EXPERTERNA

Hur mycket mygg ska
en arbetstagare tåla?

Plågsamma surrande små odjur.

EXPERTERNA. I sommar råder ett riktigt myggår. Vad kan utearbetare kräva av arbetsgivaren vad gäller skydd mot plågan?

Publicerad Uppdaterad
Maria Steinberg

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt:
Går man in på Arbetsmiljöverkets hemsida och söker på ordet myggor, får man fram sju svar. De handlar om att bett av myggor kan sprida smitta, bland annat vid arbete med djur. Arbetar man med till exempel djur och det finns många myggor i närheten, ska arbetsgivaren göra en riksinventering och tillsammans med sitt skyddsombud göra en bedömning. Om man i sin riskbedömning, kommer fram till att det finns risk risk för smitta, som kan leda till en arbetsskada, kan det innebära att kroppen behöver täckas. Det är arbetsgivaren som tillhandahåller skyddsutrustning. I mindre riskfyllda fall kan det räcka med att arbetsgivaren tillhandahåller myggmedel. Det kan vara bra, som arbetsgivare, att ta kontakt med företagshälsovården till exempel om man arbetar med djur eller med bärplockning. Några rättsfall i detta ämne har jag inte hittat.
Det är sällan man blir sjuk av vanliga myggbett, men de är irriterande. 

Sven Grahn.

Sven Grahn, förhandlare samt arbetsmiljö- och arbetsrättsjurist, Transportföretagen: Klimatförändringar påverkar redan i dag spridning och överföring av så kallade vektorburna sjukdomar, som överförs via insekter eller fästingar. I takt med ett allt varmare klimat, väntas dessa smittor öka. När någon riskerar att utsättas för smittämnen i sitt arbete ska du som arbetsgivare försöka förebygga förekomsten av smittämnen och om det inte går, vidta de skyddsåtgärder som behövs i en viss ordning: 1. Avlägsna källan. 2. Vidta tekniska & organisatoriska åtgärder för att minimera risken 3. Använda personlig skyddsutrustning när övriga åtgärder inte går eller är tillräckliga. Exakt vilka åtgärder som behövs beror på vilka mikrobiologiska risker du identifierat i din riskbedömning och utifrån hur det ser ut på den enskilda arbetsplatsen. I AFS 2018:4 finns regler om riskbedömning, planering och skyddsåtgärder för att undvika ohälsa. Även möjlighet till vaccination ska övervägas (ej mygg). Därefter behöver du som arbetsgivare göra uppföljningar för att kontrollera att åtgärderna fungerar som de ska.

Said Andersson.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö: :
Det finns inget lagstadgat krav idag på arbetsgivare att de ska se till att arbetstagare skyddas från mygg.
Däremot borde ju arbetsgivare vara intresserade av att hjälpa arbetstagare att bli fri från denna plåga, eftersom man troligtvis inte är speciellt fokuserad på arbetet i ett moln av mygg.
Det arbetstagarns skulle kunna ta upp med arbetsgivaren, t ex via sitt arbetsmiljöombud, är finansiering av myggmedel, myggmaskiner, ljusa kläder och mygghuvor.
I framtiden kommer den här frågan att bli ännu mer aktuell med varmare klimat som troligtvis gör att vi kommer att få hit mygg som kan sprida t ex malaria. Då kanske det kommer att stå mer om vad arbetsgivaren ska göra för att förhindra smitta från myggor i Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker (AFS 2018:4).

Läs mer: