Åtgärder mot hög arbetsbelastning var otillräckliga

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  

VITE. Hög arbetsbelastning för läkarna på en vårdcentral i Kumla gjorde att Arbetsmiljöverket krävde åtgärder förenat med vite. Region Örebro överklagade hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

Under hösten 2012 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats med inriktning mot riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Vid en inspektion på Kumla vårdcentral framkom att det fanns arbetsmiljö­problem kopplade till hög arbetsbelastning och stress. Vid en inspektion den 15 maj 2013 av primärvårdsförvaltningen inom Region Örebro framkom det att arbetsbelastningen var hög vid vissa vårdcentraler. Det framkom att de fast anställda läkarna inom Örebro läns landsting under 2012 hade cirka 2 400 listade patienter per läkare trots att det finns ett mål om 1 500. Verket krävde åtgärder kopplade till ett vite. Rutiner krävdes för att, i samverkan med berörda läkare, undersöka och bedöma riskerna i arbetet. En handlingsplan för åtgärder som inte kunde tas om hand om direkt skulle upprättas. Arbetet skulle dokumenteras.

Regionen överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Domen kom den 30 oktober 2014 och innebar att tiden för när åtgärderna skulle ha varit gjorda bestämdes till tre månader efter att domen vann laga kraft.

Arbetsmiljöverket gjorde en ny inspektion den 3 mars 2015 för att kontrollera att beslutet följdes. En webbenkät med sex frågor till läkarna om deras arbetsbelastning hade tagits fram. Svarsfrekvensen var i snitt cirka 60 procent. Huvudskyddsombudet angav att läkarna blivit mer pressade och belastade. På vissa vårdcentraler var situationen mycket ansträngd. Det framkom också att flera läkare slutat att svara på enkäten efter att de haft samtal med chefen. En del såg inte att det ledde till någon förbättring, andra upplevde att mötena hade blivit ett ifrågasättande av dem och att ett individperspektiv hade satts på ett organisatoriskt problem.

Arbetsmiljöverket bedömde att regionen inte uppfyllt de krav som verket ställt. Verket fattade därför ett nytt beslut med högre vite – nu 250 000 kronor. Senast den 30 november 2015 skulle kraven ha åtgärdats.

Region Örebro län överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Regionen ansåg att kraven i stort var uppfyllda och att verkets föreläggande saknade författningsstöd i den del som rörde arbetsbelastningen kopplad till antalet listade patienter.

Förvaltningsrätten ansåg i sin dom, som kom den 31 januari 2017, att Arbetsmiljöverket inte hade överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme. Åtgärderna som krävts var också tillräckligt tydliga och preciserade. Överklagandet avslogs därför i sak. Tidsfristen för när åtgärderna ska vara åtgärdade sköts dock fram till tre månader efter att förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft.

Regionen överklagade till kammarrätten. Kammarrätten höll med förvaltningsrätten i sak men ändrade rättens dom på så sätt att tidsfristen för när åtgärderna skulle vara åtgärdade sköts fram till tre månader efter att kammarrättens dom vunnit laga kraft.

Region Örebro ville att även Högsta förvaltningsdomstolen skulle pröva ärendet, men HFD beviljar inte prövningstillstånd.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö