EXPERTERNA

Hur kan jag få stöd från ledningen?

Said Andersson, Maria Steinberg och Sven Grahn svarar på dina frågor.

FRÅGA. Vad gör jag när ledningen inte stöttar mig? Jag som chef och arbetsgivarrepresentant känner att jag inte får något stöd från ledningen när jag lyfter arbetsmiljöproblem för min arbetsgrupp uppåt i hierarkin. Jag har ofta inte resurser för att lösa problemen själv. Vad kan jag göra?

Det här är en kommenterande text. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt:

Frågor?

Har du frågor till Arbetarskydds experter? Det kan gälla juridiska frågor, föreskrifter eller vägledning.

Mejla: redaktionen@arbetarskydd.se 

Din arbetsgivare är skyldig enligt reglerna i AFS 2001:1, paragraf 6 om systematiskt arbetsmiljöarbete att fördela uppgifter till dig. Därigenom kan du förebygga risker i arbetsmiljön. Fördelningen ska vara skriftlig, om ni är minst tio arbetstagare. För att du ska kunna förebygga ohälsa och olycksfall måste din arbetsgivare se till att du har tillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller i arbetsmiljön, kunna identifiera fysiska, psykologiska och sociala förhållanden, som kan innebära risker. Du måste kräva detta av din chef. Här måste du vara tydlig. Är du på ett större företag, kanske du som mellanchef har ett skyddsombud, som du kan gå till. Ett skyddsombud kan begära åtgärder först av arbetsgivaren och sedan av Arbetsmiljöverket, om inget händer. Du kan hälsa din chef att denne kan drabbas av vitesföreläggande, sanktionsavgifter och kan dömas för arbetsmiljöbrott om någon skulle komma till allvarlig skada. En sådan kan också leda till företagsbot i miljonklassen. Detta kan ge din arbetsgivare och dennes produkter dåligt rykte. 

Sven Grahn, arbetsrätts- och arbetsmiljöjurist:

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i förebyggande syfte för att inte någon på arbetsplatsen ska råka ut för olycka, ohälsa eller sjukdom. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger enligt gällande rätt på arbetsgivaren, men hen kan inte alltid göra allt arbete själv utan hela verksamheten behöver samverka.

En fördelning av arbetsuppgifter sker i första taget till mellanchefer och arbetsledare då dessa ofta ses ha bästa möjligheten, närheten och förutsättningar för att kunna förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. När det brister i resurser (befogenheter) är det viktigt att påpeka att en chef alltid har en befogenhet och skyldighet att returnera en uppgift som han inte kan lösa på grund av till exempel brist på tid eller pengar till sin överordnade chef. Överordnad chef övertar därigenom ansvaret för att lösa uppgiften som blivit återreturnerad på egen hand eller ger nya befogenheter som behövs för uppgiftens utförande. 

Said Andersson tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö: 

Det är fruktansvärt tråkigt och arbetsamt att jobba med arbetsmiljöfrågorna när man hela tiden får arbeta i motvind. Man känner sig hjälplös som chef och kan inte stödja sin personal i de viktigaste frågorna - arbetsmiljön. Och detta beror ofta på att man som chef har otydlighet om sina befogenheter eller om vilka resurser man har - pengar

Vad som kan underlätta är om man som chef har en tydlig och specificerad uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter där det inte bara framgår vilka uppgifter man ska genomföra utan också vilken ekonomi man har och hur mycket tid man ska lägga ner på uppgiften.

I uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska också framgå hur chefen som fått uppgifterna ska gå till väga för att returnera uppgifter till sin chef. Returnering av uppgifter kan ju till exempel ske då den chef som fått uppgiften anser att hen inte har tillräckliga resurser eller ekonomi för att genomföra uppgiften. Naturligtvis ska allt detta vara dokumenterat. Läs mer om detta i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, paragraf 6.

Man kan också som chef genomföra en dokumenterad riskbedömning av de arbetsmiljöproblem som finns i samverkan med skyddsombudet. Utifrån riskbedömningen ska du och skyddsombudet ta fram en dokumenterad handlingsplan där det framgår problembeskrivning, möjlig åtgärd, vem/vilka som ska genomföra åtgärden, när åtgärden ska vara klar, när åtgärden ska följas upp, kostnad och resurser för åtgärdens genomförande. Är det så att det framgår i handlingsplanen att du som chef inte har resurser (tid och eller pengar) för att genomföra en eller flera åtgärder så får du lämna den delen av handlingsplanen till din chef. Här är det viktigt att det på handlingsplanen framgår att du lämnat dessa problem till din chef, datum och att du, skyddsombudet och din chef skriver på handlingsplanen. Efter detta är det upp till din chef att ta fram åtgärder och se till att dessa blir genomförda och uppföljda. Återkoppla också till dina medarbetare hur dessa åtgärder har hanterats. Detta tydliggör för dina medarbetare att för vissa arbetsmiljöproblem så måste besluten fattas på en högre nivå i företaget. Stöd för det jag beskriver om riskbedömning/handlingsplan finner du i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, paragraf 8 och 10. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns också mycket hjälp att få i ämnet.