Vanligt med dålig koll på farliga kemikalier på tippen

2017-11-06 00:00 Ida Karlsson  

Arbetsmiljöverket radar upp kritik kring arbetsmiljön för medarbetare på återvinningscentraler. Det handlar bland annat om bristfälliga rutiner för hur olyckor utreds. Dessutom finns oklarheter kring hur farligt avfall ska hanteras.

Inspektionsrapporter från Arbetsmiljöverket visar att det förekommer att anställda inte fått någon utbildning i hur de ska handskas med olika typer av kemiskt avfall. Det gör att det finns en risk för att de utsätts för kemiska ämnen vid till exempel sortering och transporter. Det farliga avfallet som hanteras på återvinningscentralerna innehåller bland annat allergi- och cancerframkallande ämnen, frätande ämnen, reaktiva och självantändande ämnen samt ämnen med okända egenskaper.

Det finns även brister i arbetsplatsers utformning, i kartläggning av obekväma arbetsställningar och tungt kroppsarbete. Anställda saknar i vissa fall dokumenterade kunskaper på att de kan använda de lyftanordningar som finns på centralerna.

Allmänna skyldigheter för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö uppfylls inte i många fall.

Mer än en fjärdedel av Arbetsmiljöverkets 571 inspektioner inom återvinningsbranschen från 2012 och till och med i dag har gjorts med anledning av olycka.

De absolut vanligaste bristerna på återvinningscentralerna handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet och den kemiska hanteringen. Det visar inspektioner från 2015 och fram till i dag. Bland annat har arbetsplatser inte kunnat redovisa fördelningen av ansvar för att förhindra sjukdom och skador i arbetet. Rutinerna är oklara för att fånga upp, utreda och rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall till arbetsgivaren.

På flera håll saknas skriftlig dokumentation om riskbedömningen. Ibland används inte personlig skyddsutrustning. Det finns brister vid användning av truckar eller arbetsutrustning. Anställda exponeras för lättflyktig vätska som koncentrerad spolarvätska eller motorbränsle. Det innebär risk för ohälsa men även för brand och explosion. Även kontakt med cancerogena fogskum är ett problem. Det förekommer att anställda inte erbjuds läkarundersökning trots att det är ett krav för att kunna arbeta med dessa produkter.

Under det senaste året har Arbetsmiljöverket arbetat med ett extra fokus på återvinningscentraler i en tillsynsinsats som heter Hållbart Arbetsliv. Inom Stockholms län och på Gotland har inspektörer besökt tolv återvinningscentraler under året.

Lika många olyckor och tillbud senaste fem åren

Från 2012 och fram till och med augusti i år har Arbetsmiljö­verket fått in 732 anmälningar om olyckor och tillbud inom avfallshantering och återvinning.

Anmälningarna handlar främst om fordon, maskiner eller transportanordningar, fallande eller flygande föremål, kemikalier eller fallolyckor.

Antalet besök på återvinningscentralerna ökar

Det finns 580 bemannade återvinningscentraler i hela landet och sammantaget beräknas de få 27 miljoner besök i år. Förra året redovisades 26 miljoner besökare och tidigare år 20 miljoner besökare. Mängden grovavfall och farligt avfall som lämnas till återvinningscentralerna har ökat stadigt de senaste åren.

Under 2016 lämnade hushållen in knappt 1 726 000 ton grovavfall, merparten på kommunernas bemannade återvinningscentraler. Det motsvarar 173 kilo per person.

Källa: Avfall Sverige

Ida Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö