”Medicinska kontroller ska inte behövas”

2020-10-09 00:00 Lena Gunnars  
Ingemar Rödin. Foto: Jörgen Appelgren

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för medicinska kontroller har snart gällt i ett år.– Många mindre företag är inte ens medvetna om att de omfattas, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Innan de nya reglerna i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet började gälla, den 1 november i fjol, fick Arbetsmiljöverket många frågor om hur reglerna skulle tolkas. Frågorna kom främst från företagshälsovården, som ska utföra de medicinska kontrollerna.

– Men sedan vi lade ut två vägledningar på vår sajt har det varit ganska lugnt, säger Ingemar Rödin.

Nytt är bland annat att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär. Även de som ­arbetar med kvicksilver ska genomgå medicinska kontroller.

Tidigare omfattades bara de som hade nattarbete 38 procent av sin arbetstid. Nu gäller i stället en tredjedel av arbetstiden.

– Några fler grupper omfattas nu av detta. Skiftarbetare hamnar normalt sett på precis en tredjedel nattarbete, påpekar Ingemar Rödin.

Gränsvärdena för hur mycket bly man får ha i blodet sänks också. För de nya reglerna och omfattande förändringar gäller kraven från och med den 1 november 2021.

– Arbetsgivarna får mer tid på sig för att förbereda sig för de nya gränsvärdena, säger Ingemar Rödin.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har också ändrats för att stämma bättre överens med EU:s regler på området. De har också fått en ny struktur. Tidigare stod de medicinska termerna i paragraferna. Även detaljer om vad undersökningarna skulle innehålla hittades där.

– Det var svårt för arbetsgivaren att ta till sig. Därför har vi flyttat de medicinska bitarna som riktar sig till utförarna, oftast företagshälsovården, till bilagorna. Där står vad som ska ingå i den medicinska kontrollen.

2018 åkte Arbetsmiljöverket från Hässleholm i söder till Luleå i norr och höll informationsmöten om de nya reglerna. Bland åhör­arna var det, utöver olika representanter för företagshälsovården, både skyddsombud och partsorganisationer som deltog.

– Många företag är inte ens medvetna om att de omfattas av reglerna. Vi gjorde ett utskick till småföretag med information, men vi har svårt att veta vilken effekt det blir av det. Många av småföretagen har inte kontakt med de stora arbetsgivar- och fackliga organisationerna, säger Ingemar Rödin.

Han understryker att arbetsmiljön helst ska vara så säker att medicinska kontroller inte behöver göras.

I åtgärdstrappan är det första steget att ta bort hälsoriskerna, det andra att minimera dem genom exempelvis ventilation eller arbetsskyddsutrustning.

– Om det fortfarande finns risk för ohälsa ska medicinsk kontroll användas som sista anhalt, säger Ingemar Rödin.

Han ser det som en viktig pedagogisk uppgift för utförarna, exempelvis företagshälsovården, att förmedla att kontrollerna är det sista steget att ta till.

– Målet är att arbetsmiljön ska vara så säker att de inte behövs, säger han.

Ingemar Rödin tillägger att coronapandemin har fått effekter även på tillämpningen av de nya reglerna för medicinska kontroller. Flera företag har ansökt om dispens hos Arbets­miljö­verket på grund av att vissa företags­hälso­vårdsföretag inte utför några medicinska kontroller under pågående pandemi för att skydda sin personal.

Medicinska kontroller ska:

• Upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare.

• Skydda särskilt känsliga personer.

• Kontrollera att arbets­tagare har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbets­uppgifter.

• Förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet.

• Göras vid exempelvis hand­intensivt arbete.

Källa: Arbetsmiljöverket

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö