Arbetsmiljö

Södertälje sjukhus får miljonböter för trånga toaletter

Södertälje sjukhus har inte åtgärdat de trånga toaletterna som Arbetsmiljöverket krävde. Nu har förvaltningsrätten slagit fast att det blir 1 000 000 i böter. Stockholms läns landsting får böta lika mycket.

Publicerad

Ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen ska det vara om en arbetstagare behöver böja sig ned. Hjälpmedel, som exempelvis rullatorer måste också få plats och kunna användas på toaletterna. Men så såg det inte ut på Södertälje sjukhus.  I maj 2012 beslutade därför Arbetsmiljöverket att sjukhuset efter den 1 januari 2017 skulle vidta vissa åtgärder. Kravet var förenat med ett vite på 5 000 000 kronor.

Vid uppföljningsinspektioner den 18 och 31 januari 2017 konstaterade Arbetsmiljöverket att åtgärderna inte var gjorda. Verket vände sig till förvaltningsrätten för att vitet skulle dömas ut.

Södertälje sjukhus höll inte med om Arbetsmiljöverkets beskrivning av läget kring toaletterna och ansåg att vitet var oskäligt högt.

Sjukhuset ansåg också att Arbetsmiljöverkets anteckningar var ospecifika och att toaletter och hygienutrymmen blandats ihop. Sjukhusets inställning var att utrymmena uppfyllde kraven för hjälpmedel som används vid toalettbesök. Sjukhuspersonalens uppgifter om att arbetet i hygienutrymmena upplevdes som trångt har också använts av verket. Dock fanns det endast i ett fåtal fall bilder eller måttangivelser som tydliggjorde på vilket sätt bolaget brutit mot föreläggandet.

Bolaget påpekade att Stockholms läns landsting år 2013 beslutade att bygga nya lokaler för verksamheten. Den ny- och ombyggnationen har drabbats av förseningar som ligger utanför sjukhusets kontroll men kommer att vara klar i slutet av 2018. Särskilda skäl för att jämka vitet utgörs också av att bolaget inte, som hyresgäst, har kontroll över fastigheten eller byggnationen, påpekade företrädare för Södertälje sjukhus.

Arbetsmiljöverket stod fast vid sin ansökan.

Förvaltningsrätten konstaterar att Arbetsmiljöverket funnit att en del förbättringar har gjorts men att en del är kvar. Bland annat uppfyller inte hygienutrymmena kraven för större hjälpmedel och enligt skyddsombudet gör de trånga utrymmena att personalen slår sig och snubblar.

Förvaltningsrätten konstaterar att vitesbeloppet är högt och att det är förenat med en lång åtgärdstid. Med tanke på den aktör som det riktas mot samt den långa tid som sjukhuset har haft på sig är det dock inte oskäligt. Rätten anser att Arbetsmiljöverkets minnesanteckningar är mycket allmänt hållna och inte ger en tydlig bild av hur och i vilken omfattning det finns mer att rätta till. Även om inte alla åtgärder ännu är genomförda i sin helhet så har det satts i gång om- och tillbyggnation av lokalerna. Förvaltningsrätten bedömer att det finns skäl att jämka vitet och dömer ut ett jämkat vite om 1 000 000 kronor.

Stockholms läns landsting som hyrt ut lokalerna till Södertälje sjukhus för omvårdnadsarbete får även de betala ett vite på 1 000 000 kronor eftersom de inte gjort tillräckliga åtgärder för patienttoaletterna i tid.