Lös etiska dilemman med analys

2019-10-04 00:00 Ninni Dickson  

Ledarskap. Behovet av etiskt ansvarsfulla chefer är större än någonsin. Och hr har en viktig roll när det gäller rekrytering och chefsutveckling, men också i fråga om att främja ett etiskt klimat i organisationen. Det säger forskaren Erica Falkenström.

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder etik läran om gott och ont, ­eller sedelära. Erica Falkenström menar att etik och juridik går hand i hand.

– Lagstiftningen bygger på etiska antaganden och syftar till att skydda en rad etiska värden, som jämlikhet och integritet. Men etik betyder också systematisk reflektion över gott och ont, rätt och fel.

Hon anser att många förväxlar etik och moral med sunt förnuft. Att de inte tänker på att etik är en vetenskaplig disciplin och att det kan behövas kunskap om etikens innehåll och metoder för att kunna tillämpa yrkesetiska riktlinjer, eller för att ta ett etiskt ansvar i kniviga situationer.

– Många gånger framstår etiska problem som en enda röra. Det räcker inte att bara känna på sig vad som är rätt och fel i stunden, utan man kan behöva göra en systematisk etisk analys med avvägningar mellan olika mål och värden och bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut kan få.

Varför bör då etik vara ett prioriterat ämne för chefer? Erica Falkenström svarar att cheferna har makt över andra människor, både medarbetare och kunder, som behöver motsvaras av ett etiskt ­ansvarstagande. Men de har också ett stort ansvar för den organisation och det samhälle de verkar i, för tillitsfulla relationer och för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Därför anser hon att etiken bör komma in som en fråga redan i rekryteringen av chefer.

– Rekryteringen är mycket dyr. Den är också otroligt viktig för verksamhetens trovärdighet och resultat. Följderna av att rekrytera olämpliga chefer orkar man knappt tänka på. Kanske tror man sig inte klara av chefsrekrytering på egen hand. Ansvaret kan te sig så skrämmande att många överlåter rekryteringen till konsulter.

Lojalitet anses i allmänhet vara viktigt. När det handlar om etik är det verksamhetens syfte som chefer och hr enligt Erica Falkenström bör vara lojala mot, inte mot överordnad chef eller egna intressen.

– Organisationens syfte svarar på vad den ytterst finns till för, och för vilka. Vilka värden blir då särskilt viktiga? Svaren gör tydligt vilken sorts chef man behöver. Någon med moralisk integritet som skapar förutsättningar för medarbetarna att verka för verksamhetens syfte.

Hon anser att det är viktigare än ­någonsin tidigare med etisk kunskap.

– Tiderna, och därmed värderingarna, förändras. Traditionella ämbetsmannaideal blandas med managementtrender, och nya sätt att arbeta på uppstår. Vem har egentligen ansvar för vad?

Hur ska då hr och cheferna arbeta praktiskt med att utveckla den etiska kompetensen?

– Det behövs någon form av formell utbildning för att tillgodogöra sig kunskap om etikens innehåll och metoder. Etik är inte bara för moralfilosofer. Sedan behöver etisk reflektion ­integreras i arbetsprocesserna för att lära av erfarenheterna och ta etiskt ansvar medan arbetet pågår.

– Hr och chefer bör alltid fråga sig vilka etiska värden som står på spel och om det värde de väljer är värt sitt pris. Det gäller såväl vid rekrytering, arbetsplatsträffar och prioritering av uppgifter, som vid val av innehåll när utbildning planeras.

Erica Falkenström ser maktstrukturerna som den stora utmaningen för etiskt ansvarstagande.

– Därför är det viktigt att odla ett etiskt klimat och att skapa strukturer för kollektivt lär­ande. Chefer behöver prata med varandra för att inte stå ­ensamma i svåra situationer. Man kan inte lägga hela ansvaret på en chef, utan alla chefer behöver sluta upp och uppmuntra till att diskutera etiska mål- och värdekonflikter. Konflikter kommer alltid att finnas, det är inget konstigt med det.

Men samtidigt som det inte enbart är chefens ansvar, säger hon att det alltid är chefens ansvar.

– Det blir olyckligt om cheferna inte tar ansvar för att hantera etiska problem på ett kompetent sätt. Alla har vi ett personligt ansvar att slå larm, och det finns alltid något som var och en kan göra för att ta ett etiskt ansvar. Krav behöver ställas på huvudmännen att se till att medarbetarna har förutsättningar för detta.

Erica Falkenström citerar ofta Aristoteles och säger att det goda inte alltid är smärtfritt. Det kostar någonting. Den etiska grundfrågan är om det värde man väljer är värt sitt pris.

Därför tycker Erica Falkenström att etiska frågeställningar måste finnas med redan från början, när budgeten utformas. Etisk kompetens hjälper beslutsfattare att göra avvägningar och bedöma konsekvenser.

– Många chefer har ångest för sådana här väldigt svåra frågor och vet inte riktigt hur de ska göra för att ta ett etiskt ansvar. Det är någonting som jag hoppas att den etiska koden kan hjälpa dem med. Kan man förklara sina beslut och underbygga dem med etiska argument så vinner man förtroende och blir inte lika sårbar. Det ökar dessutom chefens stolthet och självkänsla.

Detta är etisk kompetens

• Att kunna uppfatta och identifiera etiska problem, konflikter och dilemman och de etiska värden som står på spel i en situation.

• Att kunna beskriva och analysera den aktuella situationen på ett sakligt, allsidigt, kritiskt reflekterande och omdömesgillt sätt, och att kunna avväga och prioritera mellan olika etiska värden.

• Att fatta beslut om handling och kunna motivera/legitimera beslutet med etiskt väl underbyggda argument.

• Att handla på grundval av beslutet på ett etiskt föredömligt sätt.

Stödstruktur för etisk analys

1. Beskriv den aktuella situationen så utförligt och sakligt som möjligt.

2. Är målet för den etiska analysen önskvärt och ändamålsenligt?

3. Vilka är intressenterna och vilka intressen har de? Vilka etiska värden står på spel för var och en?

4. Formulera tänkbara och möjliga handlingsalternativ.

5. Vilket av dem är mest lämpligt med tanke på de etiska värden som står på spel?

6. Föreligger någon etiskt laddad ­intresse­konflikt?

7. Vilka avvägningar skulle du/ni göra? Vilka handlingar skulle du/ni föreslå?

8. Vilka blir konsekvenserna för var och en av intressenterna på kort och lång sikt?

9. Vilka beslut före­slår du/ni mot bakgrunden av analys och gemensam om­dömes­process?

10. Är det värde du/ni väljer värt sitt pris? Med vilka argument rättfärdigar du/ni ­beslutet?

11. Hur kan och bör du/ni genomföra beslutet på ett respektfullt och etiskt ansvarsfullt sätt? Vad kan göras för att minimera eventuella negativa konsekvenser? När och hur bör beslutet följas upp?

12. Hur bedömer var och en som medverkat vid analysen att den gått till? Har dialog tillämpats? Har alla kommit till tals på lika villkor?

Ninni Dickson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö