Krav på nanoinformation rycker allt närmare

2019-12-06 00:00 Siv Öberg  

Tyskland och Tjeckien hör till de länder inom EU som vill stoppa EU-kommissionens förslag. Beslutet är fel, anser de. Det är inte titandioxiden som är problemet utan nano­partiklarna i dammet. Men förslaget rycker allt närmare och med det nya krav på företagen.

Europeiska kommissionen beslutade den 18 september att klassificera titandioxid som ett ämne som har en ”misstänkt cancerframkallande effekt vid inandning”. Beslutet fattades i sedvanlig ordning, och EU:s riskbedömningskommitté, som utarbetar yttranden från den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, föreslog att titandioxid skulle hamna i kategori 2.

Klassificeringen har mött hårt motstånd. Protester har kommit från flera av EU:s medlemsländer, från företag och från internationella handelspartner, bland annat USA. I ett brev till kommissionen krävde 300 företrädare för den europeiska industrin och multinationella företag att EU skulle göra en konsekvensanalys av förslaget. Motståndarna vill inte klassa titandioxid som cancerframkallande och påpekar att det farliga inte är ett kemiskt ämne, utan beror på partiklarnas storlek, att de är nanopartiklar, och form, egenskaper som finns för fler ämnen.

Men det fanns de som ville gå längre än kommissionen. Den franska myndigheten för hälsa och säkerhet inom arbetsmiljö, miljö och livsmedel ansåg att titandioxid skulle klassificeras som cancerogent kategori 1B vid inandning. Om de fått igenom sitt förslag hade det inte längre varit tillåtet att sälja produkter som innehöll titandioxid till privatpersoner.

Titandioxid används framför allt i färg, lack, papper och plast, men även i livsmedel, textilier och kosmetika. Enligt den europeiska kemikaliemydigheten tillverkar och importerar EU en miljon ton titandioxid per år. Globalt uppskattas det att titandioxid köps och säljs till ett värde av 9,1 miljarder euro.

I ministerrådet blev det turbulent när beslut skulle tas om den nya klassificeringen nu i november. Finland, som har ordförandeskapet, kallade då in rådsarbetsgruppen för teknisk harmonisering till ett extramöte. Enligt den europeiska nyhetssajten Chemical Watch hade bland annat Tyskland och Tjeckien protesterat, något som i det här läget i beslutsprocessen är ovanligt. De nio protesterande medlemslän­derna från Central- och Östeuropa var dock inte tillräckligt många. De lyckades varken försena eller stoppa EU-kommissionens förslag. Om ingen medlemsstat ändrar sig, klubbas rådets ställningstagande igenom den 28 november.

– Det är osannolikt att rådet kommer att gå emot kommissionens förslag till beslut i och med att ordförandeskapets sonderingar indikerat att det inte verkar finns någon majoritet emot det, säger Jonas Wester, inre­marknads­attaché vid Sveriges EU-representation i Bryssel.

Efter rådet väntar EU-parlamentet. Även dit har flera medlemsländer lämnat in en invändning, vilken har förlängt granskningen av lagförslaget med två månader. I dagsläget är det omröstning den 4 februari 2020 som gäller.

Som det nu ser ut går den förändrade klassificeringen av titandioxid igenom. För att fälla förslaget måste medlemsländerna visa att EU-kommissionen har överträtt sina befogenheter. Det räcker inte med att länderna bara ogillar förslaget i största allmänhet.

Den svenska Kemikalieinspektionen har arbetat inom EU för att få in information om nano i den registrering som görs av kemiska ämnen genom Reach-förordningen. I början av nästa år ställs också större krav på tillverkare och importörer när det handlar om att registrera ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller nano. De ska även redogöra för nanoformens förmåga att tas upp i kroppen samt ange hur giftigt det är.

Om kommissionens beslut att klassa titan­dioxid enligt den nya riskbedömningen går igenom, så kommer det att ställas större krav på industrin framöver.

När Arbetarskydd kontaktar färgtillverkare i Sverige vill de ogärna prata om förekomsten av nanopartiklar i titandioxid. En anonym produktansvarig säger dock att den som hävdar att det inte finns nanopartiklar i titandioxid ljuger. På Branchorganisationen Sveriges Färg och Lim-företagare, som organiserar de största färgtillverkarna, konstateras att nanopariklar inte längre har samma positiva status.

– I begynnelsen hade nano ett annat signalvärde än det har i dag, säger Emma Jansson, projektledare på Sveriges Färg och Lim-före­tagare, som även är en del av paraplyorganisationen KTF, Kemisk-Tekniska Företagen.

Organisationen hade önskat ett annat beslut av EU-kommissionen och menar att det inte är motiverat att klassificera titandixoid på det sätt som kommissionen gjort. Organisationen anser att problemen med titandioxid handlar om en generell dammproblematik och inte om något som är ämnesunikt för just titandioxid. Sina åsikter har branchorganisationen framfört till både Kemikalieinspektionen och berörda departement.

– Vetenskapen visar att det i djurstudier bildas tumörer vid hög exponering. Den effek­ten är inte relevant för människor, eftersom råttorna har lungor som fungerar på annat sätt. Dessutom är det en fysikalisk effekt av att dammpartiklarna finns i lungorna i en så hög halt att de naturliga rensningsprocesserna sätts ur spel, säger Emma Jansson.

Hon tillägger:

– Nano är oftast inget man tillsätter i färgen avsiktligt. De små nanopartiklarna uppstår när man sönderdelar och mal färgpulver. Vi rekommenderar våra medlemsföretag att informera på säkerhetsdatabladen att man ska använda andningsskydd vid sprutmålning. Det är färgsprej och slipdamm som kan innehålla partiklar i nanostorlek.

Emma Jansson är övertygad om att EU-kommissionens förslag kommer att gå igenom. Hon anser inte att beslutet är fel givet omständigheterna.

– EU-kommissionen har gjort en avvägning, så gott de har kunnat. Nu ska branschen genomföra en speciell märkning för flytande färg då de behöver ha en ny varningsfras på sina produkter. Vi informerar våra medlemmar om vilka förändringar de behöver göra i sin egen arbetsmiljö vid produktionen och hur de ska informera sina kunder, säger hon.

Gustaf Bäck är sakkunnig handläggare på Arbets­miljö­verket. Han påpekar att nanoprodukter är olika och att riskerna bland annat beror på vilka ämnen som ingår. Det är arbetsgivaren som med hjälp av information om produkterna som används måste göra en riskbedömning utifrån de kemikaliska arbetsmiljöriskerna, säger han.

– Det är viktigt att arbeta systematiskt och undersöka vilka ämnen och material de anställda utsätts för. Som arbetsgivare ska man utvärdera vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och vad man ska göra för att inte de anställda ska skadas.

Gustaf Bäck konstaterar att titandioxid i nanoform är cancerogent att inandas och att exempelvis målare eller byggnadsarbetare bör skydda sig med ett filter av god prestanda. Det kan vara P3-filter eller friskluftsmask om man exempelvis ska sprutmåla med produkter som innehåller titandioxid eller slipa i ett material som dammar. Hans uppmaning till arbets­givare är att försiktighetsprincipen bör gälla.

Titandioxid TiO2

Titanoxid är ett ljust vitt ämne som används som färgämne i hundratals produkter. Färg, plast, papper, läkemedel, solskyddsmedel, kosmetika och tandkräm. I livsmedel är benämningen E171. Pigmentet är den viktigaste råvaran för färg, titanvitt, Pigment White 6 eller CI 77891. Det har reflekterande egenskaper och kan även sprida och absorbera UV-strålar.

Källa: Titanium Dioxide Manufacturer Association.

Databas med information hos Echa

Enligt Reach-förord­ningen ska tillverkare och importörer inom EU registrera information om egenskaperna hos kemiska ämnen. Informationen samlas i en databas hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Där kan konsumenter och yrkesverksamma hitta information om risker. Förordningen kom till då ett stort antal ämnen hade tillverkats och släppts ut på marknaden i Europa trots att det inte fanns tillräcklig med information om riskerna för människors hälsa och miljön. Enligt förordningen ska företagen bevisa att riskerna går att hantera.

Källa: Kemikalie­inspektionen

Siv Öberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö