Arbetsmiljö

Tusentals krav efter Arbetsmiljöverkets besök

Arbetsmiljöverket har gjort drygt 1 200 besök hos omkring 150 arbetsgivare inom äldreomsorgen.  3 500 krav har riktats mot arbetsgivarna att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Publicerad

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år.

– Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Många av bristerna vi sett handlar om att arbetsgivaren inte har undersökt, riskbedömt och åtgärdat risker i arbetet. Våra krav gäller därför förbättringar i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket också innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det ssäger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen, i ett uttalande på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Hittills har 760 arbetsställen, såväl inom hemtjänst som inom särskilda boendeformer, inspekterats för att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförs enligt de lagar och regler som gäller. Inspektionerna fokuseras särskilt på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar. Dessa faktorer ligger bakom en växande andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen.

En viktig förutsättning är att det finns en balans mellan arbetsbelastning och de resurserna som finns inom äldreomsorgen.

– Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det, säger Peter Burman.

Ledningens engagemang avgör balansen mellan krav och resurser

Inspektionsinsatsen omfattar, förutom enskilda omsorgsenheter, även tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer.

– Ledningens engagemang är avgörande för att ge personalen de rätta förutsättningarna för balansen mellan resurser och krav. Det gäller givetvis ledningens stöd både för chefer och omvårdnadspersonal.

Här är de utvecklingsområden som Arbetsmiljöverket pekat på:

• Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller belastningsergonomi och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.

• Dokumentation och skriftliga rutiner kring riskbedömningar

• Riskbedömning gällande chefers arbetsmiljö.

• Tydlig balans mellan krav och resurser.

• Arbetstagare ska känna till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt.

• Att stöd finns för prioriteringar vid resurs- och tidsbrist.

Syftet med inspektionerna är att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Tillsynen fortsätter under hela 2019 och totalt kommer omkring 200 arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete att inspekteras.