Efter inspektionen: Så ska förarna slippa utkylda bussar

2017-09-14 13:59 Tiina Demargne  
Utomhustemperaturer på 20 till 25 minusgrader är inte ovanliga i Luleå på vintern, konstaterar Arbetsmiljöverket och påpekar vikten av att bussförarna inte blir nedkylda i kalla bussar när de sitter stilla och kör. Foto: LLT

I fjol lämnades 300 felrapporter om problem med värmen i bussar in. Efter skyddsombudets anmälan tvingar nu Arbetsmiljöverket Luleå lokaltrafik till åtgärder som ska garantera minimitemperaturer för förarna.

Att köra lokalbuss i Luleå kan vara ett riktigt kallt uppdrag med hälsan som insats och trafiksäkerheten i fara. Det framgår av Arbetsmiljöverkets ärende. Hot om vite och tydliga instruktioner till arbetsgivaren är resultatet av inspektionen.

Myndigheten har efter en 6:6a-framställan inspekterat Luleå lokaltrafik AB:s arbetsmiljö och upptäckt följande brister:

1. Kalla och utkylda bussar tas i bruk på grund av brister i service och underhåll. Personalbrist och hög arbetsbelastning gör att endast akuta fel åtgärdas. Dessutom saknar flera bussar fungerande stolsvärme.

2. Det saknas rutiner för regelbundna undersökningar av bussarnas värmesystem.

3. Funktionerna på värmesystemen kontrolleras inte alltid trots felanmälan.

4. Förarna känner inte till hur värmesystem fungerar för varje busstyp och saknar dessutom instruktioner.

5. Dokumentation över temperaturmätningar saknas.

Arbetsgivaren har i sitt yttrande till Arbetsmiljöverket lovat att säkerställa att temperaturen i bussarna är minst 5 grader vid förarplatsen och att tillluften från defrostermunstycket uppgår till minst 10 grader när körningen startar. Om så inte är fallet ska föraren göra felanmälan och begära bussbyte.

Både servicepersonal och bussförare lovas få skriftliga instruktioner.

Arbetsgivaren har också anfört att investeringen i nya bussar innebär en högre driftsäkerhet och avlastning på verkstaden.

Kommunals skyddsombud tvivlar dock på att värmen i bussarna kommer att vara den utlovade eftersom själva värmerampen varit trasig vid flera tillfällen. Dessutom har inte felanmälda bussar alltid reparerats, utan istället tilldelats en ny förare.

Arbetsmiljöverket påpekar i sitt beslut faran och allvaret med att bli nedkyld och skriver i beslutet:

"Bortsett från den bristande komfort som en utkyld förarplats medför så innebär det även en nedkylning av kroppen. Nedkylningen minskar blodflödet till hud och muskler, särskilt när man sitter stilla och kör. Det ökar i sin tur risken för belastningsbesvär. Avkylningen kan också bidra till urinvägs- och prostatabesvär./.../ Mot bakgrund av hur tekniken på fordonssidan utvecklats under de senaste decennierna så finns det all anledning att år 2017 kräva att det ska finnas (fungerande) stolsvärme i förarstolen i bussar."

Arbetsmiljöverket framhåller att nedkylningen kan ha betydelse både för förmågan att bedöma och besluta i trafiken. Liksom att trafiksäkerheten kan påverkas av imman och isen på fönsterrutorna.

I beslutet ställer Arbetsmiljöverket kravet att Luleå lokaltrafik omedelbart åtgärdar bristerna. För varje tillfälle som en buss tas i bruk men inte är tillräckligt varm eller saknar fungerande stolsvärme utgår ett vite på 25 000 kronor.

Rutiner för service av värmesystem ska också upprättas. Undersökningarna ska dokumenteras skriftligt och skyddsombudet ska få medverka. Annars hotar vite om 50 000 kronor.

Dessutom ska arbetsgivaren under perioden från den 1 november till 30 april tillsammans med skyddsombudet ta hjälp av till exempel företagshälsovård för att kontrollera temperaturerna i olika modeller av bussar. Kontrollmätningarna ska också dokumenteras.

Detta är en 6:6a-framställan

”Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap. 12 §.”

(Ur Kapitel 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, Arbetsmiljölagen, AML)

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö