RÄTTSLIGT

Hovrätten: Sänkt bot för kolbåtsolyckan

Nima blev bara 20 år. Han kvävdes till döds på en kolbåt i Oxelösunds hamn.

FÄLLD. Stuverichefen var ansvarig för de säkerhetsbrister som ledde till att en 20-åring avled i Oxelösunds hamn. Hovrätten fastställer domen om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död av normalgraden, men lindrar påföljden.

Publicerad Uppdaterad

I mars 2018 avled 20-åriga Nima Hamedi, en extraanställd hamnarbetare, efter att ha gått ned i fel lucka på en kolbåt. Utrymmet innanför luckan var inte utvädrat och Hamedi kvävdes till döds av syrebrist eller koloxidförgiftning. Ytterligare tre personer riskerade liv och hälsa när de försökte rädda honom, och en förlorade själv medvetandet och fick räddas av de andra.

Tingsrätten: Åklagaren ansåg att en produktionschef och en stuverichef gjort sig skyldiga till vållande till annans död genom oaktsamhet. Polisens och arbetsmiljöverkets utredningar pekade på en rad brister i säkerheten på kolbåten som åklagaren tog fasta på i sitt åtal. Åklagaren yrkade också på en företagsbot av Oxelösunds hamn.

Tingsrätten friade produktionschefen som hade delegerat säkerhetsansvaret, och dömde stuverichefen för vållande till annans död till villkorlig dom och 150 dagsböter. Hamnbolaget dömdes att betala 2 miljoner i företagsbot och 30 000 kronor vardera i skadestånd till Hamedis föräldrar.

Överklagan: Åklagaren yrkade att oaktsamhetsbrottet från stuverichefens sida var att anse som grovt, och att påföljden därför skulle skärpas och företagsboten höjas till 5 miljoner kronor. Enligt åklagaren hade stuverichefens gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande när han försummade att följa upp säkerhetsrutinerna och deras efterlevnad. Särskild vikt lades vid en allvarlig dödsolycka av samma slag som inträffat mindre än ett år tidigare i Belgien, och som stuverichefen kände till. Efter olyckan upprättades ett tillfälligt nytt säkerhetsprotokoll i skriftlig form, men åklagaren hävdade att dokumentet inte var tillräckligt och att informationen om farorna inte överfördes på ett sätt som garanterade att alla tog del av den. Åklagaren hävdade vidare att tillfällig medvetslöshet var att betrakta som kroppsskada och att stuverichefens därför skulle dömas även för vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan.

Försvaret i sin tur yrkade att stuverichefen skulle frikännas helt eller att påföljden i vart fall skulle lindras, bland annat med motiveringen att han inte haft anledning att tro att de säkerhetsrutiner som upprättats inte följdes. Hamnbolagets försvarare yrkade på att företagsboten skulle ogillas helt då hamnbolaget hade visat prov på ett seriöst systematiskt säkerhetsarbete.

Hovrätten: Rätten anser det vara klarlagt att stuverichefen hade ansvaret för säkerhetsarbetet i hamnen och rätten betonar att det med hans gedigna kunskaper om hamnen måste ha funnits en medvetenhet om att arbetet på en kolbåt som Declan Duff var förenat med livsfara om man begick misstag. Han hade därför ett särskilt stort ansvar att följa upp säkerhetsarbetet och se till att det implementerades korrekt och att säkerhetsrutinerna efterlevdes. Hovrätten anser att även utbildad personal skulle ha kunnat ta fel lucka och därför borde luckan ha varit särskilt förseglad och försedd med tydliga varningar innan personalen fick gå ombord. Hovrätten anser också att det var en allvarlig brist att inte alla hade på sig en personlig gasvarnare i en så riskabel mijlö och anser att det är möjligt att en sådan åtgärd skulle ha kunnat rädda Hamedis liv.

Trots det anser hovrätten inte att stuverichefens oaktsamhet varit grov, eftersom han i många avseenden visat att han var mån om sina medarbetares säkerhet. Hovrätten gillar inte heller åklagarens påstående att tillfällig medvetslöshet är att se som kroppskada och underkänner helt åtalet om framkallande av fara för annan (det åtalet gällde Hamedis arbetskamrater). Svea hovrätt anser att det inte är säkert att bättre säkerhetsrutiner skulle ha hindrat den övriga personalen från att själva gå ned i den farliga luckan för att försöka rädda Hamedi.

Domslut: Påföljden lindrades för stuverichefen till villkorlig dom motsvarande fyra månaders fängelse och 80 dagsböter, eftersom hovrätten inte delade tingsrättens bedömning att det närmade sig gränsen för grovt brott. Däremot ansåg inte rätten att den åtalade fått lida av onödig att tid förflutit sedan brottet begicks. Företagsboten sänktes till 1,5 miljoner kronor, vilket hovrätten anser är baserat på riktlinjen en miljon för vållande till annans död, med ett tillägg för att säkerhetsarbetet brustit i flera rutiner trots att det var känt att arbetet var förknippat med särskilda risker.

Dom: Svea Hovrätt. Den 7 mars 2023. Mål B 522-21