Debatt

Skadliga effekter av mikrovågsstrålning måste prioriteras

"... låga nivåer av mikrovågsstrålning skadade nervceller i hjärnan."

DEBATT. Docenten Jan-Erik Gustafsson skriver om sambandet mellan Alzheimer och strålning.

Publicerad

I Arbetarskydd 10 maj skriver journalisten och författaren Gunnar Lindstedt om den ökade mängden mikrovågsstrålning i samhället genom den allt snabbare utbyggnaden av 5G-teknik, som kräver ett stort antal basstationer och antenner. Lindstedt som själv är elöverkänslig oroar sig för allt fler allvarliga hälsokonsekvenser. Samtidigt är företag och institutioners arbetsmiljö- och skyddsarbete på området mer eller mindre obefintligt.

Min maka Eva somnade in med en demens i slutet av januari i år. Hösten 2017, då hon endast var 68 år, fick hon diagnosen Alzheimer som ett år senare ändras till Lewy Body. Under åren 2010 fram till hennes pension sommaren 2014 jobbade hon som administrativ handläggare för internationella mastersstudenter på KTH Electrum i Kista. I efterhand har det visat sig att hon arbetade i en hög strålningsmiljö.  På ytterväggen invid ett fönster intill hennes tjänsterum fanns en antennstation om två antenner monterad. I sitt tjänsterum arbetade hon dagligen framför en dataskärm, och använde sig av KTHs tjänstemobil och sin egen mobil.

Efter kontakt med en arbetsmiljöhandläggare på KTHs arbetsmiljöenhet kunde denne, det mångåriga skyddsombudet och undertecknad genomföra en EMF mätning den 5 oktober 2021. Mikrovågsstrålningen utomhus ca 20 m från antennstationen visade ett maxvärde på 80 000 mikroW/m2. I Evas tidigare tjänsterum, som byggts om till ett mindre sammanträdesrum, uppmättes ett maxvärde till 15 000 mikroW/m2 ca 2 m från fönstret. Det har inte gått att fastställa när antennstationen monterades på ytterväggen. Varken KTH arbetsmiljöenhet, skyddsombudet eller några av Evas kollegor vet  när antennstationen sattes upp, vem som beställt den eller vem som gjorde det.

Ett antal seriösa forskare har i vetenskapliga artiklar framfört att EMF-värden som överskrider 100 mikroW/m2 ökar risken för olika symptom som bl.a. som sömnsvårigheter, huvudvärk, och försämrat minne. Dessutom har ökad risk för cancer rapporterats. Redan 2003 påvisade professor Leif Salford m.fl. i Lund genom studier att labbråttor som utsattes för mikrovågsstrålning, motsvarande vad som sänds ut från mobiltelefoner påverkade inlärning, minne och rörelser. Salfords grupp redovisade att låga nivåer av mikrovågsstrålning skadade nervceller i hjärnan och öppnade upp blod-hjärnbarriären. Öppnas blodkärlen till hjärnan kan skadliga plasmaproteiner som albumin och immunoglobulin, men även gifter som finns i luft, vatten och mat, tränga in i hjärnan och ge neurodegenerativa skador. Effekterna sågs vid nivåer långt under gällande gränsvärde för tillåten strålning. Råttors hjärnor liknar människans så Salford drog slutsatsen att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner kunde vara en faktor som kunde tidigarelägga Alzheimer hos en del människor. Ett antal forskningsöversikter de senaste 15-20 åren har visat att en längre tids exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält vid låga nivåer ökar risken för Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar. En nyligen publicerad forskningsöversikt 2022 framför hypotesen att mikrovågsstrålning orsakar uppbyggnad av överflödigt intracellulärt kalcium i hjärnan vilket ökar risken att få Alzheimer.

Ingen av Evas föräldrar har avlidit av demens. Det är naturligtvis svårt att nu i efterhand slå fast att Evas demens, som började visa sig 2015 då hon endast var 66 år, skulle bero av strålningsmiljön hon arbetade i. Men att Eva under flera år utsattes för förhöjd mikrovågsstrålning från flera källor kan detta mycket väl vara grundorsaken till hennes förtida död i demens, vilket stöds av alltmer forskning.

Oavsett detta så pågår nu en global snabb utbyggnad av 5G-teknik (6G-teknik är på gång) som kraftigt ökar intensiteten och mängden av pulserad och modulerad mikrovågsstrålning samt elektromagnetiska fält både i arbetslivet och i bostadsområden. Allt fler produkter och prylar skall bl.a. med EU:s ”Sakernas internet” drivas av mikrovågsstrålning.  Det är fritt fram för telekombolag och företag att sätta upp basstationer/antenner var som helst, då varken PTS eller Strålsäkerhetsmyndigheten kräver tillstånd trots att mikrovågsstrålningen enligt lagstiftningen benämns som miljöfarliga verksamhet. På kommunal nivå finns ingen registrering eller anmälningsplikt var basstationer/antenner sätts upp och inga kontroller av strålningsnivåer görs. Idag är skyddsarbetet på arbetsplatser för skador av mikrovågsstrålning obefintligt som t.ex. på KTH. För människors hälsa och den framtida arbetsmiljön är det dags för förändring. Mikrovågsstrålning och elektromagnetiska fält måste bli ett prioriterat området i arbetsskyddet.

Den här texten är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.