Praktikanters skador syns inte

2021-10-18 08:10 Jonna Söderqvist  

STATISTIK. Hur många tillbud eller olyckor som händer när elever gör praktik vet varken Arbetsmiljöverket eller Skolverket. Bägge myndigheterna anser att det är den andra myndighetens ansvar.

Unga är en grupp som sticker ut i olycksstatistiken – de är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna, enligt Arbetsmiljöverket. Men hur stor andel av till exempel dessa olyckor som har hänt under elevers praktik vet varken Arbetsmiljöverket eller Skolverket. 

– Vi vet att det händer olyckor, men vi vet inte i vilken utsträckning. Vi utgår från att statistiken för elever som är på praktik är i linje med den övriga statistiken för unga, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket. 

Ansvaret för elever på praktik är delat. Arbetsmiljöverkets Kristian Hansson förklarar att det juridiska arbetsmiljöansvaret finns hos både skolan och den arbetsplats där eleven gör praktik. 

– Skolan har ansvar för att inte skicka elever till miljöer där det finns risker. Men när eleven väl är på arbetsplatsen har arbetsgivaren ansvar för att se till att följa arbetsmiljöreglerna, säger han.  

Det betyder att på arbetsplatsen likställs eleven med en anställd.  

Per Kringberg är utbildningsråd på Skolverket. Han tillägger: 

– För skolans del är det rektorn som har arbetsmiljöansvaret för eleverna. Skolan ska besöka arbetsplatsen och göra en granskning att den är säker, och att arbetsplatsen har en arbetsmiljöplan. Det ligger ett stort ansvar på skolan. 

Skolorna har också ansvar för att anmäla olyckor och tillbud som sker på arbetsplatsen under praktiken till Arbetsmiljöverket. Men Arbetsmiljöverket statistikför dem inte under en egen kod och kan inte se hur många tillbud, skador och olyckor som drabbar just praktikanter. 

Skulle det behövas?  

– Ju mer kunskap man har, ju bättre är det, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket.  

Enligt honom har verket i dagsläget inga planer på att börja föra statistik över olyckor under praktik. Det gäller oavsett om det är unga på praktik eller om det är någon annan form av arbetsplatsförlagt lärande. Han påpekar att Skolverket har uppdraget att föra nationell statistik för skolväsendet. 

Läs mer: Åklagaren: Har ett fall på mitt bord nästan hela tiden

På Skolverket gör utbildningsråd Per Kringberg en annan bedömning. Enligt honom ligger uppgiften att ha koll på skador under elevers praktik inte inom Skolverkets uppdrag. Han menar att myndigheten därför skulle ha svårt att få fram de siffrorna. 

– Rapporteringsplikten till Arbetsmiljöverket för arbetsolyckor gäller oavsett ålder, och jag tycker att det ligger på deras ansvar att ta fram målgruppen ur statistiken. Vi råder och ger stöd, men det finns ingen skyldighet att rapportera in arbetsolyckor till oss.  

Per Kringberg fortsätter: 

– Klart att det kan falla mellan stolarna, och då är det ett stort problem.  

Varför är det ett problem? 

– Det är viktigt att se om eleverna är överrepresenterade i statistiken. Det skulle också hjälpa oss att ge ett mer riktat stöd till skolorna, säger han. 

Enligt Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket är unga och skolan ett prioriterat område för myndigheten. När Arbetsmiljöverket gjorde en nationell tillsyn av skolan under åren 2013 till 2016 kom det fram att en av de vanligaste bristerna berörde elever på praktik. Det saknades ibland rutiner för att kontrollera att till exempel riskbedömningar gjordes, samt rutiner för att granska att det fanns information om riskfyllda arbetsuppgifter. Det fanns också brister i rutinerna för att kontrollera praktikhandledares kunskaper om arbetet och dess risker. Flera krav på åtgärder ställdes.  

Per Kringberg på Skolverket hoppas att den webbaserade utbildningen för handledare inom arbetsplatsförlagt lärande som blev färdig 2015 och sedan kompletterats senast 2019 har hjälpt till. Någon uppföljning har dock inte gjorts.  

– Jag tror och har en förhoppning om att det blivit bättre. 

Delat ansvar för praktikanten

Skolan ska: 
välja en praktikplats där eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer, eller där de riskerar att bli sjuka eller skadas. 
ta del av praktikplatsens riskbedömning. 
diskutera med ansvarig på arbetsplatsen och tillsammans ta fram åtgärder och rutiner för elevens säkerhet. 
utifrån riskbedömningen bedöma om den enskilde eleven är lämplig förpraktikplatsen.  
anmäla olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. 

Praktikplatsen har: 
huvudddelen av ansvaret för att skydda elever på praktik. 
och ska:  
göra en riskbedömning för eleven. 
ta fram rutiner och åtgärder så att eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer. 
ge eleven lämpliga arbetsuppgifter. 
utse en handledare. 
ge eleven introduktion. 
gå igenom farliga moment eller verktyg i arbetet. 
ge eleven den skyddsutrustning som behövs och som vanligen praktikplatsen bekostar. 
meddela skyddsombudet. 
ha rutiner för att meddela skolan om något inträffar. 

Källa: Arbetsmiljöverket. Med praktik menas alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för en utbildning. Praktik kan till exempel vara arbetsplatsförlagt lärande, prao eller lärlingspraktik.  

 

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö