Försvarsadvokaten: Scaniadomen är fel

2019-10-04 00:00 Elisabet Örnerborg  

Att en kollega döms för att ha vållat en arbetskamrats död i en arbets­plats­olycka är ovanligt. Försvaret vänder sig nu till hovrätten.– Vi överklagar domen därför att den är fel, säger advokat Ninmar Poli.

Advokat Ninmar Poli, som företräder den fällde, anser att mannen skulle ha friats, därför att det fanns många olyckliga omständigheter som samverkade den dagen i augusti för två år sedan.

– Den dömde agerade på instruktion av en senior kollega. De stressfaktorer som fanns har inte varit gynnsamma. De hade fått extra uppgifter, de skulle göra en inventering den dagen. Det fanns ingen chef på plats som kunde ha tagit ställning till det problem de stod inför. De låg efter med produktionen. De var två i stället för tre och hade inte kunnat ta rast. Det var inte de rätta förutsättningarna för arbetet, säger han.

Den förolyckade hade gått in i robotcellen för att rätta till ett fel som uppstått. Han hade gjort klartecken till kollegan vid manöverpanelen att starta maskinen, trots att det var emot Scanias säkerhetsföreskrifter att vara inne i cellen när maskineriet var i gång.

Den 11 september kom domen från Södertälje tingsrätt. Mannen fälldes för vållande till annans död och fick villkorlig dom men inga böter. Nu överklagar försvaret domen.

– Tingsrätten har inte beaktat den förolyckades samtycke till att starta maskinen, säger Ninmar Poli.

Inte heller har rätten beaktat att olycksdagen var en särskilt stressig dag, anser han.

– I domen står det att det inte är stress som är en avgörande faktor. Men det var det ju.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, har läst domen. Hon menar att det är ovanligt att en kollega fälls för vållande.

– Under de 40 år som jag läst liknande domar, har det knappast varit en handfull där en arbets­tagare blivit dömd, säger hon.

I det här fallet har arbetsgivaren utfärdat ordentliga instruktioner, som arbetstagarna fått del av men inte följde. I domen kom det fram, anser Maria Steinberg, att ledningen såg mycket allvarligt på om någon bröt mot dessa regler. Det kunde leda till varning eller uppsägning. Samtidigt framkom att det inte var okänt att säkerhetsreglerna bröts.

– Det fanns en kultur av att ”vi fixar allt själva” och att cheferna kände till det. I för­hören ansåg sig arbetstagarna så tränade att de kunde bryta mot reglerna, eftersom de visste vad de gjorde. Det framkom inte i domen hur de närmaste arbetsledarna såg på detta, säger Maria Steinberg.

Kanske borde en tillbudsanmälan ha gjorts när roboten hakade upp sig, för att utreda hur arbetstagarna löste problemet, resonerar hon.

– Jag stöter ofta på problemet att arbets­givarna utfärdar bra rutiner, men att de närmaste arbetsledarna på grund av stress inte alltid ser sig ha möjlighet att se till att reglerna följs, för då hinns inte produktionen med.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg, på Riks­enheten för miljö- och arbetsmiljömål, säger också att det är relativt ovanligt att kolleger döms. Hon hade själv ett mål där två kolleger till den skadade dömdes för arbetsmiljöbrott 2009. De dömda hade plockat bort ett skyddsräcke på ett tak utan att meddela sin chef eller sina arbetskamrater.

– Enligt arbetsmiljölagens kapitel tre, paragraf fyra, ska arbetstagare följa givna föreskrifter, säger hon.

Hur vanligt är det, som i det här fallet, att en arbetsplatsolycka först utreds av en arbets­miljö­åklagare för att sedan lämnas över till en allmän åklagare?

– Det händer, säger Lotten Loberg.

Om den som utreder arbetsolyckan kommer fram till att den som har skyddsansvar inte har orsakat olyckan kan fallet överföras till allmän åklagare, förklarar hon.

Under förhandlingen i tingsrätten kom det fram att det hänt tidigare att anställda startat maskinen i strid med de tydliga föreskrifterna på robotcellen. Scanias arbetsmiljökommittés ordförande har inte tid att svara på Arbetarskydds frågor om vad som gjorts för att det inte ska hända igen (före den här tidningens pressläggning). I stället svarar presschef Hans-Åke Danielsson via e-post:

”Eftersom det var efterlevnaden av säkerhetsrutinerna som var orsaken till den tragiska olyckan består de förbättringar av säkerhetsarbetet Scania genomfört med anledning av olyckan främst i att öka medvetenheten om och vikten av att följa säkerhetsföreskrifterna, det vill säga att alltid jobba efter dessa föreskrifter.”

Han tillägger att avsteg från säkerhetsföreskrifterna numera hanteras enligt samma eskaleringsprocess som gäller vid ”vanlig” oaktsamhet, det vill säga tillsägelse och eller varning, omplacering och slutligen uppsägning.

Den ombyggnad av robotcellen som gjorts efter olyckan och som beskrivs i domstolshandlingarna utgörs av att skyltningen utanför cellen har ändrats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter – från en skylt vars färgsättning betyder varning till en vars färg betyder förbud.

– Vi har också flyttat den manöverpanel som finns utanför cellen för att förbättra insynen i den, förklarar presschef Hans-Åke Danielsson.

Den dömda kollegan arbetar kvar på Scania, men arbetar på en annan avdelning.

Arbetsmiljölagen, 3:e kapitlet, 4:E paragrafen

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedel­bar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skydds­ombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fort­sättas.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen