Enkät: Partiernas svar om arbetsmiljön – viktigaste frågor och åtgärder

2018-06-07 10:45 Petra Weiss  

ENKÄT. Partiernas representanter svara på frågor om arbetsmiljön inför valet 2018.

Marco Venegas, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Miljöpartiet

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– Den ökande psykiska ohälsan som är förödande för både individen och samhället.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Den ökande psykiska ohälsan. Problemet behöver bemötas på flera sätt. Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, till exempel för få chefer på stora grupper anställda i kvinnodominerade branscher och osäkra anställningsvillkor. Vi behöver fler insatser som kan sättas in i ett tidigt skede, som bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta tjänst mitt i livet. När jobbsituationen blir ohållbar måste något kunna göras innan botten nås. Slutligen behöver vi förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Detta är i vår mening en av valets viktigaste frågor, se föregående fråga.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Det är grundläggande att sjukförsäkringen är rättssäker och att den ger individen både ekonomisk trygghet och ett effektivt stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete. Det är därför positivt att regeringen för ett par veckor sedan förtydligade delar i Försäkringskassans uppdrag, bland annat att målet om sjukpenningtalet 9,0 är ett samhällsmål och aldrig får ses som ett individmål.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Vi förväntar oss att den nya myndigheten sammanställer och sprider kunskap om arbetsmiljö nationellt samt utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken. Behovet av detta är mycket stort sedan den tidigare regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet.

Magnus Persson, tjänstgörande riksdagsledamot, Sverigedemokraterna

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– Hot, stress och våld på våra arbetsplatser är en väldigt aktuell fråga i dag, då detta ofta är grunden till psykosociala problem.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Se svar på föregående fråga.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Sverigedemokraterna är det parti som satsar mest på resurser till Arbetsmiljöverket. Där vill vi öronmärka pengar för att komma tillrätta med dessa problem, men det handlar också om att till exempelvis skapa andra förutsättningar på arbetsplatserna. Ett av våra förslag på detta område är fler händer i vården, då vi ser att det ofta är inom vårdyrken dessa problem finns.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Det kan konstateras att regeringens övergång till mål- och resultatstyrning tillsammans med besparingskrav på Försäkringskassan lett till att avslag och indrag ökat mycket kraftigt. Regeringens ambition att täcka upp kostnadsökningar för migration genom besparingar inom bland annat sjukpenning leder till att bedömning riskerar att bli målstyrt och på sikt att systemet blir rättsosäkert.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Vi menar att de initialt bör fokusera på att ta itu med de psykosociala problemen på arbetsmarknaden.

Raimo Pärssinen, ordförande, riksdagens arbetsmarknadsutskott, Socialdemokraterna

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– Det är svårt att rangordna så viktiga frågor, men dels den psykosociala ohälsan, som främst drabbar kvinnor och som nämnts tidigare här, dels frågan om dödsolyckor på arbetsplatser. Där har regeringen tagit fram en nollvision för att säkerställa att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. De två frågorna har särskilt viktiga platser.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– De enskilt största arbetsmiljöproblemen torde vara de två som jag lyft upp tidigare: dödsfall på arbetsplatserna samt psykosocial ohälsa. Dessa problem ska vi lösa dels genom att stärka upp de verktyg vi har på myndighetssidan, vilket möjliggör bättre och mer verkningsfulla kontroller, dels genom att stärka upp de lokala skyddsombudens roll så att vi kan få fler att ta på sig de viktiga uppdragen. Vidare vill vi att mer forskning om arbetslivet bedrivs, inte bara vad gäller den fysiska arbetsmiljön utan även aspekter som relaterar till arbetsorganisation.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– I den arbetsmiljöstrategi som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lanserade 2016 ingår just arbetet för att motverka psykosocial ohälsa. Regeringen har också tillskjutit särskilda pengar till forskning på detta område. Arbetsmiljöverket har också, som ett led i detta, tagit fram nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som förtydligar vad arbets­givare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Det är en fråga som ansvarigt statsråd för närvarande håller på att se över. Jag vill invänta den översynen innan jag kommenterar den frågan.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Först ska den nya myndigheten samla den kunskap och forskning som finns, därefter utvärdera arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmiljöverket är den myndighet som genomför den dagliga tillsynen, men den nya myndigheten kan peka ut de problem som samhället bör rikta in sig mer på att lösa, och därigenom hjälpa politiker och andra beslutsfattare att göra rätt.

Jessica Polfjärd, tjänstgörande riksdagsledamot, vice ordförande i arbetsmarknads-utskottet, Moderaterna

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– Den psykiska ohälsan. Vi ser till exempel att arbetssjukdomar till följd av organisatoriska och sociala problem bland kvinnor har ökat flera år i rad. Många yrken inom offentligt finansierad verksamhet är särskilt utsatta. Moderaterna föreslår att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom yrkesgrupper och hos arbets­givare med särskilt hög sjukfrånvaro.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Det varierar från bransch till bransch, men ett stort problem är den psykosociala arbetsmiljön inom många yrken i offentlig sektor. Problemen bottnar inte sällan i organisatoriska frågor. Moderaterna vill till exempel se en nationell kompetensförsörjningsstrategi för vården som vägleder landstingen/regionerna och som till exempel innebär ett ökat inflytande över arbetet och kortare beslutsvägar för medarbetarna. För att stävja ökningen av hot och våld i skolan vill vi stärka lärares rätt att ingripa vid en ordningssituation samt införa ordningsomdömen i grundskolan och gymnasiet.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Vi ser med allvar på den stora andelen sjukskrivningar som är kopplade till psykosociala problem. Vi vill bland annat införa en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser, kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen. Dessutom vill vi utveckla och förbättra möjligheterna till förebyggande insatser, till exempel genom en förebyggandegaranti där en rimlig målsättning är att den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja dessa inom en månad.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– För att få sjukpenning ska man ha en sjukdom eller diagnos som innebär nedsatt arbetsförmåga. Begreppet arbetsförmåga kan bero helt på vilket arbete som avses. Det är Försäkrings­kassans uppgift att genomföra en bedömning av arbetsförmågan på ett så korrekt sätt som möjligt. Den som har nedsatt arbets­förmåga och rätt till sjukpenning ska självklart inte behöva arbeta.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Alliansen satsade särskilt på kvinnors arbetsmiljö, eftersom ohälsotalet är högre för kvinnor än för män. Vi anser att det är viktigt att stärka kunskaperna på det området.

Det gamla Arbetslivsinstitutet lades ner av Alliansen. Ska ni lägga ner detta också?

– Vi har motsatt oss införandet av en ny myndighet eftersom vi anser att Arbetsmiljöverket kan utföra de viktigaste delarna av uppdraget.

Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk tales­person, Centerpartiet

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– De ökande sjukskrivningarna där majoriteten handlar om kvinnors psykiska ohälsa.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Dödsolyckorna. Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, kunskap och uppföljningar är avgörande samt forskning och tillämpning av ny kunskap. I byggbranschen har man arbetat aktivt för att minska arbetsolyckorna. Förebyggande arbete mot dödsolyckor ger resultat. Det behövs riktade insatser mot riskbranscher. Att poliser, brandmän och ambulanspersonal arbetar i miljöer som kan vara livsfarliga är allvarligt. Därför vill vi införa ett nytt brott – våld mot alarmeringspersonal – som bland annat omfattar angrepp mot sjukhuspersonal. Straffskalan för brottet ska vara som lägst fängelse i sex månader.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar – inte minst hos kvinnor – men tillgången till stöd är för dålig. Det hänger bland annat ihop med kompetensbrist. Även ledarskapet och möjligheten att påverka sin arbetssituation har betydelse. Den som lider av lättare psykisk ohälsa, som stressymptom, behöver snabb hjälp för att inte fastna i sjukskrivning. Vi vill kraftigt förstärka första linjens psykiatri och utbilda fler, att erbjuda enklare samtalsstöd åt personer med psykisk ohälsa. Det ska gå att få hjälp snabbt utan remiss.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Vi vill förbättra och förenkla läkarintygen. Vi vill även se en förstärkt rehabilitering med tidiga insatser, och täta uppföljningar mellan den sjukskrivna, arbetsgivaren, Försäkringskassan och läkaren. Vi vill se flexibla lösningar.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Vi vill hellre se ett kunskapscentrum. Men de största arbetsmiljöproblemen är dödsolyckor på arbetsplatserna, de ökande sjukskrivningarna, att poliser, brandmän och ambulanspersonal arbetar i miljöer som kan vara livsfarliga. När de utsätts för hot hindras de från att hjälpa människor i nöd.

Det gamla Arbetslivsinstitutet lades ner av Alliansen. Ska ni lägga ner detta också?

– Ja.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk tales­person, Vänsterpartiet

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– Se i första hand svar på fråga 2, om organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem. En viktig konkret fråga är att stärka skyddsombuden, såväl de lokala som de regionala. Skyddsombuden har en central roll för att förebygga och förbättra arbetsmiljön på landets arbetsplatser. De behöver mer resurser och bättre förutsättningar för utbildning, vidareutbildning och fortbildning.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Problem som beror på organisatoriska och sociala faktorer: hög arbetsbelastning, stress och andra psykiska påfrestningar i arbetet. Dessa problem ligger bakom var tredje arbetsskadeanmälan och är den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom bland kvinnor. För att lösa dessa arbetsmiljöproblem krävs bland annat mer resurser i form av fler anställda, i synnerhet inom offentlig sektor, tryggare anställningar och att arbetstagarna ges större inflytande över arbetets organisering.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Sjukskrivningar kopplade till psykosociala problem är särskilt vanligt i så kallade kontaktyrken inom välfärden: vård, skola, omsorg, socialtjänst. För att minska sjukskrivningarna inom dessa yrken vill vi tillföra mer resurser till välfärden i syfte att anställa fler och minska arbetsbelastningen. Vi vill även genomföra en generell arbetstidsförkortning, en reform som skulle ge människor mer makt över sin tid och bidra till minskad ohälsa. Dessutom vill vi stärka anställningstryggheten genom att bland annat avskaffa allmän visstidsanställning. En trygg anställning är en viktig grund för att må bra på jobbet.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Ja. Människor som är sjuka ska få sjukpenning. Att allt fler får avslag är ett resultat av regeringens hårda styrning av Försäkringskassan i syfte att få ner sjuktalen och en del av problemet. Vi kräver att fler får den sjukpenning de har rätt till.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Det bör vara upp till myndigheten att avgöra. Mot bakgrund av att hög arbetsbelastning, stress och andra psykiska påfrestningar i arbetet är ett stort och växande arbetsmiljöproblem vore det rimligt om myndigheten tog tag i detta först, alltså utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet med fokus på den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Said Abdu, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Liberalerna

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– Kvinnors arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken. Om vi vill att fler kvinnor ska jobba heltid, få mer själv­ständighet och bättre pensioner måste arbetsmiljön för­bättras så att de inte sliter ut sig. Fokus för en feministisk politik borde vara att möjliggöra arbete genom att erbjuda kvinnor högre lön, bättre arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Stress och psykisk ohälsa på grund av dålig planering av arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att göra något åt dåliga arbetsförhållanden. I kommuner och landsting faller arbetsgivaransvaret på politikerna. Företag måste följaktligen ges förutsättningar för att organisatoriskt förebygga arbetsmiljöskador. Det kan exempelvis vara genom utbildningar om hur arbetsgivaren systematiskt kan jobba med arbetsmiljöarbetet. Arbetsskadestatistiken visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. En särskilt oroväckande trend är att anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem har ökat sju år i rad. Mycket av stress och överbelastning som många av arbetstagarna kan känna beror ofta på dålig planering ifrån arbetsgivarsidan.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Dels förebyggande insatser men också en gedigen vård att lita på. Psykisk ohälsa måste tas seriöst. Det ska vara lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där, också om behoven blir större. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa. Några av våra konkreta förslag är att ge tydliga riktlinjer och stöd till arbetsgivare så att det effektivare kan förebygga stressrelaterade sjukdomar.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Liberalerna står bakom principen att det ska finnas fasta kontrollstationer i sjukförsäkringen, där arbetsförmågan stegvis prövas mot först det egna arbetet, sedan mot en större del av arbetsmarknaden. Men vi är bekymrade över rapporter om att normalt förekommande arbete tolkas i hårdaste laget.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Liberalerna ser inte något behov av en ny arbetsmiljö­myndighet. Arbetsmiljöfrågor sköts primärt av arbetsmarknadens parter, vilket Liberalerna ser som en garant för den svenska modellen, tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Det gamla Arbetslivsinstitutet lades ner av Alliansen. Ska ni lägga ner detta också?

– Liberalerna ser inte något behov av en ny arbetsmiljö­myndighet. Arbetsmiljöfrågor sköts primärt av arbets­marknadens parter, vilket Liberalerna ser som en garant för den svenska modellen, tillsammans med Arbetsmiljö­verket.

Erik Slottner, talesperson i arbetsmarknadsfrågor, Kristdemokraterna

Vilken är valets viktigaste arbets­miljö­fråga?

– En mycket allvarlig fråga är hur antalet dödsfall ökat sedan 2014. Ökningen är en yttersta konsekvens och en tragisk indikator på brister i arbetsmiljön. Vi menar att Arbetsmiljöverket behöver arbeta mer förebyggande än vad som görs i dag. Dagens regeringspartier valde att öka antalet arbetsmiljöinspektörer kraftigt. Men det lamslog myndigheten och ledde till stark kritik från Riksrevisionen. Arbetsmiljöverket behöver hitta sina rutiner, och utveckla det förebyggande arbetet i högre grad än i dag.

Vilka är de största arbets­miljö­problemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

– Den psykosociala arbetsmiljön, den psykiska ohälsan är den vanligaste orsaken när det gäller arbetssjukdom hos kvinnor. Mobbning och trakasserier spelar en stor roll i dessa fall. Ytterligare en faktor som skulle underlätta är att renodla och specialisera exempelvis vården och läraryrket så att sjuksköterskor får vara just sjuk­sköterskor och lärare får ägna tiden åt undervisning. Vi föreslår därför servicepersonal inom vården och lärarassistenter och andra vuxna i skolan.

40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psyko­sociala problem. Vad tänker ni göra åt det?

– Vi måste vidta fler åtgärder. Grundläggande krävs en arbetsledning som tar frågorna på allvar och säkrar en organisation som främjar ett hållbart arbetsliv. Vi vill särskilt betona möjligheten att kombinera arbetslivet med föräldraskap. Vi vill också se en arbetsmiljöstrategi som i högre grad manar arbetsgivare att bedriva ett bra förebyggande arbete. Kristdemokraterna vill prova en modell med arbetsplatsrådgivare, anställda av Försäkringskassan eller annan lämplig myndighet, som kan utgöra ett stöd i såväl arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet generellt, som i enskilda rehabiliteringsfall. Så skulle arbetsgivarnas kunskap om arbetsmiljölagen öka, liksom kunskaper om hur rehabilitering går till i praktiken. Vi har avsatt 50 miljoner kronor per år för att finansiera ett treårigt, geografiskt avgränsat pilotprojekt med arbetsplatsrådgivare.

Fler får avslag på an­sökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Är Försäkringskassan för hård i bedömningen?

– Att fler får avslag på sin ansökan om förlängd sjukpenning beror framför allt på att Försäkringskassan i dag klarar av att göra fler avstämningar efter 90 respektive 180 dagar av ett sjukfall än tidigare. Det är så sjukförsäkringen ska fungera. Men sedan måste politiken följa utvecklingen så att bedömningarna är rättssäkra och korrekta.

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap startar den 1 juni. Vilka problem borde de lösa först?

– Den nya myndigheten ska stödja arbetsmiljöarbetet, sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö och visa hur man kan arbeta framgångsrikt med arbetsmiljöfrågor samt att utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken.

Det gamla Arbetslivsinstitutet lades ner av Alliansen. Ska ni lägga ner detta också?

– Vi hoppas att den nya myndigheten utifrån sitt starka stöd hos arbetsmarknadens parter ska kunna arbeta med att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö, med mera.

Petra Weiss

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö