Företaget dömde ut avgiften. Bolaget lämnade in en överklagan till kammarrätten, men den inkom för sent. Bolaget begärde återställande av försutten tid, då man menade att det på grund av covid-19-pandemin inte hade kunnat överklaga i tid. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och avslog ansökan om återställande av försutten tid.
Bolaget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelar prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom står fast och sanktionsavgiften ska betalas.
7 december 2020, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4615-20, 6565-20.
/BL

 

Medicinsk kontroll var inte gjord
GK Fastigheter AB lät arbetstagare arbeta med allergiframkallande kemiska ämnen utan att de först genomgått medicinsk kontroll med tjänstbarhetsbedömning. Arbetsmiljöverket krävde därför 16 000 kronor i sanktionsavgift. 
På samma arbetsplats förekom kvartshaltigt damm, vilket bolaget inte hade gjort riskbedömningar och riskreduceringar för. För detta krävde verket ännu en sanktionsavgift på 16 000 kronor.
Förvaltningsrätten dömer ut båda avgifterna.
29 september 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 1543-20, 1544-20.
/BL


Kvarts utan riskbedömning
Vid en inspektion på ett arbetsställe på Ingarö fann Arbetsmiljöverket att 3entreprenad AB hade arbetstagare som hanterade material som kunde generera kvartshaltigt damm utan att det först gjorts riskbedömningar eller vidtagits riskreducerande åtgärder. 
Verket krävde 16 600 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömde ut avgiften.
2 december 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 22840-20.
/BL

 

Jämkat vite för brister i tunnelbanan
I ett vitesföreläggande från 2017 krävde Arbetsmiljöverket att AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, skulle skapa utrymmen för visitation av omhändertagna och gripna personer, så kallade trygghetsrum, i anslutning till en rad tunnelbanestationer. Det fanns också krav på hur dessa skulle vara utformade och ventilerade. 
När tiden för genomförande hade gått ut fann verket i sin uppföljande inspektion att mycket hade åtgärdats men att det fanns brister i några av trygghetsrummet.
Verket krävde att hela vitesbeloppet på 5 000 000 kronor skulle dömas ut, men meddelade också att man inte motsatte sig en jämkning med tanke på att det mesta var uppfyllt.
Förvaltningsrätten dömer ut ett vite jämkat till 100 000 kronor.
8 december 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 11584-20.
/BL


Bröt mot arbetstidslagen
Crewford Care, som driver HVB-hem, lät flera i personalen arbeta allt för mycket jourtid under 2017. Bolaget saknade kollektivavtal och hade inte fått dispens enligt arbetstidslagen. Arbetsmiljöverket krävde i två olika förelägganden sanktionsavgifter på 40 096 respektive 80 976 kronor. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgifterna.
9 december 2020, Förvaltningsrätten i Växjö, mål 4065-18, 4067-18.
/BL


Kraven kvarstår
Arbetsmiljöverket ställde i september 2020 flera krav på Y-Tech Ytbehandlingsteknik AB, bland annat gällande hantering av olika kemikalier. Bolaget ansåg sig inte ha råd med att anlita sakkunnig hjälp på grund av vikande orderingång och överklagade. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet men ger bolaget lite mer tid för att uppfylla kraven.
9 december 2020, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 4102-20.
/BL

 

Brister fanns kvar - vite för Perstorps kommun
Vid inspektioner i maj 2018 fann Arbetsmiljöverket brister i arbetsmiljön på två äldreboenden och en hemtjänstverksamhet, i Perstorps kommun. Det gällde bristande rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, föreskriften AFS: 2001:11. Bland annat var det otydligt vilka rutiner som gällde övergripande för kommunen och vilka rutiner som gällde för just vård- och omsorgen. Komplettering och tydliggörande krävdes också för riskbedömningar, åtgärder och framtagandet av handlingsplaner samt rapportering och utredning av tillbud och olyckor. Verket påpekade att rutinerna ska vara anpassade för verksamheten och klart beskriva vad, när och hur aktiviteten ska utföras och vem som ska göra den. Rutinen för att fånga upp och utreda exempelvis olyckor och tillbud kändes inte till av alla arbetstagare, den ansågs otydlig och krånglig. Medarbetarna sa också att det inte fanns någon återkoppling om vilka åtgärder som tagits fram efter att de rapporterat in tillbud.
Bristerna gällde även hanteringen av kanyler när insulin gavs till brukare. Verket konstaterade att det framkom att kanyler med integrerad säkerhetsfunktion inte användes och att stickskador inträffat.
Arbetsmiljöverket fann även att kommunen inte följt föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Kommunen hade inte undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland varken områdescheferna inom omsorgen eller arbetstagarna. Både chefer och övriga medarbetare hade rapporterat att arbetsbelastningen var påfrestande, tempot högt och att det var svårt att få tiden att räcka till.
Vid uppföljning i november 2018 hade kommunen tagit hjälp av arbetsmiljöpsykolog och haft personliga samtal med cheferna. Kommunen kunde dock inte visa någon sammanställning av undersökningen och identifierade risker samt åtgärder och handlingsplaner för att förebygga ohälsa. Vid uppföljningen framgick också att bemanningen minskat ytterligare sedan verkets första inspektion. En enkätundersökning hade gjorts bland arbetstagarna men även här saknades samma typ av sammanställning som gällde för chefernas arbetsmiljö.
I mars 2019 beslutade Arbetsmiljöverket att kommunen vid vite om 100 000 kronor skulle åtgärda tio kravpunkter rörande olika brister. Åtgärderna skulle vara gjorda senast den 23 maj 2019. En elfte kravpunkt rörde arbetsutrymme och belastningsergonomi. Verket krävde att det skulle finnas ett fritt utrymme om minst 0,8 meter vid sidan av toalettstol och säng på en arbetsplats. Detta skulle vara gjort senast den 21 oktober 2019. Ett vite sattes till 50 000 kronor.
Arbetsmiljöverket besökte verksamheterna igen i augusti 2019. Mycket var åtgärdat, men vissa brister fanns kvar. Tydliggörandet av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet hade påbörjats men var inte klart. Ännu var det otydligt hur man skulle arbeta med riskbedömningar. Exempelvis var de stödjande dokumenten inte anpassade till aktuell verksamhet och dess risker. Det innebar att det gjordes en allmän skyddsrond men utan hänsyn till verksamhetens typiska risker såsom ergonomiska risker och smittrisker. Kommunen kunde inte visa att de undersökt och riskbedömt flera faktorer på rätt sätt. Bland annat ventilationen, våld och hot, ensamarbete, kemikaliehantering och belastningsergonomi. Det innebar att kommunen inte heller tagit fram dokumenterade riskbedömningar av sådant som krävts. Någon adekvat handlingsplan hade då inte heller upprättats.
När Arbetsmiljöverket vägde samman vad kommunen gjort och inte gjort utav det som verket krävt yrkade verket att förvaltningsrätten skulle döma ut ett vite på 10 000 kronor.
Kommunen ansåg inte att de behövde betala. Kommunen menade att Arbetsmiljöverket avslutat ärendet om kravet på att åtgärda kravpunkterna den 29 oktober 2019. Verket öppnade sedan ett nytt ärende för de punkter som inte åtgärdats. Verket ansökte sedan att vitet skulle dömas ut tre månader efter att myndigheten avslutat ärendet. Kommunen ansåg att ett beslut om att avsluta ett ärende måste betyda något och att de inte borde behövde betala vitet.
Arbetsmiljöverket ansåg att vitet skulle betalas och hänvisade till att kommunen inte gjort allt som verket krävt.
Förvaltningsrätten höll med Arbetsmiljöverket. Det faktum att myndigheten ansökt om vitesutdömandet i ett separat ärende saknade relevans för prövningen om vitet skulle dömas ut. Rätten ansåg att det var utrett att kommunen inte gjort allt som verket krävt och dömde ut vitet om 10 000 kronor.
Kommunen överklagade domen till kammarrätten som inte meddelar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast.
10 december 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 7071-20.
/KN

 

Glömde förhandsanmäla bygget
Eling Bygg & Fastigheter AB hade påbörjat ett större bygge utan att först ha gjort en förhandsanmälan. Arbetsmiljöverket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift.  
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
16 december 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 5843-20.
/BL


Arbetsmiljöplan saknades
Mikael Aleryd Bygg Aktiebolag hade påbörjat ett bygge utan att se till att det fanns en arbetsmiljöplan på plats. Arbetsmiljöverket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 1902-20.
/BL


Inga brister i ställningen
Ett skyddsombud hade stoppat arbete på ett tak i Stockholm då han menade att byggnadsställningen hade brister och att det saknades plan för uppförandet av den. Skyddsombudet ansåg också att det fanns brister i dokumentationen på plats. Arbetsmiljöverket delade inte skyddsombudets uppfattning och upphävde stoppet, vilket skyddsombudet överklagade. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 12045-20.
/BL

Sexshow får inte dispens för arbetstid
Biorama XL Video Kommanditbolag, som ägnar sig bland annat åt erotisk show och video, ville få dispens från arbetstidslagen, vilket Arbetsmiljöverket avslog. 
Bolaget överklagade detta, men förvaltningsrätten avslår överklagandet.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 23675-20.
/BL


Slipper betala för norsk kran
Norska bolaget Digre Transport AS arbetade i Sverige med en lyftkran som inte hade godkänts i svensk besiktning, däremot i norsk. Arbetsmiljöverket ansåg att den norska besiktningen krävde komplettering med ett identifikationsmärke för internationell besiktning och krävde 75 300 kronor i sanktionsavgift, vilket också dömdes ut i förvaltningsrätten.  
Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och avslår Arbetsmiljöverkets krav på sanktionsavgift. Rätten anser att den norska besiktningen är tillräcklig.
8 januari 2021, Kammarrätten i Sundsvall, mål 2967-19.
/BL

Allt var inte åtgärdat
Bilcity i Bollnäs AB fick 2017 ett föreläggande från Arbetsmiljöverket med krav på flera åtgärder. Föreläggandet var kopplat till ett vite på 75 000 kronor. Vid tidsfristens utgång var flera av åtgärderna som handlade om ergonomi fortfarande inte åtgärdade, varför verket krävde att en del av vitet skulle dömas ut.  
Förvaltningsrätten dömde ut ett jämkat vite på 35 000 kronor. Bolaget överklagade till kammarrätten, som avslog överklagandet.
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd.
1 februari 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 7046-19.
/BL

 

Vite för farlig degblandare 
En egenföretagare i Stockholm använde vid Arbetsmiljöverkets inspektion en degblandare som saknade skydd runt rörliga delar. Verket förbjöd vid ett vite på 50 000 kronor fortsatt användning av maskinen om inte skydden kom på plats. Vid ett uppföljande besök fann man att maskinen alltjämt var oskyddad och användes och krävde att vitet skulle dömas ut. 
Förvaltningsrätten dömer ut vitet på 50 000 kronor. 
9 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 6652-20. 
/BL

 

För långtgående krav av skyddsombudet 
Ett skyddsombud hade begärt att Arbetsmiljöverket skulle ingripa mot arbetsgivaren Oxelösunds kommun och förhållandena på ett korttidsboende. Med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2015:14, om organisatorisk och social arbetsmiljö krävde skyddsombudet att verket skulle ställa långtgående krav på arbetsgivaren om att arbetsuppgifter skulle plockas bort, och att tidmätningar skulle göras på arbetsplatsen.  
Arbetsmiljöverket har fört en dialog med arbetsgivaren och konstaterat att riskbedömningar har gjorts och handlingsplaner utarbetats. De mer specifika och långtgående kraven ansåg verket sig inte ha stöd i lagen för. 
Skyddsombudet överklagade till förvaltningsrätten, som avslår överklagandet. Rätten delar alltså Arbetsmiljöverkets uppfattning att det inte finns lagstöd för verket att peka ut särskilda lösningar för att minska stressen på en arbetsplats, som att kräva att vissa specifika uppgifter ska tas bort. 
22 december 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 5285-20. 
/BL 


Avfallet skulle ha varit märkt 
En egenföretagare i Motala hade vid Arbetsmiljöverkets inspektion avfall som var skärande eller stickande felaktigt förvarat. Det saknades märkning på avfallet. Verket krävde 15 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
24 september 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 590-20. 
/BL

Utstationerade var inte anmälda 
Estniska företaget Osaühing Ramlund hade vid Arbetsmiljöverkets inspektion av en byggarbetsplats personal som inte hade anmälts enligt utstationeringslagen. Verket krävde 20 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
26 februari 2021, Högsta Förvaltningsdomstolen, mål 646-21. 
/BL

Karin Nilsson

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö