Här finns alla domar i...  

2020-11-06 23:50  

... förvaltningsrättsmålen   

Arbetarskydd bevakar hur rättsväsendet hanterar ansvaret för arbetsolyckor och arbetsskador samt brott mot arbetsmiljölagen. Här nedan finns alla förvaltningsrättsdomar, under tredje kvartalet 2021, utom de som rör överträdelser om föreskrifter som rör användningen och kontrollen av trycksatta anordningar, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Inte heller finns de domar som rör överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck eller de överträdelser som rör brister i fallskyddet. De finns alla samlade i en separat artikel.  

Domarna ligger inlagda i den ordning som de vunnit laga kraft. 

 

"Ingen coronafara vid kontanthantering" 
I mars 2020, då covidpandemin var i sin linda, ansåg ett skyddsombud på VS Perssons bussar AB att det fanns en smittrisk vid kontanthanteringen på bussarna och stoppade denna. Arbetsmiljöverket stödde sig dock på Folkhälsomyndighetens bedömning vid tidpunkten: att det i stort sett inte fanns någon risk för smitta via föremål och beslöt att kontanthantering kunde fortsätta. Samma bedömning gjorde förvaltningsrätten i april 2020, och avslog skyddsombudets överklagande. 
3 april 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1301-20. 
/BL 
 
Brister var inte åtgärdade 
Müllers möbler AB fick vid Arbetsmiljöverkets inspektion anmärkning på flera brister i arbetsmiljön. Det rörde bland annat riskbedömningar kring ergonomi och hot och våld. Vid ett vite på 80 000 kronor krävde verket att bristerna skulle ha åtgärdats till den 4 april 2019.

Då verket gjorde en ny inspektion fann man att bara en mindre del av kraven var uppfyllda och krävde att förvaltningsrätten skulle döma ut vite. Förvaltningsrätten dömde ut ett vite jämkat till 60 000 kronor. Bolaget överklagade till kammarrätten, som inte beviljade prövningstillstånd. Det gör inte heller Högsta förvaltningsdomstolen, varför förvaltningsrättens dom står fast. 
31 mars 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 1235-21. 
/BL 
 
Ingen arbetsmiljöplan 

På en byggnadsarbetsplats där Sniab Förvaltning AB var byggherre hade arbetet påbörjats utan att en arbetsmiljöplan var upprättad. Arbetsmiljöverket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
22 april 2021, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 13282-20. 
/BL 
 
Riskerna var inte dokumenterade 
Alghadir AB fick efter en inspektion från Arbetsmiljöverket 2019 ett föreläggande med krav på att dokumentera vissa kemiska riskkällor. Allt skulle vara klart i december 2019, vid ett vite på 20 000 kronor. Bolaget överklagade föreläggandet.

Förvaltningsrätten ändrar enbart tiden bolaget har på sig att uppfylla kraven, och sätter ett nytt slutdatum den 30 juni 2021. 
29 april 2021, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 14416-19. 
/BL 
 
Stoppet för gravida godkändes inte 
Två skyddsombud på Östra sjukhuset stoppade allt arbete med covidpatienter för medarbetare som var gravida från vecka 20 och uppåt, eftersom forskning visat att dessa var en särskild riskgrupp. Arbetsmiljöverket inspekterade och ansåg att de gravida medarbetarna kunde fortsätta, då det fanns tillfredställande skyddsåtgärder på plats – skyddskläder och annan skyddsutrustning. Därtill har de gravida medarbetarna fått ett eget pausrum för att minska risken för smitta mellan personalen.

Skyddsombuden överklagade verkets beslut att inte utfärda ett föreläggande eller förbud, men även förvaltningsrätten anser att tillräckliga åtgärder har vidtagits och avslår överklagandet. 
14 maj 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 2033-21. 
/BL 
 
Kraven var befogade 

Kinna Finbageri överklagade ett föreläggande från Arbetsmiljöverket med krav på en bättre hantering av kemiska riskkällor. Som skäl till överklagandet angav man att man efter Arbetsmiljöverkets inspektion hade tagit itu med problemen. 
Bristerna var dock kända redan tidigare, och förvaltningsrätten finner att det funnits fog för ett föreläggande. Överklagandet avslås. 
21 maj 2021, Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 2033-21. 
/BL

 

Utbildningsintyg saknades 
På en byggarbetsplats i Sälen konstaterade Arbetsmiljöverket att det hanterades en farlig kemisk produkt – ett lim – utan att någon av de sju som arbetade på platsen hade det utbildningsintyg sådan hantering kräver. Verket krävde en sanktionsavgift om 10 000 per person, alltså 70 000 kronor. 
Bolaget hävdade dock att det bara var en person som hanterat limmet och ville ha avgiften nedsatt till 10 000 kronor. Förvaltningsrätten gick dock på Arbetsmiljöverkets linje och dömde ut 70 000 kronor. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, så förvaltningsrättens dom står fast. 
13 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 4927-20. 
/BL 
  

Tjänstbarhetsintyg saknades 
SomnoMed Nordic AB hade arbetstagare som handskades med allergiframkallande kemiska produkter då Arbetsmiljöverket inspekterade. Giltiga tjänstbarhetsintyg saknades. 
Arbetsmiljöverket krävde en sanktionsavgift på 18 500 kronor, vilken förvaltningsrätten dömer ut. 
29 mars 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 1201-21. 
/BL 
 
Arbetsmiljöplan saknades 
Då Arbetsmiljöverket inspekterade en byggarbetsplats i Anderslöv där Sniab AB utförde arbete fann man att det saknades en arbetsmiljöplan för bygget. Verket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
22 april 2021, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 13282-20. 
/BL 
 
Bara barnmöbler på förskolan 
Då Arbetsmiljöverket inspekterade en förskola som drevs av Norrlandia Förskolor Kids2Home AB i april 2020 fann man flera brister i arbetsmiljön, däribland att det saknades bord och stolar för vuxna på flera avdelningar. Ett vitesföreläggande på totalt 125 000 kronor utfärdades. Vid en uppföljande inspektion fann verket att det fortfarande inte fanns några möbler för personalen på tre av förskolans avdelningar. Verket krävde att 25 000 kronor av vitet skulle dömas ut. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
29 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 23385-20. 
/BL 
 
Ingen veckovila 
Vid en inspektion hos Qurina AB fann Arbetsmiljöverket att arbetstagare hade arbetat utan veckovila, enligt personalliggaren. Bolaget krävdes på en sanktionsavgift på 19 530 kronor. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
12 maj 2021, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 2606-21. 
/BL 
 
Bröt mot arbetstidslagen 
Vid en inspektion hos SAPE Restaurang AB:s arbetsställe Hörnet Restaurang & Bar i februari 2020 fann Arbetsmiljöverket flera brott mot arbetstidslagen. Arbetstagare hade inte fått sin veckovila vid flera tillfällen, och arbetspassen var för långa. Verket krävde två sanktionsavgifter, en på 29 100 kronor och en på 72 123 kronor. 
Förvaltningsrätten dömer ut båda avgifterna. 
20 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 24526-20, 3000-21. 
/BL 
 
Åtgärderna var tillfredställande 
Ett skyddsombud hade anmält brister i trucksäkerheten både till sin arbetsgivare Fitesa Sweden AB och till Arbetsmiljöverket. Då verkets inspektör kom på besök fann denna att tillräckliga åtgärder redan hade vidtagits, varför inget föreläggande eller förbud utfärdades. 
Skyddsombudet ansåg dock att mer borde göras, och hänvisade bland annat till ett tidigare tillbud vid användning av truck på arbetsplatsen, och överklagade till förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
28 maj 2021, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 10822-20. 
/BL 
 
Alla krav var inte uppfyllda 
I juli 2020 ställde Arbetsmiljöverket krav på Ljusnarsbergs kommuns hemtjänst Treskillingen att vidta vissa åtgärder – bland annat avseende riskbedömningar och handlingsplaner kring en rad möjliga risker kring ergonomi och trafikfaror. Verket hänvisade också till föreskriften AFS 2015:4 och reglerna kring den sociala och organisatoriska arbetsmiljön vad gäller arbetsbelastningen hos personalen.  
Ett vite sattes till 10 000 kronor. 
Vid en uppföljande inspektion fann verket att det första kravet kring riskbedömningar och åtgärder inte var tillfredställande uppfyllt och begärde att ett vite skulle dömas ut.  
Då fyra av fem kravpunkter trots allt var uppfyllda dömer förvaltningsrätten ut ett vite jämkat till 2 000 kronor. 
1 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 2084-21. 
/BL 
 
Arbetsmiljöplan saknades 
Mosås 204 Fastighets AB kunde inte uppvisa någon arbetsmiljöplan då Arbetsmiljöverket inspekterade ett större pågående bygge. Verket krävde 50 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
Vid samma arbetsplats hade man också missat att göra en förhandsanmälan innan bygget påbörjades, och för detta krävde Arbetsmiljöverket 5 000 kronor i sanktionsavgift, vilken rätten också dömer ut. 
10 juni 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 2381-20, 22 april 2021, mål 6282-20. 
/BL 
 
Grävmaskinerna var inte besiktade 
NM Trading & Transport AB använde vid Arbetsmiljöverkets inspektion två grävmaskiner som inte hade genomgått besiktning. Bolaget, numera i konkurs, ska enligt förvaltningsrättens dom betala de 53 600 kronor som verket krävde i sanktionsavgift. 
14 juni 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 549-21. 
/BL 
 
Region Halland uppfyllde inte kraven 
I januari 2020 inspekterade Arbetsmiljöverket Medicinkliniken i Halmstad och fann vissa brister, bland annat gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där man hänvisade till kraven i föreskriften AFS 2015:4. Verket utfärdade ett föreläggande där man bland annat krävde att arbetsgivaren Region Halland skulle göra riskbedömningar och tillse att kraven på medarbetarna inte gav upphov till en sådan arbetsbelastning att den innebär risk för ohälsa. Vidare uppmanades regionen att säkerställa att arbetstagarna följer rutinerna för tillbudsrapportering och att alla skulle ha tillgång till en prioriteringslista för tillfällen då arbetsbördan blir för stor för att allt ska hinnas med. Föreläggandet kopplades till ett vite på 400 000 kronor. 
Vid en uppföljande inspektion efter tidsfristens utgång fann verket att dessa krav inte var fullt uppfyllda. 
Regionen invände att man hade uppfyllt alla krav, men då Arbetsmiljöverket gjorde de uppföljande inspektionerna rådde pandemi, vilket innebar en sådan omställning av klinikens verksamhet att den fasta prioriteringslistan just vid tillfället inte var aktuell. 
Arbetsmiljöverket ansåg likväl att kraven var så otillräckligt uppfylla att ett vite borde dömas ut. Förvaltningsrätten dömer ut ett vite jämkat till 100 000 kronor. 
15 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 26965-20. 
/BL 
 
Arbetsmiljöplan saknades 
På en byggarbetsplats i Älvdalen hade Morgan Eriksson Bygg påbörjat arbeten utan att en arbetsmiljöplan fanns på plats. Arbetsmiljöverket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
15 juni 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5951-20. 
/BL 
 
Underkänd skyddsrock 

Invite Europe AB ville tillhandahålla en skyddsrock på den svenska marknaden. Arbetsmiljöverket testade den och fann att den inte kunde godkännas då den inte uppfyllde kraven på personlig skyddsutrustning. 
Bolaget överklagade och invände att skyddsrocken borde ha prövats som medicinteknisk produkt i stället för enligt reglerna för personlig skyddsutrustning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet, och konstaterar att bolaget i så fall skulle ha vänt sig till en annan instans, Läkemedelsverket, för prövningen, eftersom Arbetsmiljöverket bara har befogenhet att pröva just personlig skyddsutrustning. 
17 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 23577-20. 
/BL 
 
Krav på skyddsutrustning står fast 
I ett föreläggande riktat mot Polismyndigheten, Polisregion Väst, riktade Arbetsmiljöverket krav på myndigheten om att tillhandahålla ytterligare utrustning utöver skyddsmask 90 för att skydda arbetstagarna mot covid-19 vid vissa arbetsmoment. Verket anser att denna mask, som är framtagen för militära ändamål, inte bör vara den primära skyddsutrustningen vid arbetsmoment där det inte går att hålla avstånd – visir eller skyddsglasögon och FFP2-mask bör alltid finnas tillgängligt som alternativ. 
Polismyndigheten ansåg att något föreläggande inte behövdes i och med att man tagit fram ett "coronakit" som poliser i tjänst kan begära att få använda vid arbete i kontrollerade inomhusmiljöer, såsom förhörssituationer, och överklagade föreläggandet. 
Förvaltningsrätten delar dock Arbetsmiljöverkets uppfattning att detta inte är tillräckligt, då dessa kit inte finns lätt tillgängliga för alla poliser i tjänst. Överklagandet avslås. 
18 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 2390-21. 
/BL 
 
Alla krav var inte uppfyllda 
I maj 2020 inspekterade Arbetsmiljöverket AB Buskeröds Handelsträdgård och fann flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bolaget skulle enligt ett föreläggande ta in en extern konsult och bland annat göra riskbedömningar och därefter utfärda handlingsplaner för att eliminera risker och förebygga ohälsa och olycksfall. Ett vite sattes till 75 000 kronor. 
Vid en uppföljning fann Arbetsmiljöverket att vissa kravpunkter i föreläggandet inte var uppfyllda. Riskbedömningarna var ofullständiga och några ändamålsenliga åtgärder hade inte vidtagits. Dock hade vissa andra grundläggande krav uppfyllts. 
Arbetsmiljöverket krävde att ett vite, lämpligen jämkat till 35 000 kronor, skulle dömas ut. 
Förvaltningsrätten dömde ut 35 000 kronor i vite. Bolaget överklagade, men kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom står fast. 
17 juni 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 3391-20. 
/BL 
 
Inget hade gjorts åt bristerna 
I april 2020 utfärdade Arbetsmiljöverket ett vitesföreläggande mot Havana Service AB i Linköping. Kraven gällde grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar och handlingsplaner. Bolaget skulle också upprätta en förteckning över kemiska riskkällor i verksamheten och skapa ett personalutrymme med låsbara skåp för personalen. 
Senast den 1 juni skulle detta vara klart, men när Arbetsmiljöverket inspekterade i september var inget gjort. 
Verket krävde att vitet, som var satt till 50 000 kronor, skulle dömas ut. 
Förvaltningsrätten dömde ut vitet, men bolaget överklagade och hänvisade till att man i efterhand hade åtgärdat bristerna, och att det varit svårt att göra det tidigare på grund av både språkförbistring och pandemin. 
Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom står fast. 
21 juni 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 3680-21. 
/BL 
 
Förhandsanmälan hade inte gjorts 
RPS Plast & Betong AB hade missat att göra förhandsanmälan innan man startade ett större bygge i Ramnäs. 
Arbetsmiljöverket krävde en sanktionsavgift på 10 000 kronor, vilken rätten dömer ut. 
21 juni 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 545-21. 
/BL 
 
Ej utbildade ställningsbyggare 
N-E Sörmans Bygg o Entreprenad AB hade anställda som sysslade med ställningsbyggen utan att de hade fått erforderlig utbildning för detta då Arbetsmiljöverket inspekterade. 
Verket krävde en sanktionsavgift på 10 000 kronor. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
21 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 304-21. 
/BL 
 
Krav på riskbedömningar var inte uppfyllt 
I januari 2020 ställde Arbetsmiljöverket i ett föreläggande ett antal grundläggande krav på Järfälla Ryttarförening. Föreläggandet kopplades till ett vite på 75 000 kronor. Vid en uppföljande inspektion kunde verket konstatera att flera punkter hade uppfyllts, men det saknades fortfarande vissa åtgärder som gällde riskbedömningar och skriftliga instruktioner som alla medarbetare skulle kunna ta del av. Verket krävde att ett vite skulle dömas ut, och lämnade till förvaltningsrätten att avgöra om det kunde jämkas. 
Förvaltningsrätten dömer ut ett vite jämkat till 10 000 kronor. 
24 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 28385-20. 
/BL 
 
Inte bevisat att aggregatet skulle vara farligt 
Arbetsmiljöverket ville vid vite förbjuda ett kylaggregat från den franska tillverkaren Carrier, då verket menade att styrsystemet och säkerhetsutrustningen i aggregatet inte uppfyllde kraven på säkerhet. Förvaltningsrätten fann dock, efter att bolaget överklagat, att Arbetsmiljöverket inte hade lyckats leda i bevis att så var fallet, varför rätten upphävde förbudet. 
Verket överklagade till Kammarrätten, som prövade målet men kom till samma slutsats som förvaltningsrätten. 
Högsta förvaltningsrätten prövar inte fallet, varför Kammarrättens avgörande står fast. 
12 juli 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6924-20. 
/BL

 

Grävmaskinen hade inte besiktats 
En egenföretagare använde en besiktningspliktig grävmaskin vid arbete på en privat villa i Obbola. Arbetsmiljöverket inspekterade och kunde konstatera att grävmaskinen inte hade genomgått besiktning med godkänt resultat.

Verket krävde 40 000 kronor i sanktionsavgift. Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
27 april 2021, Förvaltningsrätten i Umeå, mål 2279-20. 
/BL 
 
Förhandsanmälan var inte gjord 
Massivbygg Specialisten i Sverige AB hade påbörjat ett större bygge utan att ha gjort en förhandsanmälan. 
Arbetsmiljöverket inspekterade och krävde 5 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
14 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 2684-21. 
/BL 
 
Brister i förteckningen 
I maj 2020 utfärdade Arbetsmiljöverket ett vitesföreläggande med flera grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet riktat till Anderstorps Lackeringsservice AB. Ett vite sattes till 60 000 kronor. Vid en uppföljande inspektion fann verket att alla krav hade uppfyllts utom ett – förteckningen av kemiska riskkällor var inte fullständig. Verket ansåg därför att förvaltningsrätten borde döma ut ett jämkat vite. 
Förvaltningsrätten dömer att bolaget ska betala 10 000 kronor i vite. 
2 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 1308-21. 
/BL 
 
Arbetsmiljöplan saknades 

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Södertälje kunde Arbetsmiljöverkets inspektör konstatera att det saknades arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. Verket krävde 10 000 kronor i sanktionsavgift, vilket personen som var ansvarig för bygget inte ville betala. Förvaltningsrätten dömde ut avgiften, vilket överklagade till kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står fast. 
6 juli 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 4178-21. 
/BL  
 
Förhandsanmälan av krossverk hade inte gjorts 
Bergbolaget i Götaland AB hade påbörjat ett arbete med ett mobilt krossverk utan att ha gjort förhandsanmälan om detta. Arbetsmiljöverket krävde 5 000 kronor i sanktionsavgift. 
Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
8 juli 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2729-21. 
/BL 
 
Vite för brister på bygget 
SNC Fastigheter AB uppmanades vid Arbetsmiljöverkets inspektion i december 2020 att utse en byggarbetsmiljösamordnare med kompetens för uppdraget och att uppdatera arbetsmiljöplanen för ett bygge i Idre. Detta skulle enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande ske före den 31 januari 2021, vid ett vite på 50 000 kronor. Vid en uppföljande inspektion konstaterades att bolaget inte följt föreläggandet, varför Arbetsmiljöverket ansökte om att vitet skulle dömas ut. 
 
Förvaltningsrätten dömer ut vitet på 50 000 kronor. 
9 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 4948-21. 
/BL 
 
Slipper sanktionsavgifter efter oklarheter 
I december 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket en byggarbetsplats i Kolbäck. Rivningsarbete pågick, det förekom asbesthaltigt material, arbetsmiljöplan saknades och arbetstagarna hade inte genomgått medicinska kontroller eller fått den utbildning som krävdes för hantering av kemikalier som förekom på arbetsplatsen. Sammantaget krävdes WavesBase Solutions AB på 172 800 kronor i fyra olika sanktionsavgifter. Bolaget ansåg dock att man pekats ut felaktigt – det var ett annat bolag som var entreprenören på plats. Förvaltningsrätten dömde dock ut samtliga sanktionsavgifter, vilket bolaget överklagade. 
 
Inför kammarrättens avgörande inkom bolaget med handlingar som gjorde gällande att det var ett annat bolag som hade kontraktet på det aktuella arbetet. Arbetsmiljöverket ansåg att rätten borde bortse från dessa då de dök upp i detta sena skede. Kammarrätten ansåg dock att det fanns skäl att ta hänsyn till handlingarna, och att Arbetsmiljöverket inte lyckats leda i bevis att kraven hade riktats till rätt bolag. 
 
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och bolaget slipper att betala sanktionsavgifterna. 
22 juli 2021, Kammarrätten i Göteborg, mål 2910-20, 2912-20, 2913-20, 2914-20. 
/BL 
 
Andningsskydd behövs vid förarprov 
Trafikverkets inspektörer måste bära andningsskydd av typ FFP2 vid förarprov, för att skydda mot smitta av covid-19. Det beslöt Arbetsmiljöverket i juni 2021, och förbudet att arbeta utan sådant skydd trädde i kraft den 15 juli.

Trafikverket överklagade, och hänvisade till att smittrisken minskar och att det också finns risker med att använda skyddet, då kommunikationen med den som gör provet kan bli sämre, glasögonen kan bli dimmiga och skyddet dessutom fungerar dåligt ihop med skägg. Trafikverket krävde också inhibition av beslutet, alltså att skydden inte skulle behöva användas i avvaktan på ett utslag från förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten tog i avvaktan på ett slutligt beslut i fråga om kravet på andningsskydd ställning i frågan till Trafikverkets krav på inhibition, vilken avslogs. 
 
Trafikverket överklagade till Kammarrätten, som också avslår kravet på inhibition. 
30 juli 2021, Kammarrätten i Göteborg, mål 4029-21. 
/BL 
 
Arbetsmiljöplan saknades 
Lars Holm Bygg & Konsult AB hade påbörjat ett större byggprojekt i Norberg utan att kunna uppvisa en arbetsmiljöplan då Arbetsmiljöverket inspekterade. Verket krävde en sanktionsavgift på 10 000 kronor, som nu döms ut av förvaltningsrätten. 
4 augusti 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1273-21. 
/BL 
 
Använde förbjuden degblandare 

En restaurangägare i Eskilstuna använde en degblandare som saknade nödvändiga skydd då Arbetsmiljöverket inspekterade i oktober 2020. Blandaren förbjöds vid ett vite på 35 000 kronor. Vid ett uppföljande besök kunde verket konstatera att inget hade gjorts åt blandaren, som fortfarande användes. 
Verket krävde ett vite på 35 000 kronor, som förvaltningsrätten dömde ut. Restaurangägaren överklagade till både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, varav ingen fann skäl att bevilja prövningstillstånd. 
30 augusti 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4452-21. 
/BL 

 

Personalen var inte anmäld 
UAB Toreta hade utländsk arbetskraft på plats som inte hade anmälts enligt utstationeringslagen. Det visade sig då Arbetsmiljöverket inspekterade en byggnadsarbetsplats i Enköping. Verket krävde 20 000 kronor i sanktionsavgift. 

Förvaltningsrätten dömer ut avgiften. 
2 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 17647-21. 
/BL 

  

Målet avskrivs 
Arbetsmiljöverket har återkallat sin ansökan om sanktionsavgift mot Taksmide Entreprenad i Dalarna AB, varför förvaltningsrätten avskriver målet. 

3 september 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 3055-21. 
/BL 

Karin Nilsson

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö