Arbetsmiljö i Rätten

Skadad på friskvårdstimme – ett fall för högsta instans

En skatterevisor skadade en tand när han spelade ishockey under en friskvårdstimme. Försäkringskassan nekade honom ersättning för arbetsskada. Allmänna ombudet driver hans fall till Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad

För att få fram vägledande domstolsavgöranden inom socialförsäkringsområdet finns det allmänna ombudet. Ombudet utses av regeringen och kan överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Tanken är att oklarheter ska klarläggas så att socialförsäkringens regler blir mer enhetliga. Både beslut om avslag och bifall kan överklagas. En av de 51 domar från förvaltningsrätten som ombudet överklagade förra året handlar om en skatterevisor som spelade ishockey på sin friskvårdstimma den 2 februari 2016. Han fick en klubba i ansiktet, slog ut en tand och skadade läppen. Han ansökte om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, men fick avslag.

Det tidigare allmänna ombudet för socialförsäkringen, Emma Rönström, överklagade.

– Det är ett olöst rättsfall. De rättsfall som finns är ganska gamla. Då fanns det inte några friskvårdstimmar. Det finns behov av en rättspraxis som är mer modern, säger hon.

Försäkringskassan hade kontaktat skatte­revisorns arbetsgivare och fått veta att personalen hade rätt till friskvård en timme i veckan på betald arbetstid. Deltagandet var inte obligatoriskt och deltagarna fick själva ordna lokal och material.

Försäkringskassan hänvisade till en dom från 1981 från dåvarande högsta instans, Försäkringsöverdomstolen. Den gällde en deltidsbrandman som skadade sig när han på fritiden tränade med sina arbetskamrater på inrådan av företagshälsovården. I det fallet höll arbetsgivaren med lokal, material och kläder. Träningen låg i arbetsgivarens särskilda intresse, den hade direkt anknytning till arbetet och gällde enbart kommunens brandmän. Han fick ersättning.

Ishockeyspelet har inte tillräcklig anknytning till arbetet som skatterevisor, avgjorde Försäkringskassan och avslog mannens an­sökan om ersättning för tandvårdskostnader.

– Det behövs ett svar på om arbetsskadeförsäkringen gäller den som skadar sig på en betald friskvårdstimme. Om det räcker att friskvården utförs på betald arbetstid, säger Emma Rönström.

Förvaltningsrätten i Växjö gick på Försäkringskassans linje.

Det allmänna ombudet överklagade igen. Mot bakgrund av att betald friskvård i dag är vanligt och att arbetsgivaren har ett intresse av att de anställda tränar för att förebygga ohälsa och undvika sjukfrånvaro, bör olycksfall under friskvårdstimme omfattas av försäkringen, resonerade ombudet.

Oavsett lokal eller plats torde det vara positivt för arbetsgivaren. En del arbetsplatser har egna träningslokaler, andra inte. Detta skulle i förlängningen innebära att arbetstagare som distansarbetar eller som är anställda hos en mindre arbetsgivare har sämre möjligheter att få en skada godkänd som arbetsskada, resonerade ombudet.

Hon ansåg att Kammarrätten i Jönköping skulle förklara att olycksfallet omfattades av arbetsskadeförsäkringen.

Det hjälpte inte. Kammarrätten avslog överklagandet. För att få ersättning gäller i första hand att olycksfallet har inträffat vid utförandet av själva arbetet, i andra hand att det inträffat i nära anslutning till arbetet, som exempelvis under raster. Fysisk träning för brandmän samt polisassistents deltagande i mästerskap i tjänste­nära grenar har exempelvis ansetts vara i arbets­givarens intresse, menade kammar­rätten i sin dom den 5 mars i år.

Vid bedömningen bör hänsyn tas till arbetstagarens arbetsuppgifter och om god fysik är av särskild betydelse och om aktiviteten ordnats av arbetsgivaren eller den anställde själv.

Det allmänna ombudet gav sig inte och överklagade igen. Under hösten meddelar Högsta förvaltningsdomstolen om målet ska få prövningstillstånd.

Nytt ombud på plats

Juristen Essa Malmqvist är nytt allmänt ombud från den 1 juli 2019. Hon har bland annat varit domare i mål om socialförsäkrings­frågor i förvaltningsdomstolar.