Expertpanelen: Finns en gräns mellan säkerhet och integritet?

2010-11-04 23:00  

Var går skiljelinjen mellan krav på säkerhet och god arbetsmiljö och skyddet av en arbetstagares integritet? Vi talar till exempel om drogtester, om kameraövervakning och om databehandling av personuppgifter.

Eva Kovar, arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv:
- Jag tror inte att det behövs speciellt anpassade lokala partsuppgörelser för att dra den här typen av gränser. De här frågorna är redan i dag reglerade i lagstiftningen på olika sätt, så det finns en gräns, även om den inte är uttryckt i exakta termer.

- Efter vad vi vet fungerar den regleringen rätt bra och parterna brukar lösa sina problem i samförstånd. Vi ser inte detta som ett tvisteområde.

- Jag tror inte att det är någon större skillnad i uppfattningen mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan när det gäller vikten av säkerhet och skydd för personalen, kunderna, passagerarna etc. Samtidigt är båda sidorna väl medvetna om att integritetsfrågorna måste hanteras, och det verkar som att man på företagen gemensamt brukar hitta en god avvägning mellan intressena.

Maria Steinberg, arbetsmiljöjurist:
- Säkerheten är alltid viktigast. Om en arbetsgivare upptäcker att någon är full och sätter sig i en bil på arbetstid måste han ingripa. Det är arbetsmiljölagens lydelse: "Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall" (3 kap, paragraf 2).

- För ett skyddsombud kan det i vissa fall vara knepigt om han eller hon ska företräda den enskilde eller kollektivet. Finns det en sådan konflikt ska skyddsombudet gripa in med hänsyn till kollektivet. Sedan är det arbetsgivarens ansvar att gå vidare med den enskilda individens fall.

- Arbetsgivaren ska ha en policy utarbetad i samarbete med facket och skyddsombudet. Och den ska göras känd för alla som anställs. Här ska framgå vad som gäller för droger och alkohol. Så långt kan man inte tala om integritetskränkningar inom arbetsmiljöområdet.

- Det jag däremot finner osunt och ohälsosamt är när chefer avlyssnar samtal på callcenter, kontrollerar toalettbesök och mäter prestation. Det ger en stressproblematik. Hälsokampanjer på jobbet kan också tangera integritetskränkning: Du ska vara smal och sporta på fritiden - det kan du få ett litet pris för, inte för att sitta på krogen och diskutera över en flaska vin.

- Om man går vidare med exempel som gäller fritiden kommer man utanför arbetsmiljölagstiftningens område. Ska pedofilen få jobba på dagis? Det är arbetsrätt, eftersom arbetsmiljölagen inte gäller för barnen i förskolan förrän de fyllt sex år.

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:
- Vi har sedan sex år ett avtal som reglerar drogtester, kameraövervakning och vissa datauppgifter.

- När det gäller drogtesterna finns det en bred acceptans för testerna. Ingen vill ha en truckförare omkring sig som är lite halvberusad.

- Där är det centralt att testerna ska syfta till att hålla folk kvar, inte till att sålla ut. Drogtester kan genomföras som screening - en tiondel av arbetsstyrkan per år, som slumpvisa tester, vid korttidsfrånvaro, vid olycksfall eller vid misstanke. Man söker efter narkotiska preparat och alkohol. Om ett test visar att en arbetstagare har ett drogproblem så upprättas ett kontrakt som löper en viss tid. Under den tiden gäller förstadagsintyg vid frånvaro och nya tester.

- Som förtroendeman kan jag ta del av sjukuppgifter ner på individnivå. Det är för att kunna bidra i rehabiliteringsarbetet.

- Kameraövervakningen här begränsar sig till ett så kallat skalskydd. Det är in- och utpassering och parkeringsplatsen. Det är också ett krav från vår största kund i USA. Jag tycker att det är okej.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö