Fråga Experten

Finns arbetsskada utanför jobbet?

Om man bryter benet på personalfesten - är det då en arbetsskada?

EXPERTERNA: Var går gränsen för arbetsmiljö? Om en anställd blir lite överförfriskad på personalfesten och skadar sig på dansgolvet? Om anställda blir matförgiftade på julmiddagen efter arbetstid – räknas det som arbetsskada? 

Sven Grahn, förhandlare samt arbetsrätts- och arbetsmiljöjurist, Transportföretagen.

Vad gäller personalfest blir utgångspunkten vem som anordnar (arbetsgivaren är alltid ansvarig för alla aktiviteter som arbetsgivaren anordnar), krav på närvaro, ett led i arbetet eller om aktiviteterna var en syssla som var skild från arbetstagarens egentliga arbete. Det finns en risk att arbetsgivaren skulle kunna få ett straffrättsligt ansvar om alkohol kombinerats med farliga aktiviteter. Vad gäller alkohol ligger ett stort ansvar även hos den anställde som kanske blir mer modig än vad fysiken tillåter om inmundigat överstiger vad som kan anses vara normalt och arbetstagaren uppträtt vårdslöst. Då bedömningen ligger hos Försäkringskassan kan det vara av värde att anmäla till kassan och de skulle kunna bedöma händelsen som en arbetsskada. 

  Matförgiftade? Här finns det inga kända fall på att det setts som arbetsskada och här skulle jag säga att det inte kan ses som en arbetsskada. Däremot förekommer det att såväl arbetstagaren som arbetsgivaren stämt matproducenten enligt skadeståndslagen och även fått rätt till ersättning utifrån produktansvarslagen, se bland annat NJA 1989 nummer 389.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö:  

Gällande skadan på dansgolvet så finns förutsättningar för att detta kan bedömas som en arbetsskada av Försäkringskassan. Detta under förutsättning att medarbetaren får en bestående nedsättning av arbetsförmågan till minst en femtondel och att personalfesten är arrangerad av företaget. Det finns också risk för att medarbetaren får nedsatt ersättning om Försäkringskassan bedömer att onykterheten kan vara en bidragande orsak till att skadan inträffat. Det är viktigt att påpeka att Försäkringskassan gör individuella bedömningar utifrån varje fall. Grunden för bedömningarna är Lag om arbetsskadeförsäkring och Försäkringskassans riktlinjer. 

Om en anställd råkar ut för matförgiftning på en julfest så kommer med all säkerhet inte detta att bedömas som en arbetsskada av Försäkringskassan eftersom matförgiftning sällan leder till någon bestående nedsättning av arbetsförmågan. Det som däremot kan åberopas är skadeståndslagen (SkL) för att försöka få ersättning för skada, sjukvård och förlorad inkomst 

Till sist så vill jag nämna att det är mycket viktigt att arbetsgivaren anmäler misstänkt arbetsskada/arbetssjukdom till Försäkringskassan. Det är bra om arbetsgivaren gör detta i samverkan med medarbetaren, skyddsombud och eventuella vittnen (andra medarbetare). Det är viktigt att arbetsskadeanmälan är sakligt underbyggd och detaljerad för att Försäkringskassan ska kunna göra en korrekt bedömning så att individen kan få ersättning för arbetsskada om skäl finns. Försäkringskassans beslut ligger ju också till grund för att individen ska kunna få ersättning från andra kollektivavtalade försäkringar som till exempel AFA Försäkring.  

Är medarbetare som råkat illa ut medlem i en facklig organisation vill jag ge rådet att hen kontaktar facket för att få hjälp och råd.