Allt glesare i nästan alla led

2021-12-13 14:43 Calle von Scheele  

SKYDDSOMBUD. Fackförbundet Unionen har tappat 500 skyddsombud under coronapandemin. Det är ännu ett tecken på trenden med färre skyddsombud. Alla är förlorare, även samhället, säger Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt. 

När Unionen i samband med Arbetarskydds artikel kontrollerar den dagsaktuella siffran över antalet arbetsmiljöombud, som är deras beteckning på skyddsombuden, ligger den på omkring 7 600. Det är en kraftig minskning på ett år. 

Siffran förvånar docent Maria Steinberg mot bakgrund av Unionens omfattande arbete med arbetsmiljöfrågor.  

– Förbundet har satsat jättemycket, utsett skyddsombud och utbildat dem. Minskningen är stor. Det kan bero på pandemin, men även tystnadskultur. Många arbetstagare är oroliga för sina anställningar och vågar inte framlägga sina synpunkter. 

Generellt sett har antalet skyddsombud sjunkit i arbetslivet i nära tio års tid och det har till största delen skett inom LO-kollektivet. 

–Det är inte bara arbetstagarna som har nytta av skyddsombuden, utan också arbetsgivarna. Det är dessutom bra för samhället i stort, säger Maria Steinberg. 

Hon sitter inte bara i tidningen Arbetarskydds expertpanel och svarar på arbetsmiljöfrågor, utan är framför allt fristående konsult och författare till boken Skyddsombudsrätt. Hon utbildar skyddsombud och chefer, föreläser och forskar. Ända sedan Maria Steinberg publicerade sin doktorsavhandling ”Skyddsombud i allas intresse” har hennes käpphäst varit att inte bara arbetstagarna, utan också arbetsgivarna och samhället tjänar på deras uppdrag. 

–När antalet minskar är det inte bra för samhället. Det är inte heller bra för arbetsgivarna som behöver en samtalspartner i arbetsmiljöfrågor, och det är en katastrof för arbetstagarna. 

Katastrofen består i att arbetsplatser behöver personer som kan driva arbetsmiljöfrågorna. Enskilda arbetstagare har inte samma möjlighet att driva dessa frågor som skyddsombuden med sitt förhöjda rättsliga skydd och utbildning. 

– Ensam är inte stark, utan arbetstagarna behöver en representant som kan sammanfatta deras synpunkter, driva frågorna och samverka med arbetsgivaren. 

Maria Steinberg tror att utvecklingen kan vändas. För det behövs en större förståelse för nyttan av skyddsombudens insatser från arbetsgivarhåll. Men även facket behöver engagera sig mer i deras uppgift.

–Facket kan mycket om medbestämmande och förhandlingar, men skyddsombuden har en annan och ofta mer utsatt roll än andra fackliga representanter. Facken är ännu inte lika duktiga på att skydda skyddsombuden som övriga förtroendevalda.

Läs mer: "Vi pratar med varandra och hjälps åt"

Det finns inget centralt register över skyddsombud längre. Siffrorna i denna artikel bygger till stor del på enkäter som tidningarna Arbetet och Du & jobbet har gjort med förbunden. 

På 13 år har antalet skyddsombud minskat med nära sex tusen visar siffror från 2020. På LO-sidan är minskningen tio till tolv tusen, medan antalet ökat med nära 3 500 bland tjänstemän och akademiker. 

Men både inom LO och TCO har man allt svårare att rekrytera skyddsombud. I LO finns nu ett skyddsombud på 23 medlemmar, tidigare var det ett på 20 medlemmar.  

Leden glesas också ut i TCO. Tidigare hade tjänstemännen ett skyddsombud på 31 medlemmar, nu är det ett på 35. Ändå har antalet ombud ökat, men antalet medlemmar har ökat ännu mer. 

På Unionen kopplar man ihop tappet av arbetsmiljöombud bland annat med coronapandemin och svårigheterna att sköta sitt uppdrag under krisen. Enligt förbundet måste tre förutsättningar vara uppfyllda för att ombuden ska lyckas med sitt uppdrag. De måste ha tillräckligt med tid för uppdraget. Arbetsgivarens inställning till arbetsmiljöarbetet är också central, liksom utbildning och stöd. 

– Under pandemin har våra arbetsmiljöombud mött många och stora arbetsmiljöfrågor. De kanske har behövt hantera nya och fler frågor parallellt. Samtidigt har förutsättningarna för uppdraget inte alltid varit som de borde, säger Annica Hedbrant, utredare på förbundet. 

I den årliga arbetsmiljöbarometern syns vilka frågor som är viktiga för medlemmarna. Stress och arbetsbelastning toppar, men under pandemin har smittorisk, distansarbete och oro och isolation vid hemarbete varit stora frågor. 

–Det finns inga genvägar för att få tillbaka de arbetsmiljöombud som vi förlorat eller för att få fler. Det är ett idogt arbete som inte löser sig med en informationskampanj, säger Annica Hedbrant. 

Inte minst är det betydelsefullt att arbetsgivarna förstår hur viktigt ett lokalt arbetsmiljöombud är för dem, hela arbetsplatsen och samverkan, konstaterar hon. 

Från centralt håll måste parterna ställa upp med stöd, råd, utbildningar, checklistor och allt annat som kan underlätta arbetet. 

–Ombuden har många frågor på sitt bord och de kanske arbetar i slimmade organisationer. På central nivå måste vi underlätta som mycket som möjligt för dem. 

På LO-förbundet Byggnads satsar man liksom Unionen mycket på arbetsmiljöarbetet. Förbundet har lyckats hålla uppe skyddsombuden på nivån kring 4 000 i många år. 

– Det är inte svårt att få skyddsombud, men jag skulle vilja ha många fler. Vi är en skadeutsatt bransch. Skyddsombuden känner att de gör en insats. Antalet skador skulle vara dubblerat utan dem, säger ombudsman Ulf Kvarnström. 

Inom Byggnads är arbetsmiljöarbetet prioriterat och förbundet jobbar offensivt med arbetarskyddet. Medlemstidningen Byggnadsarbetaren skriver mycket om ämnet som omfattar allt från tunga lyft, exponeringar av farliga kemikalier, arbetssjukdomar, skador, olyckor och mycket mer. 

– Intresset för detta är högt bland de som jobbar på byggena. 

Grundutbildningen av skyddsombuden som genomförs tillsammans med arbetsgivarna fungerar mycket bra, konstaterar Ulf Kvarnström. I branschen är den tolv dagar, vilket är den längsta i landet. Delvis utbildas skyddsombuden och arbetsledare tillsammans. 

På många arbetsplatser fungerar ändå inte det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket syns i mätningar av skador men också genom de kontroller som Byggnads gör under till exempel sina arbetsmiljöveckor. 

– Många ombud tycker att de motarbetas. Vi jobbar för att stärka deras roll. Skyddsombuden ska ta plats, våga stå emot och ta hjälp av regionala skyddsombud om man upplever sig vara hindrad, säger Ulf Kvarnström. 

I förbundets nollvision för dödsfall, olyckor och arbetssjukdomar utgår man från att skyddsombuden ska stödja arbetsgivaren i miljöarbetet. 

– Skyddsombuden står till förfogande för att hjälpa till. Vi rustar våra ombud för den uppgiften. Ge information, påtala risker, tala om när något är skadligt och när arbetsgivaren måste gripa in, säger Ulf Kvarnström. 

Finansförbundet i TCO har fler skyddsombud per medlem än andra tjänstemannafack. Med strax under 1 200 arbetsmiljöombud blir siffran ett ombud på 22 medlemmar, alltså lika tätt som på LO-sidan. 

– Generellt sett har arbetsmiljöarbetet varit prioriterat i förbundet. Ett naturligt och viktigt steg i det arbetet är att ha många ombud ute på arbetsplatserna, säger ombudsman Anna Eurén 

I Finansförbundet är vanligtvis de så kallade kontaktombuden, de förtroendevalda på arbetsplatsen också arbetsmiljöombud. Den dubbla rollen kan vara en del av förklaringen till de höga sifforna, enligt Anna Eurén. Medlemmarna upplever också att arbetsmiljön är bättre på de arbetsplatser där fackliga förtroendevalda finns. 

På arbetsplatser där man har fackklubbar är det lättare än annars att rekrytera arbetsmiljöombud. 

–Man kan säga att facklig närvaro är en friskfaktor. Möjligen har det bidragit till att det varit lättare att rekrytera. 

Även om finanssektorn ligger långt fram i arbetsmiljöarbetet finns frågor där åsikterna skiljer sig mellan fack och arbetsgivare. Förbundet vill till exempel ha en mer omfattande utbildning av ombuden än vad arbetsgivaren ger dem. 

Under coronapandemin har LO-förbundet Kommunal fått mycket uppmärksamhet för sitt arbetsmiljöarbete. Deras skyddsombud har legat i hårt när skyddsutrustning och rutiner saknats inom äldreomsorg och hemtjänst. 

–Skyddsombuden hade under den här perioden ett hästgöra. De var verkligen på tårna. Vi hade en myndighet som inte gick på deras linje. De fick ta mycket stryk, säger ombudsman Peter Larsson. 

På åtta år har Kommunal tappat över 5 500 skyddsombud, men fortfarande har man över 24 000, enligt tidningen Arbetet. Det är i sig tre gånger fler än vad Sveriges största förbund Unionen har.  

Peter Larsson är medveten om den nedåtgående trenden och hur oerhört svårt det är att rekrytera skyddsombud. I vardagen konkurrerar olika aktiviteter om individernas tid. Det sker både privat och i arbetslivet. 

– Svårigheterna beror på många saker. Klimatet har blivit allt hårdare på arbetsplatserna och man vill kanske inte sätta arbetskamrater i kläm när man är borta på förtroendeuppdrag. 

Ombuden kan också behöva mer stöttning från Kommunal, konstaterar Peter Larsson. Bland annat handlar det om att alla som inte genomgått grundutbildningen får gå den. Men någon genväg finns inte för den som vill vända trenden med allt färre skyddsombud. 

–Nej, vi måste fortsätta med det jobb som vi gör nu. Enträget.

 

FAKTA:

Tjänstemännen – en egen trend
Det finns inte längre något centralt register över antalet skyddsombud. Men allt tyder på att de blivit färre. Dock har tjänstemännen en bättre utveckling.

LO
antal  skyddsombud år 2012: 64 600

antal  skyddsombud år 2020: 52 300 

TCO
antal  skyddsombud år 2012: 31 600

antal  skyddsombud å 2020: 32 600 

Saco
antal  skyddsombud år 2012: 5 000

antal  skyddsombud år 2020: 7 300

 

Färre får hjälpa fler
Varje skyddsombud måste övervaka arbetsmiljön för allt fler medlemmar. I LO och TCO är trenden tydlig, medan i Saco går utvecklingen åt andra hållet. Å andra sidan är Saco den organisation som utan jämförelse har minst antalet ombud totalt. Tabellen ska läsas som att inom LO-kollektivet år 2012 gick det 20 medlemmar på ett skyddsombud. 

LO
2012: 1 skyddsombud  på 20 medlemmar.

2020: 1 SO på 23

TCO
2012: 1 SO på 31

2020: 1 SO på 35  

Saco
2012: 1 SO på 94

2020 : 1 SO på 77 

 

Tung börda för Sveriges Ingenjörers skyddsombud
Exempel på förbund inom olika centralorganisationer och hur många medlemmar som ett skyddsombud har att vaka över arbetsmiljön för år 2020.

Sveriges Ingenjörer, Saco: 1 SO på 192 medlemmar.

Unionen, TCO: 1 SO på 70 medlemmar.

Sveriges Läkarförbund, Saco: 1 SO på 53 medlemmar.

Kommunal, LO: 1 SO på 24 medlemmar. 

IF Metall, LO: 1 SO på 22 medlemmar. 

Finansförbundet, TCO: 1 SO på 22 medlemmar.

Byggnads, LO: 1 skyddsombud  på 20 medlemmar

Källor: Enkäter till förbunden av tidningarna Arbetet och Du & jobbet, samt egna beräkningar.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö