Arbetsmiljö

Utsatta yrkesgrupper saknas i förordningen

Tina Nordling, ombudsman på LO. Foto: Joacim Schwartz

ARBETSSKADOR. Covid-19 läggs till på listan över smittsamma sjukdomar som anses ha kunnat drabba personer på deras arbetsplatser. Utsatta grupper som bussförare och handelsanställda omnämns inte. – Det här är inte bra, säger Tina Nordling på LO.

Publicerad

Virussjukdomen covid-19 blir den tjugofjärde sjukdomen på listan över sjukdomar som man kan anses ha fått via sitt arbete. Andra sjukdomar på listan är till exempel tbc, hepatit och sars. Regeringens beslut om tillägget på listan gäller retroaktivt, från den 1 februari i år, och gör det möjligt att få rätt till ersättning från den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen.

För att covid-19 ska kunna anses som en arbetsskada krävs dock, enligt reglerna, att man ska ha blivit sjuk på grund av sitt arbete vid sjukvårdsinrättning, eller i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänder­tagande eller hantering av smittförande djur eller material.

På LO är man kritisk till formuleringarna. I sitt remissvar till regeringen tog LO upp att fler yrkesgrupper riskerar att bli smittade genom arbetet, exempelvis busschaufförer och butikspersonal.

– Det här är inte bra. Det är fler grupper än de som nämns som riskerar att smittas och de ska ha samma skydd, säger Tina Nordling, som är ombudsman på LO och som skrev remissvaret.

– Man borde i stället se vilka som kan drabbas av smittsam sjukdom.

Hon tillägger:

– Konsekvensen blir att man inte får full ersätt­ning trots att man blivit drabbad på arbetet. Det här kan slå hårt. Vi vet inte heller i dag vilka problem man kan få.

Varför tror du att inte fler arbetsuppgifter omnämns i förordningen?

– Det var väl inte ett scenario som man hade tänkt sig, att så många skulle bli smittade på jobbet som man faktiskt ser i dag.

Listan är också problematisk i sig, anser LO:s företrädare. Den behöver revideras när det kommer nya sjukdomar och den tenderar att styra Försäkringskassans bedömning. Tina Nordling menar att Försäkringskassan generellt gör snäva bedömningar och att listan gör det enklare.

– Den används som att de här är de smitt­samma sjukdomar du kan få i arbetet. Därför blir det också svårare att få något annat godkänt. Det här ser vi förstås som ett problem.

I stället för en lista vill LO att de smittsamma sjukdomarna ska hanteras och prövas på samma sätt som andra arbetsskador.

Givet att listan finns är LO ändå positiva till att covid-19 lagts till, eftersom det gör det möjligt att få ut ersättning för arbetsskada från den försäkring som parterna har avtalat om, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Men även här finns problem. Tina Nordling påpekar att tillägget på listan i dagsläget inte har någon effekt, eftersom TFA ställer krav på att den som drabbats ska ha problem som finns kvar mer än 180 dagar.

– Det här är ganska verkningslöst innan vi får till en förändring av villkoren i de avtalade försäkringarna.

När Arbetarskydd går till tryck har förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv inletts. KFO har ännu inte svarat.

Försäkringskassan är den myndighet som prövar om någon har rätt till ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen. Daniel Hansson är områdeschef på Försäkringskassan och har frågor om arbetsskador på sitt bord. Han konstaterar att ingen ännu sökt ersättning och angett smitta av corona som skäl. Han tror att det kommer att fortsätta att vara så, trots att listan nu utökats.

– Troligen är det vanligaste anspråket vi kommer att få se ansökningar om efter­levande­liv­ränta och begravningshjälp via Pensionsmyndigheten, säger Daniel Hansson och tillägger att han förstås hoppas att så få som möjligt avlider av viruset.

Enligt Daniel Hansson ger inte tillägget på listan en covid-sjuk arbetstagare automatisk rätt till så kallad livränta från arbetsskadeförsäkringen. För det krävs nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst och den nedsattheten ska vara i minst ett år framåt. Daniel Hansson förklarar att listan finns för att på ett tydligt sätt peka ut sjukdomar som kan bero på arbetet.

Det finns uppgifter om arbetstagare, exempelvis busschaufförer, som smittats. Deras arbeten finns inte med på listan – vad händer med dem?

– De omfattas inte.

Daniel Hansson ser dock att det för vissa yrken kanske finns möjligheter att hävda att de drabbats på grund av en arbetsolycka.

– Om en anställd blir attackerad av en person med covid-19 så skulle den anställde eventuellt kunna få ersättning. För man skulle kunna se det som en arbetsolycka, alltså inte en sjukdom, och därmed skulle det också kunna omfattas. Men vi har aldrig prövat det.

Hur ser du på de att det finns grupper som riskerar att smittas som inte omnämns?

– Det är riksdag och regering som bestämmer det.

Arbetarskydd har både via telefon och e-post vid ett flertal tillfällen begärt att få intervjua någon på Socialdepartementet. Departementet avböjer intervju men svarar via e-post. På frågan om vad regeringens tillägg till listan betyder för exempelvis en busschaufför som smittas och insjuknar på grund av sitt arbete, skriver Viktor Nyberg, pressekretare på socialdepartementet, så här:

”Personer som kan smittas genom att de får handskas med smittförande person, djur eller material kan tillhöra en mängd olika yrkesgrupper. Det är Försäkringskassan som i det enskilda fallet bedömer om personen omfattas av personkategorin för regleringen. Regeringen kan inte föregripa Försäkringskassans tillämpning.”

Ovanligt med livränta efter smitta

Livränta är den vanligaste ersättningen från den statliga arbetsskadeförsäkringen. För rätt till ersättning krävs nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst. Nedsättningen ska vara i minst ett år framåt. Det är Försäkringskassan som beslutar. Livränta på grund av arbetssjukdom är ovanligt.

Vad som är en arbetsskada regleras i Socialförsäkrings­balken i kapitel 39. Arbetsskada är en skada orsakad av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Över­vägande skäl ska tala för att skadan har upp­kommit på så sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om i vilken utsträckning en skada, som inte beror på ett olycksfall men som har framkallats av smitta, ska anses som arbetsskada.

På www.anmalarbetsskada.se finns mer information om hur man anmäler arbetsskador.

Källa: Regeringen, Försäkringskassan.