Enkät: Ministrarna börjar med dialog om dödolyckorna

2019-05-10 16:01 Elisabet Örnerborg  
Statsråden som ska förhindra ytterligare dödsfall på jobbet är, från vänster, Tomas Eneroth, Per Bolund, Ylva Johansson, Anders Ygeman, Jennie Nilsson och Ibrahim Baylan. Foto: Regeringskansliet

Arbetarskydd har frågat de sex ministrarna vad de gör för att få ned antalet dödolyckor på arbetsplatserna.

Ibrahim Baylan, näringsminister (S):
En trygg och säker arbetsmiljö ska vara en självklar utgångspunkt på alla arbetsplatser - även för de statligt ägda bolagen. Regeringen ställer som ägare höga krav på de statligt ägda bolagen att agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket inkluderar ett proaktivt arbete för hälsa och säkerhet. Vi för en kontinuerlig dialog med bolagen kring deras arbete. Hälsa och säkerhet har vid flera tillfällen varit fokusområden vid de hållbarhetsanalyser bolagsförvaltningen genomför av bolagen.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister (S):
Jag har träffat arbetsmarknadens parter och expertmyndigheter för att diskutera ytterligare åtgärder. Flera av de förslag som lyftes fram kan bli aktuella och vi arbetar nu vidare med att analysera förslagen. Till exempel att regionala skyddsombud får tillträde till en arbetsplats utan att de har medlemmar där, branschspecifik kompetens hos arbetsmiljö inspektörer och fler sanktionsavgifter. Regeringen har även beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera den nuvarande arbetsmiljöstrategin och ta fram rekommendationer för en ny. Dödsolyckorna bör få en prioriterad roll i den nya strategin.

Läs mer: Tre döda på en vecka - minst 24 hittills i år

Jennie Nilsson, landsbygdsminister (S):

Jordbruket, skogsbruket och fisket är särskilt utsatta branscher. Nu har det gått drygt två månader sedan jag och flera andra ministerkolleger tog initiativ till detta arbete, och om två veckor ska vi lämna en handlingsplan och lista på åtgärder till arbetsmarknadsdepartementet som samordnar insatserna. Jag tror det krävs en rad åtgärder. Dels handlar det om hela tiden öka medvetenheten i dialog med myndigheter och branscherna, men det kan också handla om att införa återrapporteringskrav eller ge särskilda uppdrag till myndigheter. De exakta åtgärderna får vi återkomma om i maj månad.

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister (S):
Jag har träffat Elektrikerförbundets ledning och diskuterat frågan. Jag har också träffat en projektgrupp som för Elektrikerförbundets räkning arbetar mot dödsolyckor inom elbranschen.

Läs mer: Uppdraget: Stoppa dödsfallen på jobbet

Per Bolund, Bostadsminister (MP):
Inom byggbranschen är det viktigt att överbrygga språkliga barriärer. Information och säkerhetsarbete måste kommuniceras så att alla berörda förstår. För att förhindra dödsolyckor och även skapa en bättre arbetsmiljö måste arbetet för en mer jämställd byggbransch utan machokultur fortsätta. Regeringen har vidtagit ett antal utbildningspolitiska åtgärder som kan bidra till en mer jämställd utbildning och därmed en mindre könssegregerad arbetsmarknad.

Inom byggbranschen finns det en medvetenhet om att det finns en koppling mellan föreställningar om kön och olyckor i arbetslivet. Byggcheferna konstaterar exempelvis i en debattartikel att ”machokulturen inom byggbranschen är en bidragande orsak till arbetsplatsolyckor” och att ”mansidealet gör det svårt att be om hjälp och verka svag, vilket innebär att det slarvas med säkerheten”. Jag kommer att ha en fortsatt dialog med berörda aktörer och myndigheter om hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att förhindra dödsolyckor inom byggbranschen.

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister (S):
Säkerheten inom transportbranschen är en prioriterad fråga. Jag har en kontinuerlig dialog med arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer om hur säkerheten kan förbättras. En fråga som har diskuterats är säkerheten vid bärgnings- eller olycksplatser på väg där det kan finnas anledning att titta på möjliga säkerhetsförbättrande åtgärder. Det är ett exempel på en fråga som har direkt betydelse för säkerheten för de som arbetar på vägbyggen. Ett annat exempel är att jag nyligen kallade till mig berörda aktörer med anledning av den allvarliga gasbussolyckan i Stockholm i mars i år för att få till stånd en genomlysning av säkerhetsläget kring gasfordon.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen