ÅSIKTER

Hur gör man en handlingsplan?

Said Andersson, Maria Steinberg och Sven Grahn svarar på läsarnas frågor.

EXPERTERNA. Jag är mellanchef. Nu har jag från min chef fått uppdraget att genomföra en arbetsmiljökartläggning och ta fram en handlingsplan. Jag har aldrig gjort detta tidigare och får ingen hjälp "uppifrån". Vad jag ska göra?

Det här är en kommenterande text. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Maria Steinberg docent i arbetsmiljörätt: 

Först måste du ta reda på om det finns några risker i er arbetsmiljö. Det kan du göra genom att läsa igenom en gammal handlingsplan, gå skyddsrond med ditt skyddsombud, kalla till arbetsplatsträff, där ni går igenom vad som behöver förbättras. Låt de anställda först diskutera i små grupper vad som behöver förbättras. Sedan kan någon i gruppen redovisa det. 

En organisatorisk och social arbetsmiljökartläggning kan du be företagshälsovården hjälpa dig med. Använd bara sådana, där du eller skyddsombudet kan lägga till frågor. Ta reda på vilka arbetsskador och tillbud som finns och undersök korttidsfrånvaron samt om många lämnat arbetsplatsen det senaste året och varför. Vissa risker kan du åtgärda omedelbart andra måste du skriva ner i en handlingsplan. 

Exempel på handlingsplan kan du hitta på Arbetsmiljöverkets hemsida. Gör en lista på de risker som är kvar, Riskbedöm dem med ditt skyddsombud, hur akuta de är, skriv ner vilka åtgärder som behöver vidtas, vem som är ansvarig och när de ska vara åtgärdade samt uppföljningsdatum.

Sven Grahn, arbetsrätts- och arbetsmiljöjurist:  

För att säkerställa en god arbetsmiljö med syfte att proaktivt identifiera risker och brister men även förbättringsmöjligheter och beteendeförändringar i en organisation så kan en arbetsmiljökartläggning vara av värde men är också ett krav i AFS 2001:1. 

Kartläggningen gäller såväl de fysiska, digitala som organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att tidigt uppmärksamma signaler på stress, arbetsbelastning och konflikter kan förebyggande åtgärder vidtas. Kartläggningen kan ske genom skyddsronder, riskbedömningar, men även genom medarbetarenkäter, intervjuer av såväl enskilda som grupperingar, beroende på antal medarbetare och syftet med kartläggningen. Se gärna exempel på enkäter och checklistor hos Prevent. Den sammantagna bedömningen ligger sedan till grund för riskbedömning som mynnar ut i en handlingsplan med de åtgärder som inte kunnat åtgärdas tidigare.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö:  

Som mellanchef kan du få fördelade arbetsmiljöuppgifter från din chef. Dessa uppgifter ska vara skriftliga och undertecknade av både dig och din chef. I samband med att du får uppgifterna så ska du få information om hur du ska göra om du vill returnera en uppgift till din chef. För att du ska kunna genomföra och följa upp en arbetsmiljöuppgift så måste du också få resurser, i form av tid och ekonomiska förutsättningar. Du måste också ha kompetens för att kunna genomföra arbetsmiljöuppgiften. 

Så i praktiken behöver du skriftligt ha fått och accepterat att du ska genomföra en arbetsmiljökartläggning (riskbedömning) och ta fram en handlingsplan. Innan dess så ska du ha genomgått en grundläggande arbetsmiljöutbildning och en kompletterande utbildning om hur man genomför en riskbedömning, tar fram en handlingsplan och följer upp denna. 

Efter utbildningen är det jättebra om du kan få stöd av en annan mellanchef som har kompetens för att genomföra riskbedömningar. Det är också jättebra om företaget har tagit fram en skriftlig rutin för genomförande av riskbedömningar, checklistor och mallar för handlingsplan som du kan få stöd av. När du har kommit så här långt är det jättebra om du genomför riskbedömning och handlingsplan i samverkan med arbetsmiljöombud och berörd personal. 

Det här kan ju kännas övermäktigt att driva detta själv men är du medlem i facket kan du säkert få hjälp av dem. 

Arbetsmiljöutbildningar och material för genomförande av riskbedömning och framtagning av handlingsplan finns hos Prevent. 

Som stöd till diskussion med din chef och grund till vad jag skrivit ovan finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS (2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).