Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöfrågorna är heta nu”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto: Jonas Ekströmer/TT
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Stress, cancer eller olycka - oavsett orsak ska ingen dö på grund av sitt arbete. Det är en av nyheterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Krav på åtgärdsplaner från AV och Mynak är också nytt.

Publicerad

Fyra områden prioriteras i regeringens nya arbetsmiljöstrategi: ett hållbart arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv, ett tryggt arbetsliv och en arbetsmarknad utan fusk. Den nya strategin, som gäller för de kommande fem åren, 2021-2025, presenterades i slutet av förra veckan.

– Vi höjer ambitionsnivån nu. Den måste vara högre än att ingen ska skada sig och bli sjuk på jobbet. Arbetslivet ska ge trygghet, utveckling och god hälsa.

Det sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon i fredags berättade om strategin på ett seminarium anordnat av partsägda Afa Försäkring. Drygt tusen personer hade anmält sig till det websända seminariet och arbetsmarknadsministern såg nöjd ut.

– Arbetsmiljöfrågorna är verkligen heta nu. Det beror nog också på att vi upplever stora förändringar i arbetsmiljön, konstaterade hon på skärmen.

Som Arbetarskydd tidigare berättat är en nyhet att nollvisionen för dödsolyckor även gäller arbetssjukdomar. Regeringen uttrycker det som att målsättningen ändras från att ingen ska dö på jobbet till att ingen ska dö av jobbet.

–  Det handlar alltså om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död men också arbetsrelaterad dödlighet på grund av längre sjukdom eller ohälsosam stress, cancer eller suicid, förklarade arbetsmarknadsministern på seminariet.

Eva Nordmark nämnde också att regelverket kring arbetsmiljön behöver ses över ur ett jämställdhetsperspektiv, liksom arbetsmiljön i de kvinnodominerade sektorerna och hon ställde sig frågan om det finns skäl att införa sanktionsavgifter på fler områden än idag.  Hon påpekade att mer måste göras för att stoppa arbetslivskriminalitet, att det behöver förtydligas vad som gäller kring vem som har arbetsmiljöansvaret i spåren av nya sätt att arbeta på och att kunskap om arbetsmiljön ska öka redan i skolan.

Nytt jämfört med den gamla strategin är att Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska ta fram åtgärdsplaner för att genomföra strategin inom sina respektive områden. Åtgärdsplanerna ska utgå från strategins fyra prioriterade områden och tydliggöra vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målen. En första skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 augusti i år. Myndigheterna ska sedan årligen skriftligen redovisa hur det går i mars varje år.

Regeringen vill också ha löpande samtal med arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter. Syftet med det så kallade arbetsmiljöforumet är att tillsammans med parterna och myndigheter diskutera pågående och planerade åtgärder, skriver regeringen i sitt presentationsmaterial. De åtgärdsplaner som Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap tar fram ska också diskuteras i forumet.

Arbetsmarknadsministern betonade också att kunskapen om den stressrelaterade ohälsan behöver öka och frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö prioriteras. Hon nämnde att det finns kunskapsluckor och sa att hon såg ett behov av att rikta fokus mot vad som skapar friska arbetsplatser.  Hon vill att fler får tillgång till företagshälsovård och dess roll behöver utvecklas och stärkas.

– Ibland kommer företagshälsovården in när problem redan har uppstått. Vi kan göra mycket mer med det förebyggande arbetet, sa Eva Nordmark.

Afa:s seminarium avslutades med en frågestund. Frågan om krav på någon ny lagstiftning kring tillgång på företagshälsovård fick dock inget svar.

– Jag får återkomma till den typen av frågor. Men vi vill utveckla företagshälsovården.