Vd var ansvarig   för kvävningsdöden 

2022-05-10 11:38 Johanna Kronlid  
Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom. Hov­rätten anser att det var bolaget som var general/totalentreprenör som också hade ansvaret för arbetsmiljön. Foto: M Hjalmarson Neideman/SvD/TT

FÄLLD. När tingsrätten friade var två nämndemän skiljaktiga. Nu dömer Hovrätten vd för olyckan där en man kvävdes till döds i ett jordschakt.  

Den 19 februari 2018 inträffade en olycka när en anställd arbetade i ett fyra meter djupt schakt med branta väggar. Ena sidan av schaktet rasade plötsligt in och begravde arbetstagaren, som avled på platsen. Mannen arbetade hos Grytnäs Gräv som utförde arbetet med att anlägga en avloppsledning på uppdrag av Hedemora Energi AB. 

Schaktet som den omkomne arbetade i vid olyckstillfället var 4 meter djupt och 2,8 meter brett. Han var ensam. Stödkonstruktionen som ska användas, en så kallad spontkasett, som ska staga upp jorden, användes inte. 
Vd:n för Grytnäs Gräv åtalades men friades i Falu tingsrätt (se Arbetsmiljö i rätten nr 17, 2019). Domen överklagades av åklagaren till Svea hovrätt samt av de anhöriga som vill ha sina skadeståndsyrkanden bifallna. 

Åklagaren: Grytnäs Grytnäs utförde anläggningsarbeten i Hedemora på uppdrag av Hedemora Energi AB, som hade upprättat en arbetsmiljöplan i vilken riskerna med schaktarbete betonades. Om jorden rasar kan arbetstagare både kvävas eller drabbas av klämskador. Att en spontkasett skulle användas betonades.  

Planen och därmed också arbetsmiljöansvaret överlämnades till Grytnäs Gräv.  

Dessutom borde Grytnäs Gräv anlitat en geoteknisk expert som kunde hålla koll på jordförhållandena på grävplatsen.  

Tingsrätten: Det finns inga bevis för att vd skulle agerat oaktsamt. Domstolen påpekar bland annat att vd:n säger att arbetsledaren hade oh undertecknat arbetsmiljöplanen. Att arbetsledaren skulle ha haft arbetsmiljöansvaret via delegation från vd:n stöds också av arbetsledarens arbetsbeskrivning. Tingsrätten konstaterar dock att arbetsledaren sagt att han undertecknat arbetsmiljöplanen men aldrig fått någon delegation. 

Två nämndemän var av skiljaktig mening. Vd har varit ansvarig för arbetsmiljön. De som jobbade vid schaktet hade inte tillräckliga instruktioner om riskerna. Vd har inte följt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Varningarna i arbetsmiljöplanen beaktades inte.  

Hovrätten: Att ingen spontkasett användes i schaktet strider mot både arbetsmiljöplanen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Hovrätten drar slutsatsen att de som arbetade vid schaktet inte fått tillräcklig information om riskerna, i strid med arbetsmiljölagen.  
Att arbetsledaren var den som undertecknade arbetsmiljöplanen är inte detsamma som att ansvaret var delegerat till honom (det ingick i vd:s försvar). Rätten anser att vd var ansvarig för arbetsmiljön.  
Att han varken sett till att skyddsutrustning användes eller försäkrat sig om att arbetstagarna var informerade var oaktsamt resonerar rätten och dömer därför vd för arbetsmiljöbrott – dock inte grovt.  

Domslut: Eftersom det inte finns anledning att tro att han ska begå nya brott döms han till villkorlig dom och 80 dagsböter. 

Grytnäs Gräv döms till en miljon kronor i företagsbot.  

De anhörigas yrkanden om skadestånd bifalls inte eftersom den försäkringsersättning de fått överskrider den schabloniserade anhörigersättningen. En dotter, som var sex år när mannen förolyckades, har inte fått ersättning från avtalsförsäkringen. Det beror på att hon inte sökt psykologhjälp vilket är ett av villkoren i försäkringen. Därmed är hon inte heller berättigad till skadestånd.  

14 april 2022, Svea hovrätt, mål B 822-20 
 

 

 

Johanna Kronlid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö