Arbetsmiljö

Arbetet trappas upp mot trakasserier

Clas Lundstedt. Foto: Hans Alm
Clas Lundstedt. Foto: Hans Alm
Anna Johansson Milova­novic. Foto: Arbetsmiljöverket
Anna Johansson Milova­novic. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsgivare lever inte upp till lagkraven på att förebygga sexuella trakasserier. Det visar en tillsyn som DO gjort.Regeringen satsar nu 5,5 miljoner kronor för att råda bot på okunskapen.

Publicerad

Med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i spetsen meddelade regeringen den 8 juli att Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket, AV, får ett nytt uppdrag: Myndigheterna ska informera arbetsgivare om deras ansvar att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. DO får 4,5 miljoner kronor och AV får 1 miljon kronor.

– Vi tycker att det är positivt att regeringen vill satsa på att fördjupa kunskapen om arbetsgivares skyldigheter att förebygga kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, säger Anna Johansson Milovanovic, jämställdhetsstrateg på Arbetsmiljöverket.

Satsningen är en fortsättning på ett uppdrag från 2018 där DO och AV bland annat skulle ta fram en webbsida med information om vilka krav diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivare. Informationen samlades i en broschyr som skickades ut till 157 000 arbetsplatser. Broschyren spreds också på cirka 4 400 arbetsplatser i samband med att Arbetsmiljöverket gjorde inspektioner.

– I vårt förra uppdrag såg vi att många arbetsgivare behövde stöd och konkret vägledning i hur man ska hantera de här frågorna, säger Anna Johansson Milovanovic.

Dessutom ordnades ett seminarium för myndighetschefer kring arbetsgivarens ansvar.

DO och Arbetsmiljöverket ska nu utveckla och sprida informationen som finns på respektive myndighets webbsidor. Över 6 000 personer har hittills besökt webbsidan antingen hos Arbetsmiljöverket eller hos DO sedan den lades upp. Broschyren, som finns på myndigheternas webbsidor, har laddats ner cirka 2 000 gånger.

Nu drar myndigheterna igång planeringen för det nya uppdraget, som ska redovisas senast den 1 april 2020.

Mer information behövs. 2017 kom en ändring i diskrimineringslagen som rör arbetsgivarens skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering. En del i det är att lagen nu ställer tydliga krav på att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Sedan dess har DO granskat hur 880 arbets­givare i olika branscher arbetar för att motverka trakasserier. 80–90 procent av arbets­givarna hade i något avseende brister i sitt arbete. Vanligast var att det saknades rutiner och riktlinjer för hur arbetsgivaren har tänkt motverka repressalier.

– Det är förvånande många, särskilt med tanke på den uppmärksamhet frågorna har fått i samband med metoo-uppropen, säger pressansvarig Clas Lundstedt på DO.

Myndigheten följer nu upp sin första tillsyn för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda

Arbetsgivarens ansvar i arbetet mot sexuella trakasserier:

1. Arbeta fortlöpande och proaktivt: Undersök, analysera, åtgärda och följ upp.

2. Ha tydliga skriftliga riktlinjer.

3. Ta fram skriftliga rutiner där det framgår till exempel till vem den utsatta personen ska vända sig för att snabbt kunna få hjälp.

4. Agera direkt: Arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda gäller så fort hen får vetskap om trakasserier.

Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen, medan kränkande särbehandling är förbjudet enligt arbetsmiljölagen.

Källa: DO, Arbetsmiljöverket.