Arbetsmiljö

Krav på föreskrift om bärgarskydd får nej

Arbetarskydd skrev redan för ett år sedan om kraven på bärgarnas säkerhet. Ur Arbetarskydd 6/2018.
Arbetarskydd skrev redan för ett år sedan om kraven på bärgarnas säkerhet. Ur Arbetarskydd 6/2018.

Efter kammarrättens dom om att det inte går att ställa generella krav på skyddsfordon för bärgare vill experter, fack och arbetsgivare se en föreskrift. Men Arbetsmiljöverket säger nej.

Publicerad

Det juridiska papperskriget om bärgarnas säkerhet har nått vägs ände. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i maj att den inte tar upp frågan om bärgarnas säkerhet. Domarna från kammarrätten i Göteborg står fast och Arbetsmiljöverkets linje gäller framöver: det går inte att med stöd av arbetsmiljölagen ställa generella krav på att bärgare ska använda TMA-skydd när de jobbar på farliga vägar som är skyddsklassade av Trafikverket.

Arbetsmiljöverket har därför under våren gått igenom alla sina 200 tidigare beslut med krav på TMA-skydd. Arbetet är färdigt inom kort och de generella besluten kommer att hävas.

Frågan om hur kraven på bärgarnas skydd skulle se ut aktualiserades i och med att Arbets­miljöv­erkets generaldirektör tog ett principiellt ställningstagande vid årsskiftet 2015-2016. Beslutet innebar att arbetsgivaren själv skulle göra en riskbedömning av arbets­momenten vid bärgning innan Arbetsmiljö­verket fattade beslut om krav på TMA-skydd.

Myndigheten hade dock redan före årsskiftet fattat beslut som innebar att generella krav på skydd kunde ställas. Transportarbetareförbundet ansåg att de här två besluten ledde till att deras medlemmar utsattes för högre risker i vissa län. De har därför drivit frågan om bärgarnas skydd. Efter bakslagen i rätten är facket oroat över följderna.

– De som utför servicearbete på väg utsätts för större risker för skador och dödsfall, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.

För att öka bärgarnas säkerhet har en före­skrift för servicearbete på väg med krav på TMA-skydd lyfts upp som en möjlig lösning av flera.

Maria Steinberg, arbetsmiljöexpert och jurist, påpekar att servicearbete på väg är ett livsfarligt jobb där man rör sig oskyddad på vägbanan mitt bland trafiken.

– Varför utfärdar Arbetsmiljöverket inte en föreskrift som kräver att skyddsfordon ska användas på skyddsklassade vägar? frågar hon.

Både Transportarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationen Transport­före­tagen påpekar att de sedan flera år tillbaka har framfört behovet av en föreskrift för servicearbete på väg, där krav på TMA-skydd skulle kunna ställas.

Dels skulle det förbättra arbetstagarnas säkerhet, dels skulle det leda till konkurrensneutralitet mellan företagen.

– Det skulle bli lika för alla i lagen, säger arbetsmiljöexpert Alf Berglund på Transportföretagen.

Också förvaltningsrätten i Göteborg var inne på samma linje när den prövade om det finns stöd i arbetsmiljölagen för att ställa generella krav på TMA-skydd. Rätten konstaterar att vissa arbetsmoment eller en verksamhet kan vara så pass farliga att det alltid krävs specifika skyddsåtgärder. ”Primärt torde det då vara lämpligt att Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter på området”, står det i domskälet i en dom från 2017.

Ett liknande krav på användning av skyddsfordon på skyddsklassade vägar finns för vägarbetare. Det är dock Trafikverket som ställer det.

– Man kanske skulle kunna tolka i analogi med nämnda bestämmelser, så att de som arbetar med servicearbete på väg får samma skydd som andra som jobbar på vägen, säger Maria Steinberg.

Inga nya föreskrifter kommer att utfärdas, enligt enhetschef Karin Sundh-Nygård på Arbets­miljö­verket. Hon påminner om att föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att arbetsgivaren ska riskbedöma.

– Det finns redan en lagstiftning som arbets­givaren ska följa. Om skyddsombudet och arbetsgivaren inte blir överens så finns vi, säger hon.

Enligt henne blir branschens arbetsmiljö­arbete lidande när parterna förlitar sig på myndig­heten och inte själva diskuterar frågan.

– Jag tror att parterna blir bättre när de inser att man måste komma överens för att inte få skyddsombudsstopp.