Tre dog – flest skadade fingrarna

2021-02-01 12:00  
2018, under stormen Knud, omkom en arbetstagare när han tillsammans med en kollega åtgärdade ett elavbrott. Mannen fick en del av ett träd över sig. Bilden är från stormen Alfrida 2019. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

En del av ett träd föll över en arbetstagare när han skulle åtgärda ett elavbrott under Stormen Knud 2018. Mannen dog. Det är en av de olyckor som ledde till ett godkänt strafföreläggande förra året. Här är Arbetarskydds årliga genomgång.

Tre personer avled och 71 personer skadades i de olyckor på jobbet som under 2020 ledde till godkända strafförelägganden. Arbetsgivarna fick betala mellan 10 000 och 2 000 000 kronor i företagsbot.  Det visar Arbetarskydds årliga genomgång.

Strafförelägganden används när åklagaren och arbetsgivaren är överens om gärningen och storleken på företagsboten. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom. Alla nedanstående strafföreläggande godkändes att betala av arbetsgivaren under 2020.
 

Klämde handen vid rengöring
Orkla Foods Sverige AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en olycka på företagets arbetsställe i Eslöv. Den 3 oktober 2018 klämde en arbetstagare handen i samband med rengöring av en toppförslutare. Arbetstagaren fick en spricka i ena handens strålben

Kammaråklagare Lotten Loberg vid Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål ansåg att den som haft skyddsansvar inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall.
18 juli 2019, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-133507-18

Två skadades på sågverket
SCA Wood AB, som tidigare hette SCA Timber AB, har godkänt att betala 400 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 21 maj 2016. Två personer skadades hos SCA Timber AB på Rundviks sågverk i Nordmaling. En underentreprenör skadade sig i samband med reparationsarbete. Det yttre skalskyddet för såglinjens zon var satt ur funktion. Underentreprenören fick benet i kläm och en anställd vid SCA försökte hjälpa till. Dennes hand drogs då in mellan kedja och kugghjul. Underentreprenören fick en fraktur på underbenet och den anställde fick allvarliga frakturer och senskador på fyra fingrar.

Kammaråklagare Lotten Loberg vid Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål ansåg att den som haft skyddsansvar av oaktsamhet inte gjort tillräckligt - bland annat har det inte gjorts en tillräckligt noggrann riskbedömning.
5 augusti 2019, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-69586-16

Stelopererades efter ryggskadan
DOT AB, som tidigare hette JIWE Varmförzinkning AB, har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka vid företagets verksamhet i Eskilstuna. Den 13 december 2017 inträffade en olycka när en arbetstagare skulle använda en travers med en lyftanordning för att lyfta nio rör som skulle ytbehandlas. En metallskena från lyftanordningen lossnade och föll ned på ryggen på arbetstagaren. Han fick frakturer på ett flertal ryggkotor. Skadorna gjorde att han blev stelopererad i ryggen.

Kammaråklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål ansåg att den som haft ansvaret för arbetsmiljön inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. En tillräcklig riskbedömning saknas och viktiga skyddsåtgärder som hindrat skenan från att falla ned har inte vidtagits. 
27 augusti 2019, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-5973-18

Klämdes på truckgaffeln
Lintex AB i Nybro har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 2 juli 2018. Två stora förpackningar med glasskivor skulle flyttas med hjälp av en truck. För att förpackningarna, som vardera vägde 400 kilo, inte skulle välta stod arbetstagaren på truckens gafflar mellan trucken och förpackningarna. En förpackning välte och arbetstagaren klämde sig. Han ådrog sig bäckenfrakturer.
29 augusti 2019, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-133530-18

14-årig praktikant sågade sig i fingrarna
En person med firman C B Bygg & Service har godkänt att betala 10 000 kronor efter en olycka 12 februari 2019. En praktikant som var 14 år gammal sågade trästycken med en bordcirkelsåg och sågade sig i fingrarna. Näringsidkaren lät praktikanten utföra ett riskfyllt arbete som inte är tillåtet för minderåriga.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga är det förbjudet att låta 14-åringar arbeta med maskiner där de kan skadas av maskinens rörliga delar. Beloppet har jämkats med hänsyn till näringsverksamhetens ringa omfattning.
25 oktober 2019, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-32386-19

Rotationsverktyg orsakade skallfraktur
Stora Enso Paper AB har godkänt att betala 500 000 kronor i företagsbot efter en olycka på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Den 17 december 2018 arbetade en anställd vid en maskin som maler flis till pappersmassa. Maskinen hade drabbats av ett haveri och han skulle utföra underhållsarbete på den. Den anställda körde en travers med ett lyftredskap (rotationsverktyg) och det går av. En del av verktyget träffade den anställda i pannan och orsakade skallfrakturer och hjärnskador

Företrädare för bolaget har av oaktsamhet orsakat kroppsskada som inte är ringa. Riskbedömningen av arbetsmomentet saknades eller var ofullständigt. Skyddsbestämmelser för lyftredskapet hade åsidosatts och därför var det inte tillåtet att använda lyftredskapet. Arbetsgivaren hade inte heller planerat, ordnat och bedrivit verksamheten på sådant sätt att risken för farliga situationer eller olycksfall undanröjts. Om någon eller några av åtgärderna vidtagits hade olyckan med hög grad av sannolikhet inte skett.
22 november 2019, riksenheten för miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-167075-18

Skruv amputerade finger
Fipros AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot. Det skedde en olycka den 7 november 2018 i Svalövs kommun. En inhyrd arbetstagare skulle rengöra en maskin med en påfyllnadstratt för mjöl. Han tog bort ett galler som inte var förreglat. Hans ena finger kom i kontakt med en skruv som var i drift och övre delen av fingret amputerades av skruven.

Bolagets skyddsansvariga hade inte gjort en undersökning av maskinen eller riskbedömning av arbetet. Hen hade inte heller sett till att maskinen var försedd med skydd eller skyddsanordningar som inte lätt kunnat kringgås eller sättas ur funktion, så att all risk för kontakt med maskinens rörliga delar kunnat förhindras.
25 november 2019, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-638-19

Pajformsmaskin klippte av fingrarna
Tielman Sweden AB har godkänt att betala att betala 450 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 5 augusti 2019 i Linköping. Arbetstagaren skulle åtgärda ett driftsstopp i en maskinlinje som tillverkade pajformar av papper. Hon stack in vänster hand mellan mataren och stansen som klippte ut pajformen. Maskinen var inte avstängd och stansen klippte av samtliga fingrar. Fingrarna kunde senare sys fast. Skadorna bedöms som livshotande vid skadetillfället, eftersom det fanns risk för förblödning.

Arbetsmiljöansvarig vid bolaget har av oaktsamhet orsakat skadorna. Det fanns inte skydd som hindrade att arbetstagaren kom i kontakt med maskinens rörliga delar när den var igång. Inte heller hade arbetstagaren fått tillräckliga instruktioner om användandet av maskinen eller hur hon skulle ha gjort för att undvika olycka.
20 december 2019, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-105874-19
 

Skyddsgrinden klämde armen
Billerudkorsnäs Skog & Industri AB har godkänt att betala 50 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 21 april 2018. En arbetstagare skadade sin högra arm när hon utförde justeringsarbete i en arkmaskin. Hon befann sig inom maskinens riskområde. Hon klämde sin arm när en skyddsgrind gick ned med kraft.

Ansvarig hos bolaget har genom oaktsamhet orsakat den anställdes skador. Skyddsgrinden saknade varningssignal för stängningen och den föll ned med sådan kraft att arbetstagaren skadades. Det saknades också en skyddsfunktion som bröt stängningen när någon vistades inom riskområdet.
30 december 2019, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-102387-18


Skadade sig i den grävda gropen
Fagers Byggnadsentreprenad AB har godkänt att betala 40 000 kronor i företagsbot efter att en arbetstagare skadade när han var i en grävd grop. Jordmassor rasade över arbetstagaren som fick en spricka i bäckenbenet. Olyckan inträffade den 5 september 2018 i Uddevalla.

Företrädare för bolaget hade ansvar för planeringen och genomförandet av arbetet samt skyddsansvaret enligt arbetsmiljölagen. Bolaget har brustit i vad som krävs av dem för att förebygga olycksfall och orsakade därigenom av oaktsamhet arbetstagarens skador.

Bolagets företrädare har exempelvis inte undersökt riskerna med markens beskaffenhet tillräckligt noga. Arbetstagaren fick inte heller någon information om hur rasolyckor undviks genom att exempelvis säkra schaktsidor.
27 december 2019, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-126000-18


Två miljoner i företagsbot för NCC Sverige
Byggentreprenören NCC Sverige AB har godkänt att betala 2 000 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 4 juli 2017. I samband med en om- och tillbyggnad på Halltorps skola i Kalmar kommun la och spikade några arbetstagare yttertakspanel. En av dem föll cirka fem meter ner på ett betonggolv. Mannen avled av skadorna.

Kammaråklagare Lotten Loberg, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål konstaterar att NCC:s platschef varit ansvarig för arbetstagarens arbetsmiljö. Av oaktsamhet har platschefen inte gjort vad som krävs av honom enligt arbetsmiljölagen för att förhindra olyckan. Därigenom har han orsakat arbetstagarens död.

Åklagaren anser att platschefen skulle ha genomfört en noggrann riskbedömning av takarbetet, efterlevt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyddsanordningar och gett tillräckliga säkerhetsinstruktioner till de som arbetade på taket.
2 januari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-89369-17

Stegen gled - föll tre meter
Svenska Fönster Aktiebolag har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 10 oktober 2018 vid bolagets lokaler i Söderhamn. Under ett stoppskift för underhåll skulle en arbetstagare byta ett filter. Han använde en stege som visade sig sakna glidskydd. Stegen gled undan och arbetstagaren föll tre meter och skadade sig. Han fick frakturer och punkterade lungan.Ansvariga hos bolaget har inte tillräckligt undersökt och riskbedömt arbetsmomentet.
9 januari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-158526-18

Klämde armen i riktpressen
Söderfors Steel AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 17 april 2019. En anställd riktade en stång i en riktpress när änden på tången gick av och blev kvar i själva presskolven. Den anställde sträckte in handen för att ta bort den. Underarmen klämdes då fast och den anställde skadade armen, handleden och handen.

Skyddsansvarig har inte tillräckligt bedömt riskerna vid riktpressen. Det borde ha funnits något slags skydd, arbetstagaren skulle ha fått kunskap och skriftliga instruktioner skulle ha funnits.
14 januari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-64461-19

Röjde under stormen och avled
Vattenfall Services Nordic AB har godkänt att betala 2 000 000 kronor i företagsbot efter en olycka i samband med stormen Knud hösten 2018. Den 22 september 2018 begav sig två arbetstagare ut för att åtgärda ett elavbrott i Kungsbacka. Klockan var 02.00 och det blåste 22,2 meter per sekund i stormbyarna. Tillsammans skulle de ta bort ett träd som fallit över en ledning. När de tar bort trädet faller en del av trädet över en av dem. Mannen skadas så allvarligt att han avlider efter ett par dagar.

Kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål anser att ansvarig vid bolaget av oaktsamhet har orsakat mannens död. En riskbedömning av arbetet skulle ha gjorts och ansvariga skulle också ha sett till att alla nåtts av information om vad som skulle göras när. Det var bestämt att man endast skulle arbeta med så kallad sektionering under natten. Alla andra arbeten skulle vänta till morgonen när de kunde genomföras säkert och i dagsljus.

Olyckan hade med hög grad av sannolikhet inte hänt om de ansvarig kontrollerat att budskapet nått alla samt inskärpt vikten av att inga farliga arbeten skulle göras mitt under stormen.
23 januari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-124233-18

De 21 barnen var för unga
Astrid Lindgrens Värld AB har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot. Företrädare för bolaget har i strid med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter låtit 21 yngre barn utföra arbete i Vimmerby den 23-24 mars 2019.
20 januari 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-106839-19

Tog bort säkerhetsbrytaren på skördaren
West Valley Logging Ab har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot. Någon gång före den 28 maj 2019 har ansvarig företrädare för bolaget av oaktsamhet utan giltigt skäl satt en säkerhetsanordning på en skördare, Eco Log modell 590 D, ur spel. Säkerhetsbrytaren bryter farliga funktioner hos skördaraggregatet när föraren lämnar maskinen. Funktionen var satt ur spel med hjälp av ett metallbleck.
23 januari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-100938-19

Brännskador efter hett vatten
Danica Foods AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en olycka vid ett av bolagets arbetsställen i Lycksele. En anställd arbetade med diskning när han öppnade en ventil. Hett vatten sköljde då över honom och han fick brännskador på benen, underlivet, buk och bröstkorg.

Kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål anser att ansvarig vid bolaget av oaktsamhet orsakat skadan. Arbetsmomentet skulle ha riskbedömts och åtgärder för att begränsa riskerna skulle ha vidtagits - såsom exempelvis att föreskriva personlig skyddsutrustning.
28 januari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-105846-19
 

Armen drogs in i maskinen
3 N Produkter Aktiebolag har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade den 14 augusti 2018 i Helsingborg när en arbetstagare fick ner armen i en vacumsug. Omröraren i botten på maskinen startade. Arbetstagarens tröja fastnade och armen drogs in i maskinen varpå armen skadades.

Rörliga delar på maskiner ska vara försedda med skydd eller skyddsutrustning om det finns risker. Ansvariga i bolaget har inte sett till att det fanns skydd för de rörliga delarna. Därmed har de inte gjort vad som krävs av dem enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa eller olycksfall.
31 januari 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-613-19.

Inhyrd fick skador på tarmarna och blödningar på lungan
Värmevärden AB har godkänt att betala 500 000 kronor i företagsbot. Den 24 augusti 2017 inträffade en olycka på arbetsplatsen när en inhyrd arbetstagare skulle åtgärda en driftstörning i bränsleinmatningen till en värmepanna. Han kröp eller böjde sig in i en inspektionslucka för att få loss en flisklump i bränslestupet. Ett spjäll i bränslestupet sköt igen och träffade arbetstagaren i midjehöjd och klämde fast honom. När han lösgjordes föll han ner mot bottnen på bränslestupet. Han fick slitskador på och kring tarmarna, flertalet revbensfrakturer på höger sida, fraktur på vänstra skulderbladet och stötblödningar på vänstra lungan. Skadorna har bedömts som livshotande.

Skyddsansvarig inom bolaget har åsidosatt bolagets skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och genom oaktsamhet orsakat arbetstagarens skador.

Värmepannan hade inte skydd som stoppade tillträde till farliga funktioner när driftstörningar åtgärdades. Bolaget hade inte heller undersökt och bedömt riskerna vid arbetet med återkommande driftstörningar. Det fanns inte instruktioner för säkert arbete och arbetstagarna var inte tillräckligt informerade om riskerna kopplat till arbetet vid värmepannan.
6 februari 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-4482-18

Pojke fick skallskador av fallande högtalare
Granström Ljud & Ljus AB har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot i samband med en arbetsplatsolycka den 30 juli 2018. Anställd och inhyrd personal monterade upp ett högtalarsystem på ett torg i centrala Bollnäs. Stativet med de upphissade högtalarna, som uppskattningsvis var sex meter upp i luften, föll och träffade en pojke född 2007. Han fick allvarliga skallskador.

De ansvariga i bolaget skulle ha upprättat ett riskområde och exempelvis spärrat av området. Om det hade gjorts hade olyckan med stor sannolikhet inte inträffat.

Storleken på företagsboten har satts ned med hänsyn till omständigheterna kring händelsen.
7 februari 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-100253-18

Amputerade del av fingret
HKScan Sweden AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot. En anställd skadade sig på Kallrökeriet i Halmstad den 17 april 2018 när hen rengjorde en köttkvarn. Den anställda fick flera skador på sin vänstra hand, bland annat klämskada med amputation och slitfraktur på pekfingret samt skador på långfingret och ringfingret.

Skyddsansvarig på bolaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet orsakat skadorna. Ingen riskbedömning av arbetet hade gjorts och maskinen saknade skydd som hindrar kontakt med de rörliga delarna. Den anställda hade inte heller tillräcklig kunskap eller information om arbetsuppgiften.
12 februari 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-61396-18

Klämd mellan armeringsjärn och betongblock
Finja Prefab AB har godkänt att betala 75 000 kronor i företagsbot efter en olycka i Finja i Katrineholm. Olyckan inträffade den 15 juni 2018 när en anställd skulle flytta armeringsjärn från en vägg till en vagn. Armeringsjärnen stod lutade mot väggen. De föll över den anställde som klämdes mellan armeringsjärnen och betongblock. Han fick flera revbensfrakturer.

Ansvariga för arbetsmiljön på bolaget har av oaktsamhet åsidosatt vad de enligt arbetsmiljölagen är skyldiga att göra. Ansvariga skulle ha sett till att de uppställda armeringsjärnen förankrades mot väggen eller att de förvarades liggande. Arbetstagarna har inte heller fått tillräcklig information om hur arbetet skulle ha utförts på ett säkert sätt.
12 februari 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-112606-18

Två miljoner i företagsbot efter dödsolycka vid nätstation i Kiruna
Vattenfall Services Nordic AB har godkänt att betala 2 000 000 kronor i företagsbot efter arbetsplatsolycka den 10 oktober 2018 då en arbetstagare avled. Olyckan skedde vid en nätstation i Kiruna kommun. Mannen fick ström genom kroppen och dog på plats.

Tillsammans med två kollegor hade han i uppdrag att driftsätta en nätstation och riva den transformator som fanns. Mannen som omkom var utsedd till arbetsledare för arbetet trots att han saknade erfarenhet av att arbeta som linjemontör och av rivning av elektrisk utrustning på luftledning. Ingen av de tre som skulle utföra arbetet hade tillräckliga kunskaper om riskerna med det.

Ansvariga för arbetsmiljön inom bolaget har av oaktsamhet åsidosatt vad som åläggs dem enligt arbetsmiljölagen. De skulle ha sett till att den som de utsåg som arbetsledare hade den erfarenhet och kompetens som behövdes, samt sett till att de övriga hade tillräcklig utbildning och kunskap för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
4 mars 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-133618-18

Föll fem meter tillsammans med lasten
Stora Enso Paper AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade den 29 mars 2018 på bolagets anläggning Hylte pappersbruk. Arbetstagaren skulle tillsammans med en person som var anställd vid ett entreprenörföretag lasta ner en pall med ett transportband i fliskällaren. Arbetet skedde med hjälp av en teleskoplastare. I samband med att de skulle få ned pallen i schaktet kom pallen snett. Lasten försköts och det slutade med att arbetstagaren föll fem meter ner i schaktet tillsammans med lasten och landade på ett betonggolv. Han skadades svårt och blev sjukskriven i ett år.

Åklagare, Magnus Clase, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att ansvarig för bolaget inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Om en tillräckligt bra riskbedömning hade gjorts skulle ansvariga ha vidtagit åtgärder som gjort att olyckan förmodligen inte hänt.

Åklagaren ansåg att bolaget exempelvis kunde ha hyrt in en kranlyftare, sett till att det fanns adekvat skydd som staket runt schaktet eller sett till att lasten säkrats.
9 mars 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-109403-18

Anställd på kycklingfabrik tvingades amputera del av fingret
Torsåsens fågelprodukter AB i Falkenberg har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 15 februari 2017. En anställd som arbetade vid en stycklinje skulle ta bort en bit kyckling som fastnat i en bröstkapmaskin. Hans hand kom i kontakt med skärande maskindelar som var i rörelse. Han skadade sitt finger och halva fingertoppen måste amputeras på grund av olyckan.

Ansvarig företrädare för bolaget har av oaktsamhet orsakat skadorna. Om en adekvat riskbedömning hade gjorts, och åtgärder därefter, till exempel att se till att maskinen hade tillräckliga skydd för att hindra att arbetstagarna kunde komma i kontakt med maskindelarna, så hade olyckan med mycket hög grad av sannolikhet inte inträffat.

En liknande olycka skedde i oktober 2016 i samma maskin.
9 mars 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, AM-153262-17

Svetsstång slog mot fingret
Finess Hygiene AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot.

Den 17 juni 2018 inträffade en arbetsolycka på företaget. En arbetstagare öppnade en huv på en automatisk svets för att torka av svetsstången. Under arbetet slog svetsstången ned och klämde arbetstagarens finger, som skadades. Den automatiska plastsvetsen hade en förreglad huv. Om huven öppnades skulle strömmen brytas. Vid olyckan fanns en bygling över brytaren som skulle bryta strömmen. Det gjorde att huven kunde lyftas utan att plastsvetsen stängdes av.

Olyckan hade med hög grad av sannolikhet inte inträffat om en tillräcklig riskbedömning av arbetet hade gjorts, om arbetstagarna utbildats och informerats om hur svetsstången ska rengöras på ett säkert och om förreglingen inte satts ur spel.
10 mars 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, AM-55872-19


HKScan-anställd skadade fingrarna på bandsåg
HKScan Sweden AB går med på att betala 200 000 kronor i företagsbot. Den 7 juni 2017 skedde en olycka på bolagets anläggning i Linköping. En anställd jobbade vid en bandsåg och dennes fingrar kom i kontakt med sågbladet. Personen fick sår- och senskador på tre fingrar och frakturer på två fingrar.

Skyddsansvarig hade inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Arbetet vid bandsågen var inte riskbedömt och åtgärder för att förebygga olyckan hade inte vidtagits, till exempel saknades arbetsinstruktioner för hur sågen används och ett täckande skydd för att förhindra kontakt mellan kroppsdelar och sågbladet.
11 mars 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, AM-143308-17

Foten kom i kläm
Grevskapet Dals Konfektyr AB i Bengtsfors har godkänt att betala 75 000 kronor i företagsbot. Den 22 november 2017 skulle en arbetstagare åtgärda en driftstörning på en maskin. Han klämdes mellan en utmatningsarm och ett stag. Han fick skador på foten, bland annat en fraktur på andra och tredje mellanfotsbenet. Skyddsansvarig hade inte sett till att en tillräckligt noggrann riskbedömning av arbetsmomentet hade gjorts och inte heller sett till att maskinen hade skydd vid de rörliga eller farliga delarna.
23 mars 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, AM-165245-17


Skadade fingrar på sågblad
Finja Prefab AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en arbetsolycka. Olyckan inträffade den 21 december 2017 i samband med sågningsarbete. Arbetstagaren sågade sig i höger hands tumme och pekfinger. Skadorna fick sys.

Den skyddsansvarige skulle ha sett till att skyddet för sågbladet kunde användas på anpassat sätt, men i detta fall var det öppet. Han skulle vidare ha sett till att påskjutare användes eller fanns tillgänglig, att arbetstagaren hade tillräcklig information för att kunna arbeta säkert, samt undersökt och riskbedömt arbetet och utrustning. Eventuella brister skulle ha åtgärdats.

Om någon eller några av dessa åtgärder följts hade olyckan med största sannolikhet inte inträffat.
12 februari 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-122521-18-4


Anmälde inte transportolycka
Wiréns Miljö och Transport AB har godkänt att betala 20 000 kronor i företagsbot för att inte utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om en olycka. Den 5 augusti 2016 skadade sig en arbetstagare vid företaget och ådrog sig frakturer på nack- och bröstkotor. Polisen informerade Arbetsmiljöverket om olyckan den 31 augusti 2016.

Näringsidkaren har inte skäligen gjort vad som krävs för att informera Arbetsmiljöverket i tid, men företagsboten jämkas på grund av sen lagföring.
25 mars 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-108998-17-2

Liknande olycka hade redan skett
Sysav Industrier AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en olycka i samband med omhändertagande av avfall. Ett slaggschakt i en förbränningspanna rensades den 25 november 2017 när en anställd träffades av ett metallrör i huvudet. Arbetstagaren fick en lättare hjärnskakning och tandskador med bestående ilningar och smärta. En liknande händelse hade inträffat sex månader tidigare men då utan att någon skadat sig.

Arbetsmiljöansvarig har varit oaktsam. Den ansvarige skulle ha riskbedömt arbetet, särskilt med tanke på den tidigare händelsen, och vidtagit åtgärder för att förhindra olycksfall.
6 april 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-123561-19

 

Svavelsyra i ansiktet
Södra skogsägarnas ekonomiska förening har godkänt att betala 400 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade den 9 november 2017 när en anställd vid NLS industrirör och VVS AB kapade en cirkulationsledning till en svavelsyrecistern. I samband med kapningen fick den anställde svavelsyra i ansiktet, vilket resulterade i nedsatt syn på höger öga.

En ledning av denna typ ska vara dränerad från svavelsyra innan klartecken till arbetet ges. Ansvariga i bolaget har inte följt rutinerna för säker avställning och åsidosatt sina åliggande enligt arbetsmiljölagen. De har därmed orsakat arbetstagarens kroppskada.
7 april 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-174894-19


Anmälde inte olycka
AB Fristads Bleck- och Plåtslageri har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot för att underlåtit att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om en olycka med svårare personskada.

Olyckan inträffade den 26 augusti 2019 i Fristad, men anmäldes först den 1 oktober samma år. Brottet har begåtts av person i ledande ställning.
7 april 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-143971-19-2


Otillräcklig information till inhyrd arbetstagare
Volvo Personvagnar AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en olycka på arbetsplatsen i Olofström. Den 30 augusti 2017 skulle en inhyrd arbetstagare slipa huggmejslar i en bandslipmaskin. Arbetstagaren, som utförde arbetsmomentet för första gången, klämde och slipskadade tre fingrar på vänster hand.

Den aktuella maskinen har rörliga delar och arbetsuppgiften är förenad med allvarliga risker eftersom den innebär arbete i de rörliga delarnas riskområde. Arbetstagaren fick muntliga instruktioner före olyckan men utförde uppgifterna oövervakad. Arbetstagaren saknade närmare kunskap och utbildning om maskinen och riskerna. Instruktionerna var inte tillräckliga.

Den person som har haft ett särskilt ansvar för tillsyn i verksamheten har av oaktsamhet inte gjort tillräckligt för att se till att den inhyrda arbetstagaren haft tillräckliga kunskaper för uppgiften.
7 april 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-155453-19

 

Kunden skadades av truck i butiken
Bygma AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot i samband med en olycka i företagets butik i Skellefteå. I butikens kombinerade butik- och lagerdel blev en kund påkörd av en truck och fick omfattande sårskador på ena benet. Trucken ägdes av företaget och kördes av en anställd där. Olyckan skedde den 17 juli 2018. 

Ansvarig företrädare för bolaget har i egenskap av arbetsgivare och i egenskap av den som råder över arbetsstället av oaktsamhet inte gjort tillräckligt. En tillräcklig riskbedömning och analys med efterföljande åtgärder har inte gjorts. Åtgärder som att förbättra sikten i trucken och att se till att trucken inte kördes där kunder och oskyddade anställda vistades hade kunnat vidtas.
28 april 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-96566-18
 

Amputerat finger ger kvarstående smärta
LKAB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka i Bandugnsverket vid LKAB i Vitåfors, Malmberget. Den 29 mars 2018 kopplade en arbetstagare från Verkstadsindustri i Norr AB ihop en pump med ett vattenrör efter att ha byggt om pumpens betongfundament. Vattenröret föll och träffade arbetstagarens lillfinger som skadades så att amputation krävdes. Arbetstagaren har sedan dess bland annat problem vid tunga lyft både på jobbet och i vardagen, samt smärta och krampkänningar i hela armen.

Ansvarig företrädare för LKAB har inte sett till att utrustningen var säker och har av oaktsamhet orsakat skadan. Ansvarig har åsidosatt det förebyggande arbete som krävs enligt arbetsmiljölagen.

Arbetstagarna har fått muntliga instruktioner att utföra arbetet på så sätt att vattenröret hängde fritt i luften ovanför dem. LKAB kände till detta men har inte undersökt om de kopplingar som fanns på röret var tillräckliga för att det inte skulle lossna.
4 maj 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-157067-18


Säkra rutiner saknas - trots flera olyckor i traversgården
Starka Betongelement AB har godkänt att betala 250 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka på en traversgård hos bolaget i Kristianstad. Olyckan inträffade den 26 april 2017 när en arbetstagare utförde ett lyft av en lyftokspridare med tillkopplade saxar. Spridaren föll ned och träffade arbetstagaren i huvudet. Arbetstagaren fick en ringa skada men utsattes för fara för svår kroppsskada.

Vid arbetsplatsen har det tidigare inträffat flera arbetsplatsolyckor med tung lyft och bolaget har fått förelägganden från Arbetsmiljöverket. Myndigheten har krävt att bolaget skulle bedöma och åtgärda riskerna vid lyften.

Skyddsansvarig i bolaget har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Oaktsamheten består av att skyddsansvarig inte gjort en riskbedömning av de tunga lyften och utarbetat säkra rutiner för det arbetsmomentet där olyckan inträffade. Oaktsamheten är grov eftersom riskbedömningen inte gjorts trots att det har inträffat flera olyckor.
2 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-133713-17

 
Inget skydd mot rörliga delar - skadas av kapklinga
Paroc Aktiebolag har godkänt att betala 400 000 kronor i företagsbot efter en olycka i bolagets lokaler i Götene kommun. En arbetstagare fastnade med handen i en kapklinga när han arbetade vid en maskin som delar och kapar isoleringsskivor. Handen fick allvarliga skador. Skadorna har också inneburit risk för utveckling av ett livshotande tillstånd i form av infektion.

Maskinen saknade föreskrivna skydd eller skyddsanordningar som hindrar tillträde till riskområdet eller stoppar farliga funktioner före området nås. Genom att inte se till att föreskrivna skydd fanns har ansvarig inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen.
17 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-142157-19

 
Rengöring av maskin - två avskurna fingrar
Barry Callebaut Sweden AB har godkänt att betala 200 000 kronor efter en arbetsplatsolycka den 11 april 2018. En arbetstagare förde ned sina fingrar när han rengjorde en maskin. Då kom han åt en skruvblandare i maskinens botten vilket ledde till att två fingrar på höger hand skars av ett par centimeter.

Skyddsansvarig på bolaget har inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet orsakat arbetstagarens skador. Den skyddsansvarige har inte sett till att det fortlöpande gjorts en tillräcklig riskbedömning av arbetet vid maskinen och inte heller sett till att det funnits skydd så att all risk för kontakt med rörliga delar förhindras.
18 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-130721-19


Två medvetslösa efter kolmonoxidförgiftning
Kraftringen Energi AB har godkänt att betala 950 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 7 oktober 2019. Olyckan inträffade när en anställd och en inhyrd arbetstagare skulle avlufta ett fjärrvärmerör. Bägge försattes i ett livshotande sjukdomstillstånd när de blev medvetslösa genom kolmonoxidförgiftning. Om inte utomstående personer ingripit kunde de ha avlidit. Den ene, den anställde, har fått kvarstående problem i form av orkeslöshet och försämrad motorik i framförallt ena foten.

Arbetsmiljöansvariga på bolaget har inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet orsakat arbetstagarnas skador. Bolaget skulle ha gett instruktioner om att vid avluftning av fjärrvärmerör i trånga utrymmen ska luften ledas utomhus med hjälp av en slang, personlig kolmonoxidmätare ska bäras och avluftningen ska bevakas från ett angränsande utrymme. Instruktioner om hur arbetet skulle göras säkert gavs inte, trots att det var känt för bolaget att kolmonoxid kunde finnas kvar i fjärrvärmerör efter svetsning och frigöras vid avluftning.
23 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-141374-19


Utlånad pall-lyft kontrollerades inte
Norje Sambruk AB har godkänt att betala 250 000 kronor efter en olycka på en byggarbetsplats den 19 december 2019. En nyköpt omonterad pall-lyft lånades ut till en branschkollega med instruktion om att den skulle monteras enligt anvisningarna. När den lämnades tillbaka var inte sidospärrarna som hindrar gafflarna att glida av enheten monterade. I samband med att en grävmaskin med pall-lyften och en grävskopa hängande på gafflarna skulle förflyttas ledde detta till att skopan föll av och träffade en arbetstagare som befann sig i närheten. Arbetstagaren skadade sig.

Olyckan hade med hög grad av sannolikhet inte inträffat om bolaget kontrollerat lyften före den användes i verksamheten. Arbetsgivaren har av oaktsamhet inte vidtagit alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.
24 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-32406-20

För sen anmälan om butikschefens fall
Change of Scandinavia Sweden AB har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot efter att företaget anmälde ett allvarligt tillbud försent. Den 30 oktober 2018 skyltade butikschefen om i en av företagets klädaffärer i Västerås. Hon föll ned på golvet, som låg 110 centimeter ned, och skadade ryggen. Allvarliga tillbud som inneburit allvarlig fara för arbetstagarens hälsa ska anmälas till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Anmälan gjordes den 17 december.
29 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-6261-19

Operatören halkade ned på 800-900-gradigt stålämne
SSAB EMEA AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter att en operatör fick svåra brännskador vid en arbetsplatsolycka den 14 december 2018. Operatören arbetade vid en varmvalsningsstation när ett stålämne kom från ugnsavdelningen utan att det blivit valsat. Hon skulle därför göra en returdragning och halkade då och föll på stålämnet som hade en temperatur på omkring 800 till 900 grader. Hon fick brännskador på flera ställen på kroppen och skadorna är inte ringa.

Företrädare för bolaget med ansvar för arbetsmiljön har inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och har av oaktsamhet orsakat skadorna. En riskbedömning av arbetet nära heta ämnen skulle ha gjorts och åtgärder skulle ha vidtagits som att sätta skydd mot att komma åt heta ämnen. Operatören har inte heller fått tillräcklig information och instruktion så att hon kunde arbeta på ett säkert sätt.
30 juni 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-166979-18

Föll fem meter från stege
Gustafsborgs Säteri Aktiebolag har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på en arbetsplats i Hässleholms kommun. Det utfördes takarbete. En av företagets anställda föll ned från en stege som kommit i rörelse och som var placerad mot taket.
Arbetstagaren skadade sig och fick frakturer på ryggkota och korsbenet. Han fick bestående smärta, men och långvarig sjukskrivning. Olyckan inträffade den 10 november 2017.
Arbetsmiljöansvarig har varit oaktsam och inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Ansvariga på bolaget har inte gjort en riskbedömning av arbetet eller gett instruktioner hur arbetet skulle ha gjorts på ett säkert sätt. Ansvarig har inte heller tillhandahållit en stege som kunde säkrats mot taket med bygel eller förankrats på annat vis.
4 maj 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-141249-19


Fingerskada i verkstaden
Ruukkki i Sverige AB har godkänt att betala 50 000 kronor i företagsbot efter en olycka på en arbetsplats i Trelleborgs kommun. Företaget arbetar inom verkstadsindustrin.
Den 2 januari 2019 fastnade en arbetstagare med handen i en så kallad AKV maskinlinje och skadade ett finger. Arbetstagaren fick ett djupt skärsår som har medfört nervskador och känselnedsättning i fingret.
Arbetsmiljöansvarig i bolaget har genom oaktsamhet inte gjort tillräckligt av vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och på så sätt orsakat skadorna.
Ansvarig har inte tillräckligt väl bedömt riskerna med arbetet vid maskinen och inte heller sett till att montera skydd som skulle ha förhindrat plåtrullen i maskinen att glida bakåt.
11 maj 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-4289-19


Inhyrd föll 3,5 meter från taket
Jörgen Rickardssons bygg AB har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot efter en olycka på ett arbetsställe i Hässleholm. Olyckan skedde den 8 november 2018 när en inhyrd arbetstagare satte råspont på ett tak. Han trampade igenom, mellan en takstol och en vägg och föll cirka 3,5 meter ner på betongplattan. Genom fallet ådrog han sig huvudsvullnad, benbrott, revbens- och nyckelbensfrakturer.
 Företaget ska i egenskap av arbetsgivare, inhyrare av arbetskraft och byggarbetsmiljösamordnare på byggarbetsplatsen se till att arbetsmiljöreglerna följs. Det finns också anledning för företaget att ta hänsyn till risken för att trampa igenom och falla från taket i samband med arbetsuppgiften att sätta råspont.
 Anställd på byggföretaget med skyddsansvar har av oaktsamhet orsakat den inhyrdes skador. Ansvarig skulle ha undersökt och riskbedömt arbetet och sett till att en fallskyddsanordning eller annan säkerhetsåtgärd använts för att förebygga fall.
27 maj 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-476-19


Bortplockat skydd hade inte uppmärksammats
Stersiol AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 14 augusti 2018. Olyckan skedde vid en påsmaskin där plastpåsar svetsas och stansas ut och sedan fylls med hudvårdsprodukter. När arbetstagaren skulle rätta till en plastfilm som lossnat gick stansen ned och klippte av tre fingrar.
Företrädare för bolaget med ansvar för arbetsmiljön har uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Det som läggs företrädaren till last är att det inte har gjorts någon riskbedömning på maskinen och arbetsmomentet. Det har därför inte gjorts några skyddsåtgärder som att sätta skydd för åtkomst till rörliga delar. Ansvarig har inte heller sett till att plastmaskinarbeterskan fått tillräcklig kunskap och varit medveten om riskerna. Hon har inte vetat hur hon skulle göra när plasten lossnade för att kunna åtgärda felet och samtidigt jobba säkert. Det läggs också bolaget till last att det tidigare har förekommit att säkerhetsanordningar och skydd plockats bort från företagets maskiner. Trots detta har det saknats kontroll av riskerna med säkerhetsbrister. Ansvarig har därför inte uppmärksammat att skyddet plockats bort på olycksmaskinen.
6 juli 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-89030-19Operatören klämdes fast av robotarmen
Den 8 februari 2018 inträffade en olycka hos Geberit Production ABs arbetsställe i Mörrum. Företaget har godkänt att betala en företagsbot på 300 000 kronor. En robotoperatör arbetade vid den så kallade bearbetningscellen nummer 2 där en robotarm lyfter upp och förser en nitmaskin med aluminiumprofiler. Under den tid då robotarmen arbetar får inte någon vistas i utrymmet. Olycksdagen fastnade en aluminiumprofil i nitmaskinen. Det gjorde att maskinen larmade. När den larmar pausas både nitmaskinen och robotarmen. Operatören gick in i cellen genom en öppning. Det medförde att någon säkerhetskrets inte var i funktion. Han stängde sedan av och satte på nitmaskinen och aktiverade strömmen för att manuellt kunna stansa färdigt aluminiumprofilen. När han gjorde det började robotarmen att röra sig. Operatören klämdes då mot nitmaskinen och skadade sig i form av flera frakturer - två kotfrakturer och tre revbensfrakturer. Han fick också efterföljande posttraumatiskt stressymptom och bedöms av läkare ha fått sin arbetsförmåga livslångt nedsatt med 50 procent.
Skyddsansvarig hos bolaget har av oaktsamhet inte gjort vad som åläggs dem enligt arbetsmiljölagen. Ansvarig har inte före uppstarten och efter att arbetsutrustningen, bearbetningscell nummer 2, flyttats gjort någon undersökning och riskbedömning av kraven på arbetsutrustningen. Efter flytt och montering på ny plats skulle utrustningen också ha kontrollerats så att den var korrekt inställd och fungerade väl.
6 juli 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-12561-20


Stenskiva på 800 kilo föll på praktikant
Naturstenskompaniet Sverige AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på ett arbetsställe på norra Öland. Olyckan inträffade den 18 maj 2018 då en praktikant under upplärning arbetade ensam och utan kommunikationsutrustning vid den så kallade avbänkningen. Praktikanten lyfte och flyttade stenskivor när en stenskiva på omkring 800 kilo lossnade från lyftsaxen. Skivan föll ned över honom och han klämdes fast. Han fick ett djupt sår på ena låret, en fraktur på vänster fotled och krossade höger fot. Skadorna är inte ringa.
Praktikanten hade tidigare fått muntliga instruktioner om det, med hänsyn till stenskivornas vikt, riskfyllda arbetsmomentet och provat på det i några dagar.
Olycksdagen fick praktikanten oplanerat och tillfälligt arbeta vi avbänkningen. Han fick inga särskilda instruktioner och lämnades att utföra arbetet utan övervakning. Praktikanten saknade tillräckliga kunskaper och utbildning om lyftanordningen och dess risker.
Anställda i bolaget med skyddsuppgifter har av oaktsamhet orsakat skadorna genom att inte göra vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Oaktsamheten har bland annat bestått i att inte ha gjort en tillräcklig riskbedömning av arbetsmomentet, inte ha haft skriftliga instruktioner om hur man på ett säkert sätt lyfte och flyttade stenskivorna samt att inte tillräckligt ha kontrollerat utrustningen och bytt ut den defekta lyftsaxen. Arbetsgivaren har inte heller sett till att praktikanten haft tillräckliga kunskap och fått tillräckliga instruktioner om hur jobbet skulle ha gjorts på ett säkert sätt.
28 juli 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-4949-19

Bilen körde på hantverksställningen - föll två meter
En privatperson med egen firma har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en arbetsolycka den 12 jun 2019. Firman hade fått i uppdrag att rengöra innertaket ovanför en bensinpump på en bensinstation i Växjö. Arbetstagaren stod på en hantverksställning knappt två meter upp när en bilist körde på ställningen. Arbetstagaren föll ner på marken och fick frakturer i vänster underarm och armbåge.
Firmans ägare har som arbetsgivare haft ansvar för arbetsmiljön och har inte gjort tillräckligt för att förebygga olycksfall. Det läggs arbetsgivaren till last att han inte gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning av arbetet vid bensinstationen. Det saknades möjlighet att välja en annan arbetsmetod med säker arbetsanordning som en stabil ställning, användande av varselkläder samt avspärrning eller användande av vakt.
13 augusti 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-101869-19

Gallerdurken skulle suttit fast
Ovako Sweden AB har godkänt att betala 400 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 25 januari 2019 på företagets arbetsställe i Hofors. I samband med underhållsarbete som bestod av byte av vals skadade sig en arbetstagare allvarligt. En gallerdurk saknades och arbetstagaren trampade ner i ett hål som fanns under durken. Han tappade balansen och föll mot en utstickande plåt. Han fick ett flertal sprickor i revben, hål i högra lungsäcken och var sjukskriven i fem veckor.
Personal på företaget har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs av dem enligt arbetsmiljölagen.De ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall. Skyddstäckning över hål, öppning och motsvarande ska vara säkrad så att den inte kan tas bort oavsiktligt. Gallerdurken var inte fastsatt och den har inte omfattats av arbetsgivarens skyddsronder. Efter olyckan är gallerdurken fastsatt.
18 augusti 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-14458-19
 
Handen drogs in med handsken
Produktionsmaskin Teknik i Kalmar AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 24 september 2019. Bolaget har verksamhet inom verkstadsindustrin bland annat i Kalmar. En arbetstagare höll i en roterande chuck till en pelarborrmaskin och fastnade med vänsterhandens handske vilket gjorde att handen drogs in i det roterande borret. Arbetstagaren skadade sin vänstra tumme. En sena och en nerv slets av och arbetstagaren sjukskrevs i omkring tio veckor.
Skyddsansvarig i bolaget har av oaktsamhet orsakat olyckan. Ansvarig har inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall. Oaktsamheten har bestått i att ansvarig inte tillräckligt väl har undersökt och bedömt riskerna med arbetet vid maskinen. Därmed har ansvarig underlåtit att montera skydd eller skyddsanordning mot rörliga delar vid maskinens riskområde.
26 augusti 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, AM-155150-19


Klämdes av automatiserad truck
AB Sandvik Materials Technology har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot efter en olycka i bolagets lokaler inom produktionsområdet ämnesbredning. En av Sandviks anställda stod vid ett inmatningsbord och hanterade material. Samtidigt påbörjade en automatiserad truck, AGV inkörning mot inmatningsplatsen. Den automatiska trucken kom bakifrån. Arbetstagaren upptäckte gafflarna på trucken för sent och klämdes fast. Arbetstagaren fick klämskador i bäckenet, benbrott, flera sprickor och tvingades till en längre sjukskrivning. Olyckan skedde den 16 september 2019.

Någon med skyddsansvar hos bolaget har oaktsamhet orsakat den anställdes skador. Underlåtenheten består i att inte sett till att det informerats om de instruktioner som finns om AGV stopp och att instruktionerna har följts.
 
Beloppet för företagsboten är lägre än straffvärdet med stöd av paragraf 10 i brottsbalken kapitel 36. Christer Jarlås, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, hänvisar till att företaget efter förmåga hade försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet. Företaget hade investerat för att förebygga, men olyckan inträffade trots det, mycket på grund av den mänskliga faktorn.
Beloppet skulle annars varit 400 000 kronor.
1 juli 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-133367-19

  
Täckplåtarna på transportören var inte tillräckligt åtgärdade
Scandbio AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på bolagets pelletsfabrik i Vaggeryd. Olyckan inträffade den 14 september 2018 när en anställd skulle kontrollera att gnistsensorerna som ingår i brandskyddet vid en transportör för spån fungerade. När hon kontrollerat de nedre sensorerna gick hon på transportören för att komma till de övre sensorerna. Hon trampade då igenom transportörens täckplåtar. Hennes vänstra ben fastnade under transportören. Det bröts av och hon fick djupa skärskador när transportören slog mot hennes underben.
Företrädare för bolaget har av oaktsamhet orsakat skadorna. Riskbedömningen var föråldrad och utgick inte från hur arbetet utfördes av arbetstagarna nu. Ansvariga på bolaget hade därför inte uppmärksammat att riskerna och att arbetstagarna gick på transportören för att komma till de övre sensorerna. Ansvariga hade därför inte vidtagit skyddsåtgärder som hade kunnat förhindra olyckan. Täckplåtarna hade rapporterats vara i dåligt skick och farliga att gå på 2017. De hade åtgärdats med på ett undermåligt sätt. Arbetstagarna som utförde det aktuella arbetsmomentet hade inte heller fått tillräcklig utbildning och information. Några rutiner för var man skulle gå fanns inte. Den anställde hade inte heller blivit upplyst om att det fanns en nybyggd trappa som kunde användas för att komma till det övre inspektionsstället.
17 augusti 2020, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-132749-18

 
Skadad efter fall - blev tvungen att sluta som målare
MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 5 februari 2018. Olyckan inträffade på en adress där företaget byggde flerfamiljshus. Bolaget var generalentreprenör för byggnationen och byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, BAS-U var anställd i bolaget.
En målarlärling, som var anställd av en underentreprenör, arbetade med slipning. Han föll 2,5 meter från ett sovloft och skadade sig. Han fick skador på två ryggkotor och skelettskador i ansiktet. Han har fått bestående problem med stelhet i ryggen och blivit tvungen att sluta som målare.
Ansvarig i bolaget har av oaktsamhet brustit i det ansvar som krävs enligt arbetsmiljölagen. Riskerna med arbetet på hög höjd har inte tillräckligt undersökts och bedömts. Ansvarig har inte heller sett till att skydd för fall monterats eller att personlig skyddsutrustning använts.
31 augusti 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-141373-19
 
Pulverlackeraren föll 2,5 meter och landade olyckligt
Vallberga Industri och Pulverlack AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade den 6 oktober 2018 i Laholm på företagets arbetsställe. En pulverlackerare reparerade ett tak och ramlade ner 2,5 meter. Han arbetade ensam. Han fick en fraktur i ryggslutet, var två dygn på sjukhus och sjukskriven i nästan fyra månader. Han har inga bestående men efter olyckan men kan få ont vid mycket ansträngande fysiskt arbete.  Skadorna blev med stor sannolikhet allvarligare än förväntat på grund av att pulverlackeraren landade på en bitshållarask.
Ansvarig för företaget har av oaktsamhet orsakat olyckan genom att inte göra vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. En riskbedömning av arbetsmomentet har inte gjorts. Därmed har inte åtgärder som krävts för att förhindra olyckan gjorts. Sådana åtgärder hade varit att se till att lämpligt fallskydd använts.
7 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-131554-18

Faran med rampen hade redan påpekats på skyddsronden
Direkt Chark i Göteborg AB har godkänt att betala 50 000 kronor i företagsbot. Olyckan inträffade den 19 november 2015. På grund av att det gått så lång tid sedan olyckan inträffade är företagsboten kraftigt jämkad.
En arbetstagare skadades när han flyttade gastuber med hjälp av en pallyftare på företagets arbetsställe i Göteborg. En eller flera tomma gastuber skulle flyttas till ett förråd utanför fabriksbyggnaden. Arbetstagaren var därför tvungen att lämna den så kallade hygienzonen. Skor med stålhätta fick inte användas utanför zonen. Gastuberna drogs med hjälp av en pallastare uppför en ramp som var mycket smal och brant. När pallyften drogs upp på rampen gled den över arbetstagarens fötter och han skadade båda sina stortår samt ytterligare två till tre tår. Han fick krosskador och frakturer och tvingades operera sina stortår vid två tillfällen. Han lider fortfarande av att stortårna gör ont ibland.
Skyddsansvarig på företaget har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Hade en tillräcklig riskbedömning gjorts och hade sannolikt förebyggande åtgärder som en bredare ramp eller en annan typ av lyftordning samt tillgång till adekvata skyddsskor vidtagits.
Försvårande är att det i samband med skyddsrond har påpekats för företagets ledning att arbetssättet har varit olämpligt. Trots detta har inget gjorts före olyckan.
10 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-39759-16

 
Skydden för klyvsågen hade inte satts på igen
Bröderna Karlssons Bygg AB har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot efter en olycka på en byggarbetsplats. Olyckan inträffade den 29 maj 2018 när en anställd i bolaget och en delägare tillsammans skulle klyva en bräda i en klyvsåg. En justering gjordes medan sågen var igång. Det gjorde att brädan kom åt den roterande sågklingan som kastade upp brädan. Den träffade arbetstagaren på kinden och ögonbrynet. Arbetstagaren fick bland annat en skada på ögat och var sjukskriven i fem månader. Skadan medförde en 40-procentig synnedsättning.
Klyvsågen saknade klyvkniv och överskydd när olyckan inträffade. Delägaren och arbetstagaren hade inte satt på dessa igen efter att det tagits bort tidigare vid en klyvning. Enligt bruksanvisningen för bordssågen är det inte tillåtet att använda sågen utan klingskyddet på plats. Klyvkniven ska alltid användas.
Ansvarig i bolaget har av oaktsamhet orsakat olyckan. Delägaren har inte sett till att klyvkniven och skyddet var monterat. Att justera då sågen är igång är direkt olämpligt och förenat med fara.
Skyddsansvarig har inte gjort vad som åläggs ansvarig enligt arbetsmiljölagen. En tillräcklig riskbedömning av arbetet vid klyvsågen har inte gjorts. Tillräckliga skyddsåtgärder som att se till att klingskydd och klyvkniv var monterat gjordes inte heller.
21 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-77359-18
  
Allvarlig olycka vid omdockning i hamnen
Oresunds Drydocks AB har godkänt att betala 600 000 kronor i företagsbot efter en olycka på företagets arbetsställe i Landskrona. Olyckan skedde den 30 oktober 2019 när ett fartyg skulle omdockas. Inhyrda arbetstagare skulle ta bort så kallade block som stöttade fartyget i flytdockan. När en arbetstagarna startade nedmonteringen av en metallkil på ett blocken sköts den plötsligt iväg. Metallkilen sköts iväg på grund av trycket från fartyget på blocket. Kilen träffade arbetstagarens vänstra ben. Arbetstagaren skadade sig allvarligt och tvingades amputera större delen av benet och var sjukskriven en längre tid.
Anställda i bolaget med skyddsansvar har av oaktsamhet orsakat olyckan. Det som skulle ha gjorts enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycka har inte gjorts.
Inför omdockningen skulle bolaget ha undersökt och riskbedömt arbetsmomentet, säkerställt att arbetstagaren haft tillräckliga instruktioner och information om en säker arbetsmetod. Åtgärder för att se till att trycket på blocket avlastades skulle ha gjorts för demonteringen påbörjades. Det kunde ha gjorts med hjälp av domkraft eller stöttor.
28 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-147728-19
 

Del av finger amputerades efter klämskada
Arla Foods AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en olycka vid bolagets arbetsställe i Östersund. Olyckan inträffade den 4 oktober 2017 då en anställd diskade 480 kilo tunga vagnar försedda med hjul, som inte gick att låsa. En vagn kom i rullning och arbetstagarens ena långfinger klämdes mellan två vagnar. Klämskadan medförde att yttersta leden på fingret måste amputeras och att arbetstagaren blev sjukskriven i cirka sex veckor. 
Arbetsgivaren har av oaktsamhet inte gjort vad som åligger bolaget enligt arbetsmiljölagen. Ansvarig företrädare för bolaget har inte gjort en tillräcklig riskbedömning av det arbetsmoment som skulle utföras.
Arbetstagaren har vållats en kroppsskada som inte bedöms vara ringa.
Företagsboten har jämkats från 150 000 kronor då det gått nästan tre år sedan händelsen.
14 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-9321-18
  
Förlorade fingerspetsar i snickerifabrik
Ess-Enn Timber AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka i snickerifabriken i Skruv i Lessebo kommun. Olyckan inträffande den 28 november 2018 i samband med rengöring och justering av en takpress.
En arbetstagares fingrar kom i kläm under en pressbalk. Arbetstagaren fick
klämskador på två fingrar, förlorade den yttersta spetsen på dessa och blev sjukskriven en längre tid med bestående smärta.
Arbetsmiljöansvariga i bolaget har av oaktsamhet inte gjort vad som åligger dem enligt arbetsmiljölagen. De har bland annat inte gjort en riskbedömning av arbetet vid aktuell maskin.
8 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-35021-20
 
Minderårig fick frätande medel i ögat
AB Vallsjö-Hus, som tillverkar och säljer monteringsfärdiga småhus och flerbostadshus,
har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 24 juni 2019. En 14-årig sommarjobbare skulle tvätta en altan och använde ett rengöringsmedel märkt, enligt EG-förordningen 1272/2008, med H 314. Märkningen betyder att medlet kan orsaka allvarliga frätskador på huden och ögonen. Sommarjobbaren fick rengöringsmedel i höger öga och fick allvarliga skador.
 
Ansvarig i bolaget har av oaktsamhet brustit när personen inte följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbete, AFS 2012:3. Ansvarig har låtit en minderårig ensam hantera ett frätande medel trots att det är en arbetsuppgift som minderåriga mellan 13 och 16 år inte får utföra, enligt föreskriften.
1 oktober 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-96366-20
 
Tillräckliga skydd saknades
Faiveley Transport Nordic AB har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot efter en olycka med personskada på arbetsstället i Landskrona. Olyckan inträffade den 8 april 2019 när en arbetstagare demonterade en bromsregulator på en monteringsmaskin. Det gjorde att det byggdes upp ett tryck i maskinen med resultatet att en maskindel slog mot arbetstagarens tumme.
Olyckan hade med stor sannolikhet kunnat undvikas om företrädare för bolaget gjort tillräckliga undersökningar och riskbedömningar av maskinerna. De skulle då även ha tänkt på hur driftsstörningar skulle hanteras och vidtagit nödvändiga åtgärder. Sådana åtgärder skulle ha kunnat vara att montera någon form av skydd som hindrat tillträde till riskområdet när maskinen var i gång.
10 oktober 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-76736-19

Föll 2,5 meter genom plasten
Helléns Plåtslageri AB har godkänt att betala 150 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade den 28 mars 2018. En inhyrd arbetstagare föll 2,5 meter genom ett hål som var övertäckt med plast. Hålet fanns mellan ett sovloft och en provisorisk ställningsplattform. Arbetstagaren skadade sig och fick frakturer i höger axel, bula på huvudet, blåmärken och muskelbristningar i det högra låret.
Skyddsansvariga på bolaget har av oaktsamhet orsakat olyckan och inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. De har inte vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för att förhindra att det gick att vara på en plats där det fanns risk för fall från högre höjd än två meter. De hade också kunnat förhindra fallet genom att sätta upp fallskydd eller något motsvarande.
27 oktober 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-21156-20
 

Arbetstagare föll från byggnadsställning
Ahlström-Munksjö Paper AB har godkänt att betala 250 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 30 juli 2018.

I företagets industrilokaler i Billingsfors skadades en arbetstagare när han arbetade med att byta armaturer. Den byggnadsställning som arbetstagaren stod på välte när en truckförare backade in i ställningen med trucken. Av fallet fick arbetstagaren öppna benbrott på vänster del av överarmsbenen och vänster del av strålbenet samt benbrott på korsbenet.

Arbetsmiljöansvarig i företaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Det har inte gjorts en tillräckligt noggrann riskbedömning om trucktrafiken på arbetsplatsen. De skyddsåtgärder, som en tillräckligt noggrann riskbedömningen hade kunnat föranleda, har inte vidtagits.
23 september 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, AM-112221-18
 

Lärlingen skadade sig på sågen
Aron Bygg & Förvaltning Aktiebolag har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på företagets arbetsställe i Västerås.  En lärling gjorde praktik hos bolaget och arbetade den 20 mars 2019 vid klyvsågen. Sågen saknade så kallat överskydd. Skyddet användes inte eller hade tagits bort. Lärlingen fick tillfälligt blodsockerfall och det svartnade för ögonen på honom. Då kom hans ena hand in i sågens riskområde – sågklingan var igång. Hans tumme kapades helt och pekfingret skadades allvarligt. Hade skyddet använts på rätt sätt hade skadan inte inträffat.

Bolaget har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Någon tillräcklig riskbedömning av arbetsmomentet har inte gjorts. Inte heller har lärlingen fått tillräcklig information om vad som kan hända om maskinen används utan skydd.

Hade en tillräcklig riskbedömning gjorts hade bristerna i skyddet upptäckts och sågen hade försetts med skydd. Då hade risken för olycksfall kunnat minimeras.
19 oktober 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-41189-19

 

Anmälde olyckan försent
BE Group Sverige AB har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 3 oktober 2019. En arbetstagare fick en klämskada på vänster handens långfinger vid arbete vid en blästrings- och målningsmaskin på företagets arbetsställe i Norrköping. Anmälan till Arbetsmiljöverket gjordes den 25 oktober 2019.

Företrädare för bolaget med ansvar för arbetsmiljön har av oaktsamhet inte utan dröjsmål anmält att det inträffat ett tillbud som inneburit allvarlig fara för arbetstagarens hälsa till Arbetsmiljöverket.
27 oktober 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-171542-19
 

Borrmaskin välte över mekaniker
Gelita Sweden Aktiebolag har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 8 november 2019. I företagets verksamhet i Stidsvig i Klippans kommun välte en pelarborrmaskin som inte var förankrad i golvet över en mekaniker som använde borren. Mekanikern föll till golvet och smärta uppkom i ryggen och den ena axeln som gick ur led.

Olyckan hade med stor sannolikhet aldrig hänt om det hade gjorts en tillräcklig undersökning och bedömning av riskerna med att använda pelarborrmaskinen, om den hade förankrats i verkstadsgolvet eller stabiliserats så att den inte välte. Anställd eller anställda med skyddsuppgifter i företaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
2 november 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-37781-20
 

Vuxenelev sågade sig i fyra fingrar
Snickeriet i Bjuv AB har godkänt att betala 200 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 20 mars 2018. På bolagets arbetsställe i Bjuv hade en vuxenelev från Rönnowska skolan i Helsingborg en praktikplats.  Eleven sågade virke med en klyvsåg utan att använda det så kallade överskyddet till sågklingan. Till följd av händelsen kom eleven i kontakt med den roterande sågklingan och sågade sig i fyra fingrar på ena handen. Handskadan är inte att bedöma som ringa.  

Hade det gjorts en riskbedömning av arbetsmomentet och vidtagits tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall hade olyckan med stor sannolikhet aldrig hänt. Företrädare för bolaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
3 november 2020 mars 2018, Riksenheten för arbetsmiljömål, Ärende AM-22970-20
 

Arbetstagare klämde fingrar
Celsa Steel Service AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka den 7 oktober 2019. På bolagets Armeringsverkstad i Vännäs kommun klämde en arbetstagare sina fingrar mellan en bockningstallrik och maskinen i samband med att bockningstallriken automatiskt drogs mot maskinen. Till följd av händelsen tillfogades arbetstagaren en klämskada och sårskada på vänster hands ringfinger och klämskada, öppen fraktur och nervskada på vänster hands lillfinger.

Hade det gjorts en riskbedömning av arbetsmomentet och vidtagits tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall hade olyckan med stor sannolikhet aldrig hänt. Skyddsansvarig vid bolaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
11 november 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål,  ärende AM-165247-19
 

Arbetstagare föll ner två meter nerför trappa
Elgiganten AB  i Kista har godkänt att betala 75 000 kronor i företagsbot efter en arbetsolycka den 28 december 2019. På Elgiganten Moraberg i Södertälje halkade en arbetstagare i en trappa och föll cirka två meter. På grund av fallet tappade han medvetandet och fick transporteras med ambulans till sjukhus. Till följd av händelsen tillfogades arbetstagaren muskelskador i ryggen, svårigheter att gå och betydande smärta. Efter sex månader hade han fortfarande besvär med smärta, stelhet och sömnsvårigheter.  Kroppsskadan är inte att bedöma som ringa.

Hade det gjorts en riskbedömning av användningen av trappan och vidtagits tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall hade olyckan med stor sannolikhet aldrig hänt. Företrädare för bolaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
18 november 2020, Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål, Ärende AM-176494-19
 

Arbetsgivare anmälde arbetsplatsolycka för sent
Vius AB har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot efter underlåtenhet att anmäla en arbetsplatsolycka utan dröjsmål. Den 12 juni 2020 skadades en arbetstagare i företages lokaler i Skellefteå kommun, och fick en svårare personskada i form av ett nyckelbensbrott. Anmälan om olyckan kom in till Arbetsmiljöverket den 29 juni 2020. Arbetsgivaren har uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om arbetsplatsolyckan.
24 november 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, AM-158559-20
 

Lastpallar föll över truckföraren
Scandicore Nordens Pappersindustri Aktiebolag har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på företagets arbetsställe i Borås. En arbetstagare skulle den 6 mars 2019 flytta lastpallar med hjälp av en truck. Trucken saknade skyddsanordning mot fallande föremål. När truckföraren började flytta de 15 övre lastpallarna i en stapel om totalt 30 stycken hakade trucken i något.  En eller flera av de upplyfta lastpallarna föll ned över trucken och träffade den anställdes vänstra underben och fot. Det ledde till hudavskrapning och flera skelettfrakturer.

Person i bolaget med ansvar för arbetsmiljön har av oaktsamhet orsakat olyckan. Arbetstagaren har fått utföra arbetsuppgiften utan att bedöma riskerna eller leda arbete så att olycksfall och ohälsa förebyggts. Trucken skulle ha utrustats med skyddsanordning så att den var lämpad för uppgiften.
17 november 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-54146-19
 

Praktikanten föll tre meter
NBI Bygg AB har godkänt att betala 100 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 15 november 2019. Olyckan ägde rum på en byggarbetsplats i Lund när så kallade filigranplattor lossades med hjälp av en kranbil från ett lastbilsflak till en byggnad.  En kranförare utförde lyften och en praktikant kopplade plattorna. Praktikanten arbetade på två meters höjd och använde fallskyddsutrustning i form av en vajer.  Fallskyddsutrustningen var placerad mellan lastbilsflaket och avlastningsplatsen. Det blåste drygt 10 meter per sekund i vindbyarna. Kranens bromsar sattes ur funktion och kranen svängde. Det gjorde att en platta drog med praktikanten upp i luften och fallskyddsvajern drogs ut i fullt läge. När vajern släppte från plattan föll praktikanten tre meter ned och fick ett 8 cm stort sår på ena lårets framsida.

Olyckan har av oaktsamhet orsakats av någon med skyddsuppgifter i bolaget. Arbetsuppgiften var inte i tillräckligt undersökt och riskbedömd. Fallskyddsutrustningen borde ha varit placerad på andra sidan lastbilsflaket.
23 november 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-169207-19
 

Risken var känd men inte åtgärdad
Backer Ab har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på företagets arbetsställe i Sösdala. Olyckan inträffade den 7 april 2020 när en arbetstagare fastnade med sin handske i en roterande fläns.

Bolaget har känt till risken vid den oskyddade kamflänsmaskinen men trots det inte monterat något skydd för att förebygga risk för olyckor.

Olyckan hade med hög grad av sannolikhet inte hänt om bolaget hade monterat ett förreglat skydd för rörliga maskindelar som det var meningen skulle ske redan 2006.
27 november 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-82150-20
 

Klämde fingrarna i sorteringsmaskinen
Almhaga i Sverige AB har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en olycka på företagets anläggning i Vellinge kommun. Olyckan inträffade den 30 mars 2018. En arbetstagare halkade och ramlade i en trappa. Hen tog då tag i en sorteringsmaskin och två fingrar kom i kläm. Den yttersta spetsen på en av fingrarna förlorades.

Arbetsmiljöansvarig i bolaget har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. En riskbedömning av arbetet vid och omkring sorteringsmaskinen har inte gjorts. En ledstång på  trappan skulle ha monterats och skydd för de rörliga delarna på maskinen skulle ha funnits.
7 december 2020, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ärende AM-80774-

 

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Lena Gunnars

Karin Nilsson

Jonna Söderqvist

Calle von Scheele

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö