Övriga Nyheter

Olika temperamentsdrag

Foto: Shutterstock/IBL
Foto: Shutterstock/IBL

INSIKTER. Alla människor har de olika temperamentsdragen, men i olika hög grad. Så här beskrivs de i Liisa Keltikangas-Järvinens bok om temperament och arbetsliv.

Publicerad

Aktiv

En del är snabba i tempot, medan andra är mer lugna. Långsamhet ska inte förknippas med lättja eller oförmåga till initiativ.

Social

Berättar om en person söker sig till sällskap och hur väl hen trivs bland andra. Det är inte samma sak som social färdighet, även om de ofta blandas ihop.

En social människa kan ofta vara beroende av beröm och erkännande, vilket kan göra personen mindre innovativ och mer benägen att vara till lags.

Regelbunden

En person som håller fast vid dygnsrytm, håller tider och är ordningsam har hög regelbundenhet, lite som Skalman. Rutiner är viktiga.

Närma eller fjärma

Beskriver en persons reaktion inför nya och oväntade situationer eller omständigheter. Personen kan antingen närma sig situationen aktivt eller dra sig undan. Om en person drar sig undan i sociala situationer, är det frågan om blyghet.

Flexibel

Innebär hur väl en person anpassar sig till förändringar eller nya saker. Hög anpassningsförmåga gör att det är lätt att ta till sig något nytt, medan låg anpassningsförmåga gör att det tar längre tid att ta till sig förändringar.

Responsiv

Handlar om hur lätt man reagerar med en känsla eller handling på det som sker runtomkring en. En del blir exempelvis irriterade av småsaker, medan andra inte påverkas just alls av det som händer i omgivningen.

Intensiv

Innebär hur starkt en person visar sina känslor. En person med hög intensitet uttrycker starka känslor, en person med låg intensitet är mer lågmäld. Personer med olika intensitet kan ha svårt att förstå varandra.

Känslig

Handlar om hur känslig en person är. Det kan handla både om sinnesintryck, men också om social känslighet. En person med hög social sensitivitet är ofta försynt och är skicklig på att läsa av andra.

Enträgen

Med enträgenhet avses seghet och ovilja att ge upp. En enträgen person är ofta noggrann, men kan hålla på att finslipa utan att någonsin bli färdig. En mindre enträgen person ger lättare upp om det inte är intressant, men kan få jobbet snabbt gjort.

Humör

Innebär förhållandet mellan positiva och negativa känslor, om en människa är opti­mistiskt eller pessimistiskt lagd.

Använd din kunskap om temperament

• Kunskap och insikt om temperamentets betydelse kan hjälpa dig att förstå dig själv och dina kolleger.

• Det kan också vara ett verktyg för att hantera stress. Den som arbetar på ett sätt som inte passar hens temperament kan känna stress och otillfredsställelse.

• Lyssna på din första reaktion då du står inför något nytt, men låt inte magkänslan styra dig för mycket. Om till exempel en introvert person låter sig styras av den första känslan, så kommer hen att bara utnyttja en bråkdel av sin kapacitet i sitt arbete.

• Tänk på att temperamentsdrag inte hänger ihop med kompetens, de visar bara hur en person fungerar i vissa situationer.

• Arbetsförhållanden, till exempel tidspress, organisationsförändringar eller öppna kontorslandskap, kan försämra arbetsresultatet för personer med vissa temperamentsdrag.

Källa: Liisa Keltikangas-Järvinens bok om temperament och arbetsliv: ”Hyvät tyypit” – temperamentti ja työelämä, 2016