Rungande ja till nytt arbetsmiljöcentrum

2017-09-11 00:00 Karin Nilsson  

Kunskap. LO, Svenskt Näringsliv, TCO, Saco och PTK välkomnar att det nu finns ett förslag om ett nytt arbetsmiljöcentrum. Alla vill de se en egen myndighet.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 har arbetsmarknadens parter påpekat behovet av en nationell organisation för frågor som rör kunskap om arbetsmiljö. I våras kom en statlig utredning med efterlängtade förslag. De remissvar som Arbetarskydd har gått igenom är positiva.

– Det viktigaste med det här är att det överhuvudtaget finns ett förslag på ett nytt arbetsmiljöcentrum, säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv vill att det föreslagna centrumet blir en egen myndighet och att huvuduppgiften är att samla in och föra ut ny kunskap till arbetsplatserna. Forskning ska bedrivas vid universiteten och högskolorna.

Att arbetsmarknadens parter får inflytande via en referensgrupp är en förutsättning.

– Det behövs en samlande länk och det här är ett steg i rätt riktning. Men vi är lite oroliga för finansieringen, säger Carina Lindfelt.

Utredaren föreslår att pengar för att bygga upp centrumet tas från den budget som redan är avsatt för arbetsmiljöområdet. På LO befarar man att det kan få följdverkningar och påpekar risken med att exempelvis Arbetsmiljöverkets inspektioner kan bli färre.

– Vi tror att det kommer att behövas mer pengar än det som föreslås nu, säger Sten Gellerstedt, som skrivit LO:s remissvar.

Det är också viktigt att centrumet blir en myndighet, placeras i Stockholm för att enklare samarbeta med andra aktörer, får hög status och lockar till sig duktiga forskare, påpekar LO.

– Om det skulle ligga under en högskola eller ett universitet skulle övriga lärosäten känna sig missgynnade, säger Sten Gellerstedt.

Saco påpekar att förslaget att omfördela medel från andra myndigheter till det nya arbetsmiljöcentrumet behöver analyseras. Forskningsanslag som exempelvis Forte skulle ha fördelat till forskning kommer nu i stället att gå till det nya arbetsmiljöcentrumet, skriver Saco i sitt remissvar (se också artikel här ovan). Saco anser att svensk arbetsmiljöforskning har halkat efter i internationell jäm­förelse och mer pengar borde därför i stället ha skjutits till.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har i sitt remissvar synpunkter på arbetsmiljöcentrumets kommunikativa arbete. IFAU påpekar att utredaren själv konstaterar att det finns stora luckor när det gäller policyrelevant kunskap inom området. IFAU anser därför att det är bättre att se till att det görs utvärderingar och studier kring angelägna frågor än att fokusera på kunskapsspridning och kommunikation av det som finns.

TCO välkomnar ett nytt arbetsmiljöcentrum och ser positivt på att arbetsmiljöpolitiken kommer att utvärderas, säger utredaren Kristina Lovén Seldén.

– Det är märkligt att arbetsmiljöpolitiken gått under radarn under så lång tid.

Organisationen anser att en myndighetsstruktur ger större tyngd åt arbetsmiljöfrågorna jämfört med om centrumet skulle inordnas under ett lärosäte. TCO påpekar att centrumet måste vara attraktivt för forskare.

– Något måste till, givet de arbetsmiljöproblem som finns. Flera av våra förbund larmar, skyddsombud säger att det är svårt att driva arbetsmiljöarbetet och att de behöver ett samlat kunskapsstöd.

Kristina Lovén Seldén har stora förhoppningar men är orolig för finansieringen och konstaterar att arbetsmiljöcentrumet får många uppgifter.

– Vi har stora förväntningar och tycker att det behövs mer resurser till både centrumet och forskningen. Vi brukar inte gå in och säga vad det ska forskas om, men arbetsmiljöforskningen har varit eftersatt länge.

Utredaren föreslår:

• ... ett arbetsmiljö­centrum som sprider kunskap, ut­värderar, nyttiggör och före­träder Sverige internationellt.

• ... placering som särskild inrättning vid Stockholms universitet eller som egen myndighet.

• ... särskild tyngdpunkt på arbets­miljön i kvinnodominerade branscher.

• ... att ett vetenskapligt råd med forskare knyts till centrumet.

• ... en referensgrupp med företrädare från myndigheter och arbetsmarknadens parter.

• ... finansiering genom omföring av befintliga resurser inom området.

Källa: SOU 2017:28, Ett nationellt centrum för kunskap om och ut­värdering av arbetsmiljö.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen