Arbetsmiljö

780 tillbud på sex år

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av Statens institutionsstyrelse vid vite om 800 000 kronor. Bilden visar exteriören på ett av SiS ungdomshem. Foto: Marcus Ericsson / TT
Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av Statens institutionsstyrelse vid vite om 800 000 kronor. Bilden visar exteriören på ett av SiS ungdomshem. Foto: Marcus Ericsson / TT

Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot Statens institutionsstyrelse. Nu kräver verket åtgärder för att minska risken för hot och våld mot anställda på vårdhemmen.

Publicerad

Mellan år 2015 och april 2021 förekom 780 tillbud kopplade till hot och våld på de vårdhem som Statens institutionsstyrelse, Sis, ansvarar för. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i sitt beslut i början av september. Arbetsmiljöverket radar upp flera brister och kräver en rad åtgärder för att bedöma risker kopplade till hot- och våldssituationer. Senast den 15 mars nästa vår ska åtgärderna vara genomförda – annars riskerar myndigheten ett vite på 800 000 kronor.
Arbetsmiljöverket anser att de 780 tillbuden beror på bristande rutiner på Sis för att bedöma riskerna i arbetet. Myndigheten ger flera exempel på tillbud som berott på brister i rutiner för undersökning och riskbedömning: En arbetstagare var i pingisrummet med en av de ungdomar som bodde på vårdhemmet. Ytterligare tre ungdomar kom in, släckte ljuset, hoppade på och började slå arbetstagaren. Arbetstagaren hann inte larma utan ropade på hjälp. Annan personal kom till undsättning. Arbetstagaren sjukskrevs efter händelsen. I institutionsstyrelsens egen utredning efter händelsen framkom att vårdhemmets riskbedömning inte visade någon förhöjd risk med ”signaler” på dåligt psykiskt mående hos ungdomarna.

Vid ett annat tillbud framkom att den individuella riskbedömningen inte tog hänsyn till ungdomens bakgrund som eventuella domar om våldsbrott eller användandet av våld i övrigt.

Arbetsmiljöverket hänvisar både till sin föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön samt arbetsmiljölagen och skriver i beslutet:


"Arbetsmiljöverket bedömer att

ni brister i ert tillvägagångssätt för att fånga upp alla riskfaktorer vid den dagliga undersökningen i arbetet med ungdom och klienter."

Verket kräver nu en skärpning av dessa och flera andra åtgärder. Arbetsmiljöverket vill även se en bättre introduktion av nyanställda och vikarier – inte minst vad gäller risken att utsättas för hot och våld. Andra åtgärder som krävs är att alla anställda ska ha tillgång till larm för att snabbt kunna kalla på hjälp om något händer. Arbetsuppgifter som innebär en extra risk för hot och våld ska inte utföras som ensamarbete och utbildningen om våld och hotsituationer måste bli bättre. Verket påpekar också att om risken för hot och våld är påtaglig får arbetet inte utföras av en ensam person.

Vid Arbetsmiljöverkets digitala inspektion i juni presenterade Statens institutionsstyrelse, enligt verkets beslut, det regeringsuppdrag som institutionsstyrelsen fått för att öka säkerheten för både arbetstagarna och ungdomarna. Institutionsstyrelsen beskrev också att arbetsmiljön blivit tuffare med yngre ungdomar som begått grövre brott och att man uppgraderat sitt rapporteringssystem och uppmuntrat personalen att anmäla incidenter och tillbud.

Arbetsmiljöverket skriver i beslutet att det under inspektionen fanns en samsyn mellan parterna om de brister som verket funnit.

Enligt verkets beslut anser Statens institutionsstyrelse att Arbetsmiljöverkets krav är rimliga. Ett arbete att åtgärda bristerna pågår, men mer tid behövs. Arbetsmiljöverket förlängde också tiden för när vitet skulle kunna krävas från mitten av januari 2022 till mitten av mars.

Statens institutionsstyrelse är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Sis har 23 ungdomshem med 700 platser och elva så kallade LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. På LVM-hemmen är flertalet av de intagna omhändertagna enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall.