LO-kongressen

Under måndagen avslutade LO sin 30e kongress.

Att hata eller inte hata SD – det var kongressens avslutande gordiska knut

De sista motionerna som behandlades under LO-kongressen berörde bland annat frågan om ifall LO ska ta fram en medie- och opinionsstrategi – och om man ska verka för att Estelle ska få gifta sig utan regeringens godkännande.

Publicerad Uppdaterad

När de avlutande punkterna diskuterades under LO-kongressens sista dag uppstod en livlig debatt i bland annat hur man ska bemöta SD. 

Efter flera anföranden som förespråkade bifall till en att-sats som innebar ett förslag om att LO måste ha en mer konsekvent och intensifierad strategi grundad i en facklig antirasism mot SD och fascism blev styrelsen, som hade föreslagit att avslå punkten, överkörd - och den fick bifall. 

Motionens rubrik lydde ”Hata SD” - Mikael Johansson sa att även om rubriken kan anses problematisk så ställer sig styrelsen sig inte till hur en rubrik är utformad när de beslutar om motioner. Man problemformulerade att flera LO-medlemmar röstar på partiet och att man måste kunna samtala med dem med en respektfull ton och inte sänka sig till en sådan retorik. 

Han påpekar däremot också att det inte bara är SD som är ensamt ansvariga för att angripa löntagarna utan hela högern och att LO ska angripa dem med all kapacitet som finns och att man inte vill möjliggöra för SD att ta på sig offerkoftan för att man beslutar för att verka emot enbart dem.

Efter anföranden om att ge bifall för att LO ska verka för att ta fram en medie- och opinionsstrategi med syfte att utmana Svenskt Näringsliv och vad man benämnde som den borgerliga och kapitalistiska hegemonin - gjorde LO-styrelsen en helomvändning och föreslog bifall för motionen.

Det anfördes att en opinionsstrategi inte skulle behöva vara så kostsam och att man ska jobba smart snarare än att lägga stora ekonomiska resurser på den. LOs styrelse sa att engagemanget för ett bifall också indikerar också att medlemmar är beredda att ta ett gemensamt ansvar - även när notan ska betalas.

En motion behandlade också frågan om att LO ska verka för att avskaffa monarkin vilken fick bifall men punkten om ifall man ska verka för att Estelles ska kunna gifta sig utan regeringens godkännande avslogs.

Man diskuterade också ett ökat samarbete med Socialdemokraterna och att verka för att fler medlemmar blir politiskt aktiva – man hade däremot också några reservationer för att samarbetet inte skulle ske på bekostnad av självständigheten och att kunna tycka olika i vissa frågor.

En motion om att säkerställa återväxten i arbetarrörelsen genom att rekrytera medlemmar till Socialdemokraterna fick bifall medan man avslog förslag om att samarbeten politiskt och fackligt ska kunna ske i sakfrågor med de individer, organisationer och partier som delar fackföreningsrörelsens värderingar om ekonomisk, social och politisk demokrati. 

Ett förslag om att LO och fackföreningarna ska bli mer av en kampanjorganisation och värva medlemmar till facken och Socialdemokraterna avslogs då styrelsen ansåg att om LO-facken skulle omvandlas till kampanjorganisationer hade det varit att ta steg bort från att organisera.

Dagen avslutades med avtackningar och allsång av Internationalen.