special asbestdöden

Fusk med asbest skadar fortfarande

Vid rivningar fuskar vissa byggföretag medvetet med skydden mot de livsfarliga asbestfibren.

ARBETSSJUKDOMAR. Nyanvändning av asbest är förbjudet. Ändå förekommer fusk och regelbrott. I synnerhet är utbildningen ett problem.

Publicerad Uppdaterad

Gradvis ökade medvetenheten om att asbest är hälsovådligt. Byggbranschens parter kollektivavtalade om begränsad användning i mitten av sjuttiotalet. Parallellt avvecklade skeppsvarven användningen av rädsla för skadestånd i USA, berättar professor Bengt Järvholm.

– Det var de två storanvändarna. Det påverkade importen av råasbest.

1975 beslutade Arbetsmiljöverkets föregångare Arbetarskyddsstyrelsen om det första gränsvärdet. Som en följd minskade import och användning ytterligare. Gränsvärdet skärptes gradvis i ännu några steg och 1982 kom ett förbud som ofta beskrivs som ett ”totalförbud”. Dock var det ett förbud mot nyanvändning. Att hantera asbest i forskning är fortfarande tillåtet. Eftersom asbest finns på många ställen kan det även vara tillåtet att borra, såga, högtryckstvätta och blästra asbesthaltigt material. Det krävs dock tillstånd från Arbetsmiljöverket. Undantaget är borrning, om det rör sig om ”max tre tillfällen per arbetsgivare och kalenderår om den totala arbetsmängden för arbetet är mindre än en persontimme per tillfälle, om utsugsanordning används och om anordningen är placerad i direkt anslutning till håltagningen”.

Utbildning krävs för rivning

Rivning av asbest är också tillåtet. Det kräver dock skriftligt tidsbegränsat tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillstånd beviljas bara om arbetsgivaren kan visa att den som ska leda samt de som ska utföra arbetet är utbildade att hantera asbest säkert. Den som fått tillstånd måste anmäla varje arbetsplats för asbestrivning. Dessutom behöver rivningsentreprenören riskbedöma arbetet med särskilt fokus på hur man förebygger spridning av damm. Asbestsanerarna ska bära personlig skyddsutrustning. Dammsugare och punktutsug ska vara så effektiva att minst 99,95 procent av asbestdammet avskiljs.

I januari i år rapporterade Arbetsmiljöverket om sitt arbete med asbest till regeringen. De senaste tre åren har Arbetsmiljöverket beviljat drygt 300 tillstånd per år. Mellan 2020 till 2022 återkallades 19 tillstånd efter konstaterade regelöverträdelser. Årligen får myndigheten in omkring 27 000 anmälningar gällande arbete som ska påbörjas där det finns asbesthaltigt material.

Utifrån anmälningarna gör Arbetsmiljöverket stickprover i arbetslivet. Om arbetsmiljöinspektören stöter på mindre allvarliga regelöverträdelser kan hen ställa krav på arbetsgivaren. Det har öppnats 386 sådana ärenden hos myndigheten de senaste tre åren. Om det vid inspektion visar sig att asbestsanering pågår och om tillstånd eller utbildningsintyg saknas, kan myndigheten besluta om ett så kallat avgiftsföreläggande med sanktionsavgift samt lägga ett omedelbart förbud. 99 sådana ärenden startades åren 2020-2022.

Sanktionsavgifterna är olika stora beroende på hur allvarlig förseelsen är och hur stort det ansvariga företaget är. 400 000 kronor är högsta avgiften.

Byggbranschens parter var alltså tidiga med att avtalsvägen begränsa asbestanvändningen. Fortfarande samverkas det kring frågan. Nyligen har Byggnads, Byggföretagen och andra aktörer tillsammans med Prevent skapat ett utbildningsmaterial för att alla som är inblandade i ombyggnadsprojekt ska bli bättre på att känna igen asbest.

Den mest brännande frågan är utbildningen om asbest som Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver.

– Vi behöver få ordning på asbestutbildningarna. Idag finns inga som helst krav eller certifiering, vem som helst egentligen kan starta en asbestutbildning vilket är märkligt, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads.

Föreskrifterna innehåller krav på vad en utbildning ska innehålla men det finns ingen kvalitetsgranskning på utbildningarna. Det finns inte heller någon offentlig lista på vilka utbildningsgivare som är tillräckligt bra. Byggnads har fått uppgifter om utbildningsgivare som inte håller måttet, säger Johan Torstensson Aas. Byggföretagens arbetsmiljösamordnare Berndt Jonsson bekräftar att utbildningsfrågan är ett problem.

– Eller rättare sagt kompetensen. Ytterst borde man göra ett kompetenstest. Det borde vara lite som när man tar körkort. Du kan ha lärt dig lite hur som helst, men vi testar att du kan.

Kan bli parterna som tar över ansvaret

I dagsläget finnas varken någon kontroll av utbildningsgivarna eller någon officiell ”uppkörning”, om man ska fortsätta liknelsen vid körkort. Både Byggnads och Byggföretagen verkar i den riktningen.

– Det kan bli så att parterna tar över ansvaret för säkerställandet att asbestsanerarna har rätt kompetens, säger Berndt Jonsson.

I sin rapport skriver Arbetsmiljöverket att inspektören som är på plats vid en asbestsanering kan ha problem att säkerställa att de utbildningsintyg som visas upp faktiskt gäller för de personer som bär intygen. Myndigheten får nämligen inte kräva legitimation.

Liksom byggparterna anser Arbetsmiljöverket att ”ett tillförlitligt register över godkända utbildningsgivare skulle vara ett led i att säkerställa att de som utbildar har kunskapen att utbilda och ge rätt och relevanta kunskaper till dem som hanterar asbest i arbetet. Det skulle även underlätta Arbetsmiljöverkets arbete med uppföljning och kontroll på området”, skriver man.

Myndigheten är också positiv till idén att en extern aktör ansvarar för examination och utbildningsintyg.

Även Johan Torstensson Aas är inne på detta:

– Man bör få göra ett prov efteråt som inte tillhandahålls av utbildningsgivaren. Antingen kan branschen skapa ett branschkrav eller så kan det finnas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller helst både och. Det kommer att leda till att de oseriösa utbildningsgivarna lägger ned.