Arbetsmiljö

Polisen: Svårt bevisa människohandel

Kajsa Wahlberg. Foto: Lars Hedelin
Kajsa Wahlberg. Foto: Lars Hedelin

Bevisning. Polisen har svårt att få utnyttjade att berätta om missförhållanden. Det gör det svårt att fälla oseriösa arbetsgivare för människohandel. Det anser kommissarie Kajsa Wahlberg.

Publicerad

Det har endast kommit en fällande dom för människohandel för tvångsarbete. Det konstaterar kommissarie Kajsa Wahlberg, som arbetar med människohandelsfrågor på nationella operativa avdelningen på Polisen. Domen kom 2012 och handlade om bärplockare som tvingats till Sverige för att arbeta. Efter det har Polisen inlett förundersökningar om människo­handel för tvångsarbete, men de har inte lett till att någon fällts för brotten. Däremot kan ärendena resultera i att arbetsgivaren fälls för andra brott, som bedrägeri, brott mot utlänningslagen, skattebrott eller ocker.

– Det har initialt sett ut som människohandel, men vi har inte lyckats bevisa det, säger Kajsa Wahlberg.

Lagen kräver att förövarna ska ha haft för avsikt att utnyttja personen och använt sig av otillbörliga medel, som exempelvis olaga tvång eller hot, vilket kan vara svårt att bevisa. Även om lagen förtydligades i fjol på den punkten kan människohandel för tvångsarbete fort­farande vara svårt att bevisa, enligt Kajsa Wahlberg. Polisen ska till exempel kunna styrka en persons berättelse om 18 timmars arbets­dagar, vilket kräver en hel del spaningsresurser.

– Polisen behöver bli bättre på att hitta bevisning som stödjer offrens berättelse, säger hon.

En del arbetsplatser är svårare att övervaka än andra. Ett restaurangkök är till exempel svårare att hålla under uppsikt än en byggarbetsplats. Brottet kan också ha påbörjats i ett annat land, om en person till exempel rekryterats för arbete i sitt hemland och sedan transporterats till Sverige.

Kajsa Wahlberg lyfter också fram att lagen är komplicerad. De utnyttjade människorna, offren, är ofta inte heller benägna att sam­arbeta, eftersom de behöver försörjningen som arbetet ger och riskerar att behöva åka tillbaka till sitt hemland efter den rättsliga processen.

– Arbetet mot oseriösa arbetsgivare och människohandel bygger på att offren berättar för oss om missförhållanden och att vi kan styrka deras berättelse, säger hon.

Är lagen om människohandel för tvångs­arbete så otydlig och svår att den inte går att tillämpa?

– Helt omöjligt är det inte, men det är väldigt knepigt.

I fjol infördes ett nytt brott i brottsbalken: människoexploatering, alltså utnyttjande av människor genom till exempel tvångsarbete eller arbete under uppenbart orimliga villkor som oavlönat arbete.

– Det nya brottet ska kompensera för att människohandelsparagrafen är så komplex. Kan vi inte bevisa brottet människohandel så kan vi försöka bevisa människoexploatering som ett alternativt brott, säger Kajsa Wahlberg.

I fjol fick Polisen också större möjligheter att göra kontroller på arbetsplatser. Innan den nya lagen trädde ikraft krävdes en brottsmisstanke för tillträde. Kajsa Wahlberg anser inte att det räcker.

– Jag tror inte myndigheterna har tillräckliga resurser för att kunna skrämma arbetsgivare med kontroller och sanktioner i tillräckligt stor omfattning.

Problemen är så omfattande att mer måste göras för att komma till rätta med dem.

– Människor som utnyttjas på arbetsmarknaden far illa och företag som bryter mot reglerna får konkurrensfördelar som är systemhot­ande.

Arbetsgivare riskerar böter eller fängelse

• Arbetsgivare som med­vetet eller av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige bryter mot utlännings­lagen.

• Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Arbets­givaren riskerar också en straffavgift, som höjdes i juli 2018.

• Riskerar rätt till alla offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år och återbetalningsskyldighet för tidigare utbetalda bidrag.

• Huvudregeln är att en anställd utan giltiga tillstånd har lagstadgad rätt till lön för utfört arbete från sin arbetsgivare.

• Arbetsgivare som anställer personer som är medborgare i länder utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Flertalet behöver arbetstillstånd.

• Skatteverket ska med­delas om anställningen.

Källa: Migrationsverket och utlänningslagen.